Pozew przeciwko premierowi Morawieckiemu

Opublikowano: 24.10.2020 | Kategorie: Prawo, Wiadomości z kraju, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 2586

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym, mój adwokat wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew – w moim imieniu – przeciwko Premierowi Morawieckiemu o ochronę dóbr osobistych (zdrowie). Wnosimy do Sądu m.in. o zabezpieczenie roszczenia poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego i zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów na czas trwania postępowania do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758). Pozew w załączeniu.

Autorstwo: Janusz Sanocki
Źródło: NEon24.pl

ZAŁĄCZNIK

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat dr hab. Arkadiusz Barut
48-300 Nysa, ul. Ks. Kądziołki 2/2,
tel. (77) 433 69 51, 661 239 266
Nysa, 14.10.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział II Cywilny
Wartość przedmiotu sporu: 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Powód:
Janusz Sanocki PESEL: 54030507435, zam. ul. Orla 6, 48-300 Nysa,
reprezentowany przez adw. dr hab. Arkadiusza Baruta

Pozwany:
Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

W imieniu Janusza Sanockiego (pełn. w zał.) wnoszę o:

1. zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758);

2. z ostrożności procesowej, jako żądanie ewentualne, zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do nakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) zgodnie z zasadami proporcjonalności i humanitaryzmu;

3. w każdym wypadku o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu;

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zadośćuczynienia w kwocie 5.000 tys. zł;

5. zabezpieczenie roszczenia poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego – zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów na czas trwania postępowania do zakazania wszystkim pracownikom administracji rządowej stosowania § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758);

6. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pozwu na fakty tam wskazane;

7. rozpoznanie sprawy na rozprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

Zawiera ono m. in. przepis, że (§ 27 ust. 1-3): Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kaskuochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa; w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Nadto, w ust. 3 wskazuje się wyjątki od tego obowiązku, w tym niemożność zakrywania ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Jako podstawę wydania w/w rozporządzenia wskazane zostały art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8- 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

Pozwany Prezes Rady Ministrów oraz podlegli mu pracownicy administracji rządowej wielokrotnie publicznie zapowiadali stosowanie w/w reguł „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej”, traktowanie ich jako podstawy prawnej do wymierzania mandatów karnych i kar administracyjnych – uczynili tak np. minister zdrowia oraz komendant główny policji na konferencji prasowej w dniu 6 października 2020 r. okoliczności notoryjne.

Podzielone są zdania naukowców na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii, a także, czy władz Rzeczypospolitej Polskiej są właściwe okoliczności notoryjne, dodatkowo w zał. wydruki ze stron internetowych, z ostrożności wnoszę o ich dopuszczenie jako dowodu na okoliczność, że zdania naukowców na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii są podzielone.

https://dorzeczy.pl/kraj/155022/strach-niestety-odebral-rozum-wielu-osobom-dr-chazan-oobostrzeniach-zwiazanych-z-epidemia.html

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,prof–ryszarda-chazan-okoronawirusie-i-lockdownie–trudno-mi-uwierzyc–jak-latwo-odgornymi-decyzjami-udalosie-zatrzymac-caly-swiat,artykul,27167777.html

https://dorzeczy.pl/kraj/156431/prof-chazan-czy-te-kilka-miesiecy-zupelnie-odebralo-namzdolnosc-zdrowego-myslenia.html

https://radiowarszawa.com.pl/prof-wlodzimierz-gut-maski-moga-byc-tak-samo-grozne-jakkoronawirus/

https://gazetakrakowska.pl/koronawirus-jak-nie-zadbacie-o-swoja-odpornosc-maseczki-niepomoga-rozmowa/ar/c1-14919962

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Lekarka-twierdzi-ze-koronawirus-to-paranojaDolnoslaska-Izba-Lekarska-wszczela-postepowanie,209670,2.html

https://ezg24.net/wiadomosci/lodzkie/dr-milewski-kwarantanna-jest-bledem-to-rozmontujepanstwo-skutki-gospodarcze-beda-dotkliwsze-zobacz-wideo

https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-zwolnieniu-z-noszenia-maseczki-czylekarz-ma,503638.html

https://www.rp.pl/Zdrowie/310089907-Koronawirus-by-odslonic-twarz-potrzebne-ma-byczaswiadczenie.html

Przeciwko istnieniu stanu epidemii przemawiają też interpretacja powszechnie znanych faktów według zasad doświadczenia życiowego, w tym częstych zmiany przez osoby pełniące funkcje publiczne stanowiska co do rozmiarów zagrożenia i sposobów walki z nim, a także okoliczności, że większość osób wskazywanych przez organy władzy publicznej jako ofiary epidemii była w bardzo podeszłym wieku i cierpiała na tzw. choroby towarzyszące. Wielu pulmonologów stwierdza, że zakrywanie twarzy jest szkodliwe dla zdrowia.

Okoliczności notoryjne, dodatkowo w zał. wydruki ze stron internetowych

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83363%2Chiszpanscy-pulmonolodzymaski-powinny-byc-zdejmowane-po-45-minutach.html

z ostrożności wnoszę o ich dopuszczenie jako dowodu na okoliczność, że zdania naukowców na temat czy w obecnej chwili w Polsce istnieje stan epidemii są podzielone>

Powód jest politykiem, wydawcą, był posłem na sejm VIII kadencji. Bardzo często przebywa w przestrzeni publicznej; okoliczności notoryjne, dodatkowo przesłuchanie powoda. Powód nie może, ze względu na stan zdrowia, zakrywać twarzy. Cierpi na przewlekłe zapalenie zatok. W 2006 r przeszedł zabieg RAWOR małżowiny, a przed laty Tonsillectomię. W październiku 2018 r. przeszedł septopastykę, konchoplastykę i FESS. Występuje u niego spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła i uczucie duszności. Drożność nosa jest upośledzona, w prawej jamie występuje zrost wewnątrznosowy, jama gardła jest przekrwiona i spulchniona.

Wnoszę o dopuszczenie dowodu z:

1. zaświadczenia lekarskiego z dnia 27.02.2019 r.;

2. przesłuchania powoda na okoliczność stanu zdrowia powoda skutków, jakie dla powoda miałoby ciągłe zakrywanie twarzy.

Działania pozwanego są w oczywisty sposób bezprawne. Przepisy, których stosowanie „z całą surowością” itd. zapowiadają podlegli mu urzędnicy nie mają umocowania ustawowego i są sprzeczne z Konstytucją. Żaden z przepisów wskazanych jako podstawa prawna wydania rozporządzenia nie przewiduje obowiązku zakrywania twarzy ani w ogóle noszenia określonego rodzaju odzieży.

Przepisy te stosuje się nadto do osób chorych lub podejrzanych o zakażenie – a zatem nie do całości zbioru adresatów norm prawnych danego suwerena. Przepisy rozporządzenia naruszają w ten sposób art. 31 ust. 3 oraz 92 ust. 1, a także art. 233 Konstytucji.

Nadto w/w rozporządzenie, wprowadzając określone nakazy i zakazy, w tym wymienione w § 27 naruszają szereg innych przepisów Konstytucji, w tym art. 2 – zasadę demokratycznego państwa prawnego i będącą jej aspektem zasadę proporcjonalności, jak również art. 41 ust. 1 (gwarancję nietykalności osobistej i wolności osobistej).

W szczególności nie ma podstaw by stosować tak daleko idące ingerujące w zapisane w konstytucji wolności w sytuacji, gdy istnieją istotne wątpliwości co do rozmiarów zagrożenia, a nadto celowości stosowania obowiązków nim przewidzianych, nie zostały też wzięte pod uwagę wiążące się z nimi niebezpieczeństwa.

Powyższa ocena prawna znalazła już odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kościanie z 3 czerwca 2020 r. (II W 7120). Zapowiedź pozwanego i podległych mu urzędników, że nie tylko będą stosowali wyżej wskazany przepis §27 rozporządzenia, ale nadto stosowali go „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej” powoduje więc zagrożenia dobra osobistego powoda wprost wskazane w art. 23 k.c. – zdrowie.

Działania te są bezprawne, naruszają bowiem przepisy wyżej wskazane. Co więcej, nawet gdyby § 27 wyżej wskazanego rozporządzenia był zgodny z prawem, to zapowiedź pozwanego i podległych mu urzędników, że nie tylko będą stosowali wyżej wskazany przepis, ale nadto stosowali go „z pełną surowością”, „bez taryfy ulgowej” narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji – zasadę proporcjonalności.

Usunięcie zagrożonego dobra osobistego powoda (zdrowia) wymaga, aby sprawca zagrożenia wydał podległym mu pracownikom administracji rządowej, w tym ministrom, zakaz stosowania bezprawnych i szkodliwych reguł.

Zauważyć należy, że Konstytucja RP powierza Prezesowi RM kierownictwo w zakresie prac całej Rady, a zarazem indywidualną koordynację i kontrolę pracy wszystkich jej członków oraz rolę zwierzchnika służbowego całego personelu pracowniczego administracji rządowej.

Kierownictwo to obejmuje nie tylko aspekt formalny (przewodniczenie posiedzeniom rządu i zarządzanie innymi formami jego działania), ale też uprawnienia do merytorycznego ingerowania w prace rządu, z prawem wydawania jego członkom wiążących poleceń (Art. 148 Konstytucja RP red. Safjan/Bosek, www.legalis.pl). Oczywiste jest również, że brak zabezpieczenia pozbawi wierzyciela (powoda) zaspokojenia, bowiem w trakcie długotrwałego procesu powód może, na skutek bezprawnych działań, zapowiadanych przez pozwanego,
doznać uszczerbku na zdrowiu.

Zachodzą zatem przesłanki przewidziane w art. 730 § 1 KPC do wydania żądanego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

W sprawie niniejszej, jako sprawie o roszczenie niepieniężne, na podstawie art. 755 § 21 k.p.c. nie stosuje się art. 731 k.p.c., a zatem nie obowiązuje reguła, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Zapowiedzi pozwanego i podległych mu urzędników spowodowały u powoda uzasadnione poczucie zagrożenia dla zdrowia, życia i wolności, przez co naruszyły jego dobro osobiste jakim jest dobrostan polegający na życiu bez lęku i poczucia zagrożenia.

Wartość przedmiotu sporu wyznacza wartość zadośćuczynienia należnego powodowi a także szacunkowa wartość kosztów leczenia jako rezultatu poddania się rygorom z § 27 w/w rozporządzenia.

Próba przedsądowego załatwienia sporu nie została podjęta wobec deklarowanego publicznie, jasnego stanowiska pozwanego. Wartość przedmiotu sporu w zakresie roszczenie o ochronę dóbr osobistych wyznacza szacunkowa, minimalna, przewidywana wysokość kosztów leczenia w wyniku rozstroju zdrowia powoda w razie zasłaniania twarzy (10000 zł), a w zakresie roszczenia o zapłatę – wysokość tego roszczenia.

Załączniki

– pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;

– potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 1000 zł;

– wydruki ze stron internetowych plik;

– zaświadczenie lekarskie z dnia 27.02.2019 r.;

– odpis pozwu wraz z załącznikami.


TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. majkel 25.10.2020 11:10

    Nie chciałbym znaleźć się w skórze Morawieckiego

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.