Rząd majstrował przy ustawie covidowej, aż ją popsuł

Opublikowano: 02.12.2020 | Kategorie: Prawo, Wiadomości z kraju, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 1290

„Kompromitacja” – tak o przejrzystości i porządku w ustawie covidowej mówią specjaliści od procesu legislacyjnego. Projekt, który zajmował ekipę Jarosława Kaczyńskiego przez ostatni miesiąc tak intensywnie, że został opublikowany w „Dzienniku Ustaw” z miesięcznym opóźnieniem, w swojej ostatecznej wersji zawiera poważny błąd. Konsekwencją może być bezkarność osób łamiących obostrzenia epidemiologiczne.[S]

Problem jest poważny, bo w podpisanej przez prezydent i opublikowanej w sobotę ustawie nie znalazł się zapis o sankcjach za niestosowanie się do nakazów i zakazów epidemicznych, za co zgodnie z art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi grozi nawet 30 tys. zł kary. Tymczasem ustawa covidowa w jej ostatecznej wersji zawiera nowe brzmienie art. 48a, bez zawarcia informacji, że zmiana została wprowadzona. Nowy art 48a nie mówi o karach, a o czymś zupełnie innym – nadaniu ratownikom medycznym podległym MON kompetencji do pobierania wymazów w celu wykonania testów na koronawirusa. Zapis ten nie jest w najmniejszym stopniu kontrowersyjny, jednak sposób jego wprowadzenia budzi wątpliwość co do ważności poprzedniego zapisu.[S]

Według dr Wojciecha Górowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest jasne, czy sanepid wciąż dysponuje podstawą prawną niezbędną do karania obywateli łamiących obostrzenia. W opublikowanej w sobotę ustawie znalazł się nowy art. 48a dotyczący nadania ratownikom medycznym podległym MON kompetencji do pobierania wymazów w celu wykonania testów na koronawirusa. Doktor Wojciech Górowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwraca uwagę, że podaje to w wątpliwość możliwość nakładania kar przez sanepid na podstawie wcześniejszego art. 48a. „Nie mogą istnieć dwie takie same jednostki redakcyjne, które będą miały inne znaczenie w zależności od tego, który organ je stosuje. Dodanie nowego art. 48a uchyliło stary” – mówi w rozmowie z portalem „Forsal” prof. Kazimierz Bandarzewski, którego zdaniem dopóki ustawodawca nie naprawi przepisów, to nakazy i zakazy epidemiczne będą obowiązywać, ale bez możliwości nałożenia kar pieniężnych za ich nieprzestrzeganie.[S]

Z kolei według opinii Ewy Polkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Legislacji (PTL), dotychczasowe prawo nadal obowiązuje, mimo błędu popełnionego prze ustawodawcę. – Polecenie nowelizacyjne mówi, że po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu. Gdyby świadomy i racjonalny ustawodawca chciał usunąć już istniejący art. 48a, wówczas polecenie nowelizacyjne brzmiałoby „art. 48a otrzymuje brzmienie” – wyjaśnia prawniczka.[S]

W polskim prawie, dzięki niechlujstwu przedstawicieli partii noszącej nazwę „Prawo i Sprawiedliwość” mamy więc dwa różne brzmienia tego samego artykułu tej samej ustawy. Jak będą to interpretować sądy? Praktyka w polskim prawie jest taka, że w razie błędów legislacyjnych, zapadają orzeczenia na korzyść osoby oskarżonej. „Obywatel, do którego stosuje się art. 48a, nie musi znać – i nie zna – wszystkich meandrów techniki legislacyjnej. Może dojść do wniosku, że skoro ukazał się nowy art. 48a, to zastąpił on stary. W rezultacie może dojść do usprawiedliwionego błędu co do tego, czy dany czyn jest nadal zakazany pod groźbą kary pieniężnej. Tymczasem prawo, zwłaszcza represyjne, musi być przejrzyste i jasne dla wszystkich” – tłumaczy dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.[S]

Ustawa covidowa została uchwalona przez większość sejmową, z uwzględnieniem poprawek Senatu, miesiąc temu. Projekt zawierał jednak m.in. przyznanie wszystkim pracownikom służby zdrowia pracującym przy epidemii Covid19 100 proc. dodatku do pensji. Stanowisko rządu było inne – wicepremier Kaczyński grzmiał po głosowaniu z mównicy, zarzucając Lewicy, która poprawkę zgłosiła, że chce doprowadzić budżet państwa do ruiny. Część jego podwładnych zagłosowała za ustawą przez pomyłkę. Stąd też ustawa, przy złamaniu prawa, zwyczaju i procedur, nie była publikowana w Dzienniku Ustaw przez miesiąc, aż większość sejmowa uchwaliła kolejną ustawę, odbierającą wydatek. Prezydent Duda podpisał oba dokumenty w sobotę, tego dnia zostały one również opublikowane w DU.[S]

Nie wiadomo, czy nakaz zasłaniania ust i nosa przez osoby zdrowe i nie podejrzane o zachorowanie jest już legalny. Wątpliwości ma Kancelaria „Lega Artis”, której wypowiedź z „Facebooka” przytaczamy poniżej.[WM]

„W związku z tym, iż łatwej nam będzie to opublikować niż każdemu z osobna pisać to w odpowiedzi na zapytanie poniżej wskazujemy, iż ustawa maseczkowa opublikowana w dniu 27 listopada w „Dzienniku Ustaw” w dalszym ciągu narusza (moim zdaniem rażąco) Art. 31 ust 3 Konstytucji RP (gdyż nakaz zasłaniania ust i nosa uznać należy za ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, a ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw), Art. 39 Konstytucji RP (ponieważ nikt nie może być poddany eksperymentom medycznym, do jakiego można zaliczyć zasłanianie ust i nosa, gdy nie wyraża na to zgody), Art. 40 Konstytucji RP (ponieważ uznać należy, iż jest to poniżające traktowanie ludzi, szczególnie tych, którzy nie mogą, z uwagi na przeciwskazania medyczne wskazanych w tych rozporządzeniach, zakrywać usta i nos), Art. 228 ust.1-7 i art 233 Konstytucji RP (ponieważ, wszelkie tak daleko idące ingerencje w prawa i wolności obywatelskie powinny być wprowadzane w okolicznościach jednego ze trzech stanów nadzwyczajnych. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku ilości obostrzeń, jakie wprowadziła nam w związku z pandemią RM, aby nakazy i zakazy oraz obostrzenia, jakie obecnie są bezprawnie przez władzę wykonawczą wobec nas stosowane musiałby być ogłoszony wyłącznie stan wyjątkowy).[FB]

Nie sposób w tym miejscu już na samym końcu naszego postu wspomnieć, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej, a zatem sądy powszechne i administracyjne mogą w indywidualnych sprawach odmówić zastosowania sprzecznych z Konstytucją RP rozwiązań ustawowych dla oceny w wyroku sądowym zachowania konkretnego obywatela RP.[FB]

W tym miejscu należy również powołać najważniejsze wyroki i postanowienia Sądów w zakresie bezprawnego ograniczania naszej wolności przez rządzących: Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie IV W 455/20, Sądu Rejonowego w Rzeszowie w sprawie II W 539/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 1847/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2077/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2757/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie V W 2519/20 i Sądu Rejonowego w Kościanie w sprawie II K 71/20.[FB]

Przypominamy jednocześnie, iż ustawa maseczkowa opublikowana w dniu 27 listopada jest przepisem martwym gdyż zgodnie z jej znowelizowanym art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) ustawodawca dodał do niego ust 13 i tak to teraz brzmi: „Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu”. Niestety ustawodawca do chwili obecnie nie wydał stosowanego rozporządzenia, o jakim wspomina w ust. 13 art. 46b a Rozporządzenie z dnia 26 listopada 2020 roku nie może być zastosowanie do nowej ustawy gdyż nie uwzględnia poprawek, jakie wprowadzono w jej nowelizacji.[FB]

Zatem wniosek z tego, jaki nadal żyjemy jak do tej pory. Nie przyjmujemy mandatów i korzystamy ze starych przepisów prawa. Przypominamy, że w przypadku gdyby przyjęli Państwo mandat w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu karnego można złożyć wniosek o jego uchylenie do właściwego sądu rejonowego. Zatem nadal nie należy przyjmować mandatów gdyż są one bezprawne.[FB]

A co w przypadku, gdy mandatu nie przyjmiemy? Na początek otrzymacie Państwo wezwanie do wstawiennictwa się na czynności procesowe do KPP wówczas należy bezwzględnie zająć stanowisko, co do zarzutu wynikającego z wezwania na podstawie art. 54 par. 7 kpow lub osobiście wstawiając się na wezwania i składając wyjaśnienia. Sprawa trafi do sądu właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Jeżeli Sąd wyda bez naszego udziału wyrok nakazowy, to istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego (termin 7 dni). Jednocześnie wraz ze sprzeciwem można wnosić o skierowanie sprawy na posiedzenie i umorzenie postępowania. Sąd może też poinformować o wszczęciu postępowania i doręczyć odpis wniosku o ukaranie. W tej sytuacji możliwe jest złożenie samego wniosku o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia umorzenia postępowania. Jeśli mimo to sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe to należy ustalić, czy dana osoba była chora lub podejrzana o zachorowanie.[FB]

Pragniemy również przypomnieć o tym, że strefy czy też w chwili obecnej strefa czerwona na terenie całej RP i obostrzenia z niej wynikające są bezprawne gdyż godzą w konstytucyjne prawo wolności obywateli w przypadku, gdy nie jest ogłoszony stan wyjątkowy”.[FB]

Wicepremier Jarosław Gowin zagroził karami dla właścicieli hoteli i innych miejsc, do których Polacy udają się na fałszywe wyjazdy służbowe, aby obejść ograniczenia, związanie z epidemią koronawirusa. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami, od 7 listopada przynajmniej do 27 grudnia hotele i placówki gastronomiczne są zamknięte dla gości. Wyjątek stanowią jedynie podróże służbowe.[SN]

W ocenie wicepremiera Jarosława Gowina wielu Polaków wykorzystuje tę furtkę i aby ominąć zakaz przemieszczania się i przebywania w hotelu, udaje się na fałszywe wyjazdy służbowe. W związku z tym w hotelach i lokalach mają rozpocząć się kontrolę, a przedsiębiorców, którzy łamią obowiązujące ograniczenia, czekają kary. „Będą kontrole od dzisiaj. Mówię to z wielkim żalem, a także z nadzieją, że do tej sytuacji nie dojdzie” – mówił Jarosław Gowin. Wicepremier zaapelował też do przedsiębiorców o przestrzeganie obowiązujących przepisów. „Inaczej muszą się liczyć nie tylko z mandatami, z karami finansowymi, ale także zawieszeniem pomocy, która opiewa łącznie na kwotę ok 40 mld zł” – zapowiedział Jarosław Gowin.[SN]

W ocenie przedsiębiorców obecne przepisy nie są jednak jednoznaczne i w przypadku kontroli która wykaże naruszenie, nie wiadomo, kto powinien zostać ukarany – przedsiębiorca, pracownik hotelu czy sam klinet, który udawał, że jest na wyjeździe służbowym.[SN]

Tymczasem, jak informuje RMF FM, zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego Korzyści z oddawania przez ozdrowieńca osocza póki co pozostają tylko obietnicami. Przypomnijmy, premier obiecywał w zeszłym tygodniu ulgę podatkową na darowiznę, dodatkowe dwa dni wolne od pracy, ulgi na transport oraz pakiet konsultacji medycznych dla tych, którzy pokonali koronawirusa i zdecydują się na oddanie swojego osocza. Jak ustalił jednak reporter RMF FM, póki co nie jeszcze projektu rozporządzenia w tej sprawie. Tymczasem wypowiedź premiera z ubiegłego tygodnia sugerowała, że zapowiadane ulgi już funkcjonują. „Można korzystać i z ulgi podatkowej PIT, tzw. ulgi na darowizny, 2 dni wolne od pracy, a także ulgi na transport kolejowy czy miejski, jak również pakiet konsultacji medycznych” – mówił premier Morawiecki. Takie słowa premiera mogły wprowadzić ludzi w błąd. Resort zdrowia poinformował, że póki co faktycznie nie ma możliwości korzystania z wymienionych przez premiera ulg, prace nad projektem ustawy w tej sprawie jeszcze trwają i są na ukończeniu.[SN]

Autorstwo: Piotr Nowak [S], Kancelaria „Lega Artis” [FB], Sputnik [SN]
Źródła: Strajk.eu [S], Facebook.com [FB], pl.SputnikNews.com [1] [2] [SN]
Kompilacja 4 wiadomości: WolneMedia.net

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Liczba głosów: 9, średnia ocena: 4,56 (max 5)
Loading...

TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Szwęda
Użytkownik
Szwęda

Nie ma znaczenia jakie rozporządzenia a nawet jakie ustawy popełni ta zorganizowana grupa przestępcza, ponieważ jest grupą przestępczą dopuszczającą się łamania prawa i konstytucji – każde prawo uchwalone przez przestępców jest BEZPRAWIEM i NIEWAŻNE!