Prywatyzacja stacji nasiennej w Kielcach

Opublikowano: 04.05.2011 | Kategorie: Gospodarka

Liczba wyświetleń: 672

Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Prywatyzacji
00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
tel.: 22 695 87 22, 22 695 87 05
fax: 22 695 88 18

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2011 r.

DPR-AK-428-41/1 l (MSP/DPR/4878/l 1) RO

Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO”
ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO” z dnia 13 kwietnia 2011 r. Departament Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, realizujący proces prywatyzacji Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, informuje uprzejmie, co następuje.
W chwili obecnej spółki rolno-spożywcze Skarbu Państwa pozostają w gestii Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jednostek Naukowo Badawczych.

MRiRW poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych nadzoruje aktualnie tzw. spółki „strategiczne”, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 80, póz. 726 z późn. zm.). Zbycie akcji lub udziałów w spółkach wymienionych w rozporządzeniu wymaga zgody Rady Ministrów.
Pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa aktualnie znajdują się podmioty działające jako spółki prawa handlowego z branży rolniczej i otoczenia rolnictwa, w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa posiada 100% lub ponad 50% akcji/udziałów oraz spółki, w których jest akcjonariuszem/udziałowcem większościowym wraz z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym. Hodowla państwowa czy realizowany w podmiotach Skarbu Państwa postęp biologiczny to rozwiązanie wyjątkowe. Pojedyncze firmy państwowe w innych krajach powoływane są na potrzeby utrzymania banku genów, ras regionalnych, podtrzymania tradycyjnych praktyk rolniczych (konie lipicjańskie w Austrii) i zwykle nie mają charakteru spółek prawa handlowego, lecz fundacji lub ośrodków badawczo rozwojowych (OBR). Stosowane jest również finansowanie ze środków publicznych zadań hodowlanych w firmach prywatnych za pośrednictwem programów uprzednio notyfikowanych przez KE.

Dla spółek strategicznych zostaną wypracowane odpowiednie, dostosowane do ich specyfiki, ścieżki prywatyzacyjne lub zaproponowane inne zasady funkcjonowania adekwatne do stosowanych w UE. Wszystkie pozostałe spółki, które nie zostaną zaliczone do grupy spółek „strategicznych”, powinny zostać sprywatyzowane, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w celu stworzenia im normalnych warunków funkcjonowania na rynku.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o została objęta przyjętym uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. „Planem Prywatyzacji na lata 2008-2011″ (Spółka nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wyłączonych z prywatyzacji; nie jest również zaliczona do spółek „strategicznych”).

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (akt notarialny z dnia 24 listopada 2000 r.). Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 grudnia 2000 r. Skarb Państwa jest właścicielem 100% udziałów Spółki.

Realizując „Plan Prywatyzacji” Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje działania zmierzające do sprzedaży 70% udziałów należących do Skarbu Państwa w trybie aukcji ustnej ogłoszonej publicznie, tj. na podstawie art. 33 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1397, z późn. zm.).

Po dokonaniu sprzedaży udziałów Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy i rolnicy otrzymaj ą udziały w Spółce zgodnie z przytoczonymi niżej przepisami:

– na podstawie art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru;

– zgodnie z art. 37 rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

Zgodnie z art. 32 ust. i ww. ustawy przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki.

Oszacowanie wartości Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o zostało sporządzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 37, póz. 288, z późn. zm.). Celem sporządzenia wyceny było określenie aktualnej wartości rynkowej Spółki dla celów prywatyzacji. Wycenę opracowano w oparciu o informacje uzyskane przez doradcę MSP w trakcie wizji lokalnych, dane oraz dokumenty dostarczone przez Spółkę. Doradca oświadczył, iż dokonał eksperckiej weryfikacji używanych danych, informacji, materiałów źródłowych pod względem ich aktualności.

Wycenę opracowano w założeniu prawdziwości dokumentów i informacji otrzymanych od Zarządu Spółki. Korzystano także z licznych źródeł internetowych. Nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na wartość Spółki. Doradca MSP stwierdził, iż w trakcie wyceny uwzględniono także zmienności czynników makroekonomicznych, oddziaływanie zjawisk koniunkturalnych, ryzyko krajowe. W związku z powyższym oszacowana wartość rynkowa Spółki może zostać wykorzystana dla potrzeb prywatyzacji.

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że udział Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego nasion roślin rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na rynku lokalnym wynosi 87 %, natomiast na rynku krajowym 4,5 %. W pozostałych grupach towarowych udział Spółki na rynku lokalnym wynosi 28 %, natomiast na rynku krajowym 0,7 %.

Z uwagi na udział w rynku krajowym produktów oferowanych przez KPN „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. nie można stwierdzić, iż jej prywatyzacja jest „zagrożeniem dla naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywieniowego Polaków”.

Pragnę jednocześnie przytoczyć przykład Centrali Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, która została sprywatyzowana 7 lipca 2009 r. Większościowym udziałowcem Spółki została firma hodowlano-nasienna SAATBAU LINZ z siedzibą w Linz – Austria. Od tego momentu Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej jest firmą córką w międzynarodowej korporacji hodowli kukurydzy, zbóż i rzepaku – Saatabu Linz. Prywatyzacja nie tylko nie zmieniła profilu działalności Spółki, ale także przyczyniła się do jej rozwoju poprzez inwestycje, modernizacje, system szkoleń pracowniczych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu. Programy badawczo-rozwojowe realizowane przez SAATBAU LINZ opierają się na wykorzystaniu najnowszych technologii i nieustannie doskonalonych metod badawczych. Celem SAATBAU LINZ jest uzyskanie odmian charakteryzujących się wysoką jakością ziarna, wysokim plonowaniem, zdrowotnością oraz łatwością przerobu.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jest prywatyzowana w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Planem Prywatyzacji”. Jedynie przekształcenie jej w podmiot prywatny pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku, w tym możliwości dopływu kapitału oraz korzystania z przywilejów, które przysługują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.

Do wiadomości:

1. Sekretariat Prezesa Rady Ministrów

2. Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców KPRM

3. Specjalistka: Agnieszka Kuzulska, tel. (22) 695 97 09


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

4 komentarze

 1. dona 04.05.2011 10:27

  Te argumenty o podnoszeniu efektywności, o dobroci jaka nas zaleje gdy “zaopiekują się” tym czy innym przedsiębiorstwem wspaniałe korporacje, to była dobra jeszcze 20 lat temu, ale nie dzisiaj, kiedy ta dobroć tak ewidentnie zrujnowała jakość naszego życia. Ilu jest tych “bogatych”, którzy faktycznie są właścicielami swojego majątku? Żyjemy w czasie , który bezlitośnie obnaży “zalety” wyzbywania się naszego faktycznego majątku.

 2. Roots Chant Rising 04.05.2011 14:57

  “Jedynie przekształcenie jej w podmiot prywatny pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku, w tym możliwości dopływu kapitału oraz korzystania z przywilejów, które przysługują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.”
  Jedynie zniewolony lub ułomny kraj wyprzedaje swe bogactwa ponieważ nie może lub nie potrafi nimi zarządzać.
  Lub ktoś dostanie ładną premię do kieszeni za tego typu działania.

 3. Anna Teresa 05.05.2011 09:09

  Zwracam uwagę ta ten fragment
  Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym. Hodowla państwowa czy realizowany w podmiotach Skarbu Państwa postęp biologiczny to rozwiązanie wyjątkowe. Pojedyncze firmy państwowe w innych krajach powoływane są na potrzeby utrzymania banku genów
  Co rozumiemy przez postęp GMO nasiona polskie w rękach Światowych korporacji Monsanto i innych jak to sie skończyło w Ameryce Południowej
  Dyktują rolnikom wszystko co mają siać drak dostępu do innych nasion, ceny kupna i sprzedaży
  w innym miejscu mała nielicząca się stacja ale ona zaopatruje
  87% rynku lokalnego w cenie dla rolników do zaakceptowania
  Słabo dbają o dbają jeśli po 15 latach zostało nam 17 % puli genowej rzepaku

 4. Anna Teresa 05.05.2011 09:17

  i jeszcze to
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland” zaapelował 26 kwietnia do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o interwencję w sprawie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw nasiennych. Władze Stowarzyszenia domagają się wstrzymania procesów prywatyzacyjnych tych zakładów. Proponują, by przedsiębiorstwa te nadal pozostały pod kontrolą państwa.

  Jak tłumaczy w liście do Prezydenta Danuta Pilarska, Przewodnicząca Zarządu Głównego „Ekolandu”, „proces przejmowania kontroli nad handlem materiałem nasiennym przez ponadnarodowe korporacje jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju”. I ostrzega, że prywatyzacja tych przedsiębiorstw spowoduje zaprzepaszczenie dorobku wielu lat pracy pokoleń polskich naukowców i rolników.

  – Na skutek sprzedaży wielu centrali nasiennych polskie odmiany roślin uprawnych stanowią już tylko około 20% odmian buraka, rzepaku czy kukurydzy w krajowym rejestrze – wylicza Pilarska.

  Na liście planowanych przez rząd projektów prywatyzacyjnych na lata 2008-2011 znalazły się m.in.:
  •Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej,
  •Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA,
  •Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Kielcach,
  •CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego w Poznaniu,
  •Szczecińska Centrala Nasienna,
  •Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwo OLZNAS – CN,
  •POLAN Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gdańsku.

  została sprzedana stacja z Środy Śląskiej
  cenna stacja Ozarowie czeka w kolejce nasi rolnicy nie mają kłopoty z nasionami ekologicznymi niektórych roślin

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.