Stop NOP prawem uderza w Ministerstwo Zdrowia

Opublikowano: 20.11.2018 | Kategorie: Prawo, Wiadomości z kraju, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 2082

Stowarzyszenie Stop NOP wystosowało list do ministra zdrowia i żąda zakazu sponsorowanego przez MZ bezprawnego terroru szczepiennego w Polsce, zakazu nielegalnego eksperymentowania na polskich dzieciach i oskarża Ministerstwo Zdrowia o niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa szczepień i monitorowania powikłań poszczepiennych.

W perspektywie jest pozwanie ministra zdrowia do sądu polskiego i europejskiego o łamanie praw człowieka polskich obywateli, działania na ich szkodę, i deptanie Konstytucji.

Tą samą prawną drogą poszli w USA Robert Kennedy i Dale Bigtree, którzy oskarżyli CDC (sanepid) oraz amerykański Departament Zdrowia o skandaliczne zaniedbania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa szczepionek i monitorowania powikłań poszczepiennych. Jak wiemy, Kennedy i Bigtree wygrali ten proces.

Czy polski sąd będzie równie uczciwy, obiektywny i sprawiedliwy w ocenie bezprawnych, gwałcących Konstytucję i prawa człowieka działań polskiego MZ?

Poniżej pełna treść pisma Stop NOP do Ministerstwa Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Wniosek o udostępnienie informacji

W imieniu Stowarzyszenia, na podstawie art. 2 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem.

Wnoszę o udzielenie informacji jakie konkretnie działania zostały podjęte przez Ministra Zdrowia w odniesieniu do każdego z poniższych punktów od chwili otrzymania wezwania do usunięcia naruszeń prawa w styczniu 2017 roku do chwili obecnej, dotyczącego powszechnego łamania prawa krajowego i międzynarodowego, praw człowieka i praw pacjenta w zakresie systemu szczepień, wobec dzieci oraz ich opiekunów prawnych, w podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia placówkach medycznych – inicjowane, wspierane i następnie ignorowane przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych.

Wzywaliśmy Ministra Zdrowia do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych, niżej wymienionych, skandalicznych a powszechnych dziś naruszeń prawa. Podmioty medyczne i pracownicy medyczni stosują je nadal wobec nieletnich pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych. Jest to skutkiem świadomych działań i zaniechań urzędników oraz funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia, organów podległych Ministrowi Zdrowia (NIZP-PZH, GIS). Naruszenia prawa dotyczą również niektórych funkcjonariuszy publicznych będących jednocześnie ekspertami pełniącymi obowiązki w ramach ciał doradczych przy MZ i GIS, oraz władz samorządu lekarskiego. Publiczne groźby wobec lekarzy realizujących prawa człowieka i pacjenta w zakresie szczepień stanowią podżeganie do łamania prawa. Zostają oni napiętnowani i represjonowani przez władze samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w tym GIS, za realizowanie prawa pacjenta do pełnej informacji o ryzyku procedury medycznej i dopełnianie obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Każdego miesiąca do naszego Stowarzyszenia zgłaszają się dziesiątki osób poszkodowanych z terenu całego kraju – osoby wobec których w placówkach zdrowia stosowane są praktyki kwalifikowane jako czyny karalne, tj.:

1. Wykonanie lub usiłowanie wykonania zabiegu zaszczepienia dziecka bez uzyskania poinformowanej zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Wykonanie zabiegu szczepienia wbrew złożonemu przez przedstawicieli ustawowych dziecka ustnie lub na piśmie odmowie zgody na szczepienie szpitalne po porodzie.

3. Wykonanie zabiegu szczepienia dziecka po porodzie pod nieobecność przedstawiciela ustawowego, niejednokrotnie bez poinformowania go w ogóle o wykonaniu tego zabiegu.

4. Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do wyrażenia zgody na szczepienie dziecka np. odmowa wydania kolejnej recepty na mleko zastępcze dla dziecka alergicznego, wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, wydania skierowania do specjalisty lub inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.

5. Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do podpisania bezprawnego oświadczenia „świadomej odmowy szczepień”, rozpowszechnionej przez NIL PZH i GIS np. odmowa wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.

6. Nękanie telefoniczne, pisemne, i w trakcie konsultacji lekarskich i wizyt pielęgnacyjnych, oraz w postaci narzucających się nieuprawnionych wizyt personelu medycznego niższego szczebla w miejscu zamieszkania dziecka, w celu przymuszenia do podpisania w/w bezprawnego oświadczenia lub przymuszenia do szczepień, drogą karalnego szantażu i przemocy psychicznej mającej na celu zmuszenie do określonego działania.

7. Bezprawne nasyłanie na rodzinę pracowników opieki społecznej lub policji, oraz straszenie odebraniem dziecka z powodu szczepień.

8. Łamanie prawa w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych dotyczących szczepień, w tym przestępcze informowanie osób postronnych o szczepieniach cudzego dziecka, czy pokrzykiwanie przy innych pacjentach na rodziców podejmujących indywidualne decyzje w sprawie szczepień dziecka z jednoczesnym ujawnianiem informacji medycznej o stanie zaszczepienia dziecka.

9. Masowe niewywiązywanie się lekarzy z prawnego obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), w tym niejednokrotnie świadome fałszowanie historii choroby dziecka i nieprawidłowe kwalifikowanie wykonanych procedur medycznych, aby uniemożliwić dochodzenie dowodowe w przyszłości, czego skutkiem jest bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu osób szczepionych powszechne fałszowanie oficjalnej statystyki NOP, będącej w Polsce jedyną podstawą oceny bezpieczeństwa szczepień.

10. Systemowe utrudnianie i niejednokrotnie uniemożliwianie rejestrowania NOP przez urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności zdarzeń poważnych i ciężkich, oraz „niespodziewanych” w rozumieniu przepisów prawa, które każde indywidualnie są podstawą do cofnięcia pozwolenia na obrót preparatem na terenie Polski na podstawie Art. 33 Prawo farmaceutyczne.

11. Odmawianie przez lekarzy zarejestrowania NOP nawet, jeśli świadomy wystąpienia NOP rodzic o to aktywnie zbiega.

12. Uchylanie się urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej oraz GIS jako bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad NOP, od egzekwowania wobec lekarzy wykonania prawem nałożonego obowiązku zarejestrowania NOP – nawet w przypadku, jeśli rodzic na piśmie zawiadamia urząd o popełnionym przez lekarza naruszeniu prawa.

13. Łamanie przepisów krajowych i międzynarodowych o ochronie danych osobowych, poprzez bezprawne przekazywanie przez przychodnie danych identyfikacyjnych i medycznych osób „uchylających się od szczepień” i ich przedstawicieli ustawowych, na podstawie naruszających prawo uregulowań zawartych w akcie innym niż ustawa, ponadto niesprecyzowanym co do zakresu danych.

I inne.

Kolejnymi naruszającym obowiązujące prawo procederami, są:

Wypowiedzi medialne uznanych ekspertów oraz funkcjonariuszy najwyższego szczebla, podżegające społeczeństwo do agresji, nienawiści i dyskryminacji wobec ofiar szczepień i systemu szczepień, nazywanych przez tychże ekspertów i funkcjonariuszy „ruchem antyszczepionkowym”. Podżeganie lekarzy do łamania prawa wobec pacjentów (np. wypowiedzi publiczne, iż lekarze, którzy zgodnie ze spoczywającym na nich prawnym obowiązkiem informują pacjentów o dobrze znanych od lat ryzykach szczepień, powinni tracić prawo wykonywania zawodu, czy wypowiedzi informujące iż lekarze powinni przekazywać pacjentowi tylko „właściwie” informacje na temat szczepień, tj. wyłącznie takie, które do nich zachęcają. Czy inicjowanie kampanii mającej na celu odebranie dzieciom niezaszczepionym prawa do bezpłatnej nauki w ramach gwarantowanego państwowego systemu oświaty.

Wszczynane wobec lekarzy dopełniających obowiązku informacyjnego wobec pacjenta, postępowań dyscyplinarnych z zarzutem „straszenia szczepieniami” – postępowanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej jest w tym przypadku inspirowane bezpośrednio zaleceniami tychże ekspertów medialnych i funkcjonariuszy publicznych pełniących urzędy,

Rażące niedopełnienie obowiązków przez Ministra Zdrowia w postaci świadomego uchylania się od ustawą nałożonego obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru epidemiologicznego nad NOP.

Rażące niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy NIZP-PZH, który uchylają się od przeprowadzenia analiz i sporządzenia raportów i podjęcia działań informacyjnych w sprawie statystyk hospitalizacji dzieci z populacji najintensywniej szczepionej, wykazujących nagłą, dramatyczną zapaść zdrowotną w tej populacji – wzrost o ok. 50% od roku 2003.

Nastąpił też bardzo wyraźny wzrost o ok. 27% w populacji dzieci w wieku 1-4, ok. 32% w populacji dzieci w wieku 5-14, i ok. 37% w populacji dzieci w wieku 15-19. Ten okres czasu bezpośrednio wiąże się z wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski szereg szczepień dodatkowych (pneumokokowe, meningokokowe, rotawirusowe, ospą wietrzną, oraz osławione HPV), kolejne szczepienia obowiązkowe (Hib, MMR), oraz rozpowszechniono płatne zamienniki szczepionek refundowanych, czyli preparaty skumulowane 5-cio i 6-cio składnikowe.

Nie można też pominąć zjawiska rozkwitu badań klinicznych szczepionek na polskich dzieciach, jaki zaistniał w tym właśnie okresie czasu.

Tak dramatyczny wzrost statystyki najlepiej obrazującej stan zdrowia populacji i zagrożenia, nie mógł przejść niezauważony ani przez system zdrowia, ani przez urzędników zajmujących się kosztami systemu, ani przede wszystkim przez Ministra Zdrowia oraz NIZP-PZH, do którego stałych obowiązków należy badanie chorobowości szpitalnej.

Nie ulega wątpliwości, że powyżej wymienione kwestie, stanowią w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych rażące naruszenie praw i dóbr osób, oraz stanowią prześladowanie w celu pozbawienia praw podstawowych.

Żądamy od Ministra Zdrowia przywrócenia praworządności tj. porządku publicznego, w zakresie respektowania niezbywalnych praw podstawowych w systemie opieki medycznej a w szczególności w sektorze szczepień prowadzonych na terenie Polski z zastosowaniem przestępczych praktyk, tj. z naruszeniem przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Ofiarom tego systemu udało się obalić już trzy bezprawne ścieżki administracyjne wykorzystywane przez urzędników w celu nękania rodzin podejmujących przysługujące im indywidualne decyzje w sprawie szczepień swoich dzieci, najczęściej już poszkodowanych przez NOP.

Stowarzyszenie na przestrzeni kilku lat wielokrotnie informowało za pośrednictwem petycji i na terenie Sejmu RP wszystkie urzędy odpowiedzialne i najwyższych urzędników państwa, o szerokim łamaniu prawa krajowego, praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta w placówkach medycznych oraz przez urzędników Inspekcji Sanitarnej w zakresie systemu szczepień.

W związku z powyższym Stowarzyszenie oczekuje w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego wezwania, na pisemną informację od Ministra Zdrowia w sprawie podjętych konkretnych działań skutecznie i natychmiastowo usuwających wymienione naruszenia prawa – działania te mogą mieć również formę oficjalnego stanowiska i wytycznych Ministra Zdrowia, opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych z nakazem zapoznania się i stosowania.

Po tym terminie, w celu ochrony zbiorowo naruszanych a niezbywalnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zostaną wszczęte działania prawne przeciwko Ministrowi Zdrowia na ścieżce krajowej a następnie europejskiej.

Opracowanie: prof. Maria Dorota Majewska
Treść listu: Facebook.com
Źródło: Wolna-Polska.pl


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

7 komentarzy

 1. KubaD. 20.11.2018 17:11

  UE nie sprzyja obecnemu rządowi więc coś może z tego będzie.

 2. mbspam 20.11.2018 18:36

  W Polsce ciężko będzie coś wygrać “większego” – na biegłych Sąd powoła tkz. “ekspertów” i pozamiatają jak nowelę ustawy ostatnio :/.
  Jedynie w Sądach EU będzie można coś ugrać, ostatnio komisja EU zastanawia się nad wprowadzeniem jednolitego kalendarza, może zamiast tego albo wspólnie z tym mogłaby zobowiązać kraje członkowskie do spójnych przepisów w tej materii – czas pokaże niebawem.

 3. polach 20.11.2018 21:57

  Dobrze czyni STOPNOP- trzeba w końcu zabrać się za “rząd” i go znieść, oddać władzę rdzennym Polakom!

 4. kuralol 21.11.2018 07:21

  Każdy kto pracuje w służbie zdrowia wie że obecnie szczepionki są podpięte do działu ”suplementy diety” – oficjalnie jest wiadome, że nie są to leki.

 5. Fenix 21.11.2018 08:49

  Firmy farmaceutyczne w tym osoby imiennie , muszą ponosić odpowiedzialność prawną i karną za szkodliwe działania szczepionek. Wymuszenie na rodzicach aplikowane dziecku powodujące utratę zdrowia dziecka . Kto osobowo i imiennie przyznaje się do pokrycia odszkodowania za szkodliwe powikłania zdrowia u ludzi ? Z podpisami odpowiedzialnych za szczepienie dziecka ,idziemy do sądu, z pozwami , po zadośćuczynienie w razie powikłań. Bez podpisów odpowiedzialnych za szczepionki ,nie szczepimy dzieci! Odpowiedzialni myślący ! Nie poddani, szkodliwemu prawu bezmyślnych.
  Istota sprawy . Bezpieczna szczepionka, podpis odpowiedzialnego. Uzasadnienie szczepienia ,podpis odpowiedzianego . Odpowiedzialność za zdrowie szczepionego , podpis lekarza. Lista podpisów , i zgoda rodziców , ich podpis. Wszyscy odpowiedzialni . Winni utraty zdrowia dziecka .

 6. Fenix 21.11.2018 09:50

  Czas przyjąć odpowiedzialność osobistą za swoje życie , wtedy wybór osobisty jednostki będzie odpowiedzialnym wyborem.
  Jednostka odpowiedzialna, odpowiedzialny wybór jednostek w tym jedność .
  Tak ! Władzy zabieramy krzesła . Niech gra muzyka, im mniej krzeseł władzy sprawowanej, tym więcej dzielonej władzy LUDZIE !!!

 7. Fenix 21.11.2018 10:57

  Ludzie prawowitymi ustawodawcami ,wyborem praw ludzi ! Ja ,wybieram jedno prawo ,i odpowiedziany przestrzegam jedno prawo. Co wybieram Ja ? To stanowię Ja , i przestrzegam Ja ! Nie sprzeniewierzam się sobie . Żyję w zgodzie, z prawdą o sobie.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.