Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja

Opublikowano: 07.08.2015 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 931

Opublikowano: 02.04.2012

Alan Watt, jest pisarzem, analitykiem geopolityki, socjopolityki i historii. Przez lata studiował brytyjski system, który nas wszystkich otacza, oraz techniki stosowane w przeszłości i dziś aby go zmieniać i kształtować. Jest on obecnie jednym z niewielu autorów, którzy dogłębnie rozumieją obecny system, jego historię i głównych graczy. To co jednak jest najważniejsze ma on dużą wiedzę na temat planów jakie mają elity rządzące światem zachodu.

Na podstawie książek Alana Watta pt. “Waiting for the Miracle… The Symbiosis of Exoteric and Esoteric Societies and Their Unfaltering Goals Down through the Ages” i trzech tomów “Cutting Through” oraz setek transkryptów i audycji radiowych stworzyliśmy obraz tego co jest zaplanowane dla nas wszystkich oraz techniki jakimi będą wprowadzane zmiany przez elity dążące do dominacji całego świata i wszystkiego co na nim żyje. Większość informacji zawartych w tym opracowaniu jest w pełni jawnych, opisanych w dokumentach, artykułach i książkach do których umieściliśmy linki lub tytuły, mimo tego obraz ten nie jest pełny i należy go traktować jako szkic przyszłych wydarzeń i tego co będzie się działo w krótkim i długim okresie czasu z cywilizacją przechodzącą największą przemianę od czasów rewolucji przemysłowej- pierwszą globalną rewolucję.

Czytając ten tekst warto odnosić go do otaczającej nas polskiej rzeczywistości ponieważ od 1989 roku, tj. upadku systemu sowieckiego weszliśmy w system anglo-amerykański, który obejmuje nas w takim samym stopniu jak Brytyjczyka czy Amerykanina. Konsekwencje zmian funkcjonowania tego systemu będą odczuwalne w całym zachodnim świecie, jak również i w Polsce. Jedyną różnicą pomiędzy Polską a np Wielką Brytanią czy USA będzie opóźnienie z jakim zmiany, które będą, lub już są wprowadzane na zachodzie dotrą do nas. Proces jednolitej polityki zachodu jest częścią “standaryzacji życia” na całym świecie.

Dzięki temu opracowaniu będzie znacznie łatwiej zrozumieć czym jest obecny system i jakie organizacje, fundacje zebrały się razem by przejąć wszystkie zasoby, by wprowadzić na ziemi zorganizowany system z zaplanowanym, zorganizowanym społeczeństwem tzw technotroniczne społeczeństwo. Społeczeństwo w którym eksperci będą rządzić światem w post demokratyczny sposób, pomijając polityków. To jest kierunek w którym dziś zmierzamy, i w dużym stopniu już tu jesteśmy.

Wszystko co dziś się dzieje, każdy element życia dookoła nas był dyskutowany i planowany ponad 100 lat temu. Wszystkie obecne krachy, bankructwa banków, łączenie krajów w kontynentalne super państwa takie jak Unia Europejska są częścią planu (nawet Carl Marx o tym pisał w XIX wieku). Naukowcy pracujący dla think tanków zatrudnieni przez potężne międzynarodowe banki doszli do wniosku, że dojście do nowego systemu będzie musiało odbyć się poprzez system socjalistyczny gdzie łatwo jest narzucić jednorodność społeczną. Poprzez standaryzację będzie można dokonać tego na całym świecie.

30 LAT WOJNY

Richard N. Haass, przewodniczący Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR) jest jedną z głównych osób otwarcie odpowiedzialnych za tworzenie polityki USA. Działa on wraz z instytutami RIIA/Chatcham House, CFR posiadającymi setki oddziałów na całym świecie, również w europie i setkami think tanków nad stworzeniem polityki mającej na celu podbój i transformację świata. Wielokrotnie mówił on o tym, że wojna, która miała swój początek się wraz z atakiem na World Trade Center rozpoczęła wieczny konflikt, którego końca nie widać. Powtórzył to niedawno po domniemanym zabiciu Osamy Bin Ladena mówiąc “Zabicie Osamy bin Ladena przez siły specjalne Stanów Zjednoczonych stanowi znaczące zwycięstwo nad globalnym terroryzmem. Ale jest to jedynie kamień milowy, a nie punkt zwrotny, w nieustającej walce bez przewidywalnego końca”. Podobnie na ten temat wyraża się armia USA, która pisze o “wiecznej wojnie” czy “zderzeniu cywilizacji”. Tak więc należało by sobie zadać pytanie z jakiego rodzaju wojną mamy do czynienia i przede wszystkim ile ma ona trwać oraz jaki jest jej cel.

Wojna będzie trwać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na płaszczyźnie fizycznej, gdzie będą realizowane konflikty militarne z użyciem siły wobec krajów nie będących w pełni podległymi dyktatowi anglo-amerykańskiego establishmentu. Walka o terytoria bogate w złoża naturalne/zasoby będzie trwała przez kolejne dekady ponieważ nowy system ekonomiczny, który tworzy się na naszych oczach będzie oparty o zasoby. Obecne wojny mają na celu standaryzację świata, a raczej dokończenie procesu standaryzacji w krajach, które nie chcą przyjąć zachodniego modelu życia (głównie kraje islamskie).

Demokratyczny model zachodni ma być modelem ogarniającym cały świat, przy czym elity rozumieją “demokrację” jako system kontroli, który bliższy jest rządom autorytarnym demokracji ludowej ZSRR niż systemowi demokracji bezpośredniej pozwalającej na współuczestniczenie obywateli w życiu politycznym. Te kraje, które nie działają podług zachodnich zasad/standardów będą niszczone i plądrowane jedne po drugim. W tych krajach będzie ustanawiany nowy rząd z prywatnym bankiem centralnym (podobnie jak to ma miejsce obecnie w Libii), który będzie zawiadywał wraz z międzynarodowymi instytucjami, finansami kraju, a tym samym jego polityką. Obecne rewolucje na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, protesty, demonstracje są formą “miękkiego oddziaływania”, podobnie jak to miało miejsce w rewolucjach w Egipcie, Libii, Tunezji i innych krajach regionu. Jeśli te formy oddziaływania na społeczeństwo nie będą przynosić zaplanowanych rezultatów tzn nie pozwolą na obalenie rządów i przejęcie kraju, wtedy będą wprowadzane rozwiązania siłowe “twarde oddziaływanie” podobnie jak w Libii. Kiedy rewolucja zawiedzie będzie wsparta działaniami militarnymi.

Po drugie wojna będzie skierowana do wewnątrz i będzie odbywać się głównie na płaszczyźnie psychologicznej i ekonomicznej gdzie celem będą już podbite narody/państwa. Ten proces będzie wyznaczony przez demoralizację, walkę z wszelką formą kultury, przynależności historycznej, etycznej, narodowej, religijnej itd. Wszystko co łączyło ludzi i tworzyło w szerszym ujęciu społeczność narodową będzie atakowane aby w ten sposób oderwane od rzeczywistości, historii, tradycji społeczeństwo, które nie będzie miało się na czym oprzeć w naturalny sposób migrowało w kierunku nowego globalnego systemu. Carroll Quigley w książce “Tragedy and Hope. A History of the World in Our Time” ujął ten proces w taki sposób (s. 25): “Destrukcyjny wpływ zachodniej cywilizacji na tak wiele obcych społeczeństw wynika z jego zdolności do demoralizacji ideologii i kultury duchowej, jak również zdolności do niszczenia ich w sensie fizycznym używając broni palnej…Kiedy społeczeństwo jest zniszczone przez impakt innego społeczeństwa, ludzie pozostawieni są na gruzach elementów kulturowych pochodzących z ich własnej zniszczonej kultury, jak również z kultury najeźdźców. Elementy te zazwyczaj dostarczają instrumentów do spełnienia potrzeb materialnych ludzi, ale nie są wystarczające do zorganizowania funkcjonalnego społeczeństwa ze względu na brak ideologii i duchowej spójności. Tacy ludzie albo giną albo zostają włączeni jako jednostki do małych grup w innej kulturze, której ideologię przyjmują dla siebie, a przede wszystkim, dla swoich dzieci. W niektórych przypadkach, ludzie pozostawieni na szczątkach rozbitej kultury są w stanie zintegrować jej elementy w nowe społeczeństwo i nową kulturę. Są w stanie tego dokonać, ponieważ stworzona nowa niematerialna kultura, a więc nowa ideologia i moralność, która służy za spoiwo dla rozproszonych elementów minionej kultury, jest w ich rękach. Taka nowa ideologia, może być adaptacją z zewnątrz lub być rodzimym tworem, ale w obu przypadkach jest ona wystarczająco zintegrowana z niezbędnymi elementami kultury materialnej w celu utworzenia funkcjonującej całości, a tym samym nowego społeczeństwa. Według właśnie takich procesów wszystkie nowe społeczeństwa, a tym samym wszystkie nowe cywilizacje, mogły się narodzić.”

Tak więc niszczenie tego co utrzymuje koherentny charakter społeczeństwa ma na celu dekonstrukcję państw narodowych, przeniesienie ich władzy do szerszych struktur poprzez regionalizację a następnie oddanie tej władzy globalnej strukturze rządu światowego. Obecnie postępuje proces konsolidacji krajów narodowych w szersze ciała takie jak Unia Europejska. Podobny proces rozwija się w Północnej Ameryce łącząc Kanadę, USA i Meksyk. Potem mamy ASEAN. Do 2013 Rosja ogłosiła zbudowanie Unii Północno-Azjatyckiej, kolejny blok to Unia Północno-Afrykańska itd.

Po oddaniu suwerenności do tych bloków, kraje narodowe nie będą już samostanowiły, będą bardziej partnerami wewnątrz bloków niż suwerennymi, niezależnymi państwami. Kiedy te bloki powstaną i zostaną formalnie skonsolidowane, rozpocznie się ruch ostatecznej konsolidacji w jedno ciało tj. światowy rząd. Proces polega również na decentralizacji wszystkich krajów przy jednoczesnej centralizacji całej władzy w rękach ONZ. Zdecentralizowana władza będzie szła w ręce regionów i NGO (organizacji pozarządowych), które mają swoją zwierzchność wobec ONZ-tu a nie wobec rządów narodowych. Schemat przejmowania kontroli będzie przebiegał poprzez korporacje, które finansują fundacje, które z kolei finansują NGO przejmujące wiodącą rolę w krajach. Proces ten jest zbieżny z modelami KGB destabilizacji i przejmowania krajów.

Kolejnymi często podkreślanymi elementami walki z podbitymi populacjami będą pandemie i głód. Masywna depopulacja ma na celu sprowadzenie populacji do poziomów, którymi będzie można łatwo zarządzać i je kontrolować. Do roku 2050 elity chcą mieć bardzo małą populację.

Nastąpi militaryzacja policji i innych służb porządkowych, a następnie ich powolna prywatyzacja. Podobnie będzie z wojskiem, które początkowo będzie zarządzane przez prywatne firmy a następnie przez nie przejęte. Proces ten będzie przyspieszał wraz z pogłębianiem się ekonomicznych problemów i przenoszeniem decyzyjności do ciał międzynarodowych (patrz np NATO, lub armia UE). Wiele z tych procesów ma już to miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie prywatyzuje się policję i bazy wojskowe. W drastycznie pogarszających się warunkach egzystencji nastąpi ekspansja terroryzmu obywatelskiego, co zmusi prywatne firmy do obrony swoich działalności i aktywów absorbując duże ilości zmilitaryzowanych grup. W momencie gdy będą upadały rządy i państwa, sprywatyzowane siły policyjne i wojskowe będą skierowane masowo przeciwko tym którzy sprzeciwiają się planom elit.

Aby w warunkach przyszłych konfliktów firmy, banki i korporacje mogły funkcjonować muszą mieć dalece zmilitaryzowane społeczeństwo, które nie odczuwa współczucia czy empatii do reszty społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie wykorzystywane do walki przeciw zewnętrznym państwom jak i przeciw obywatelom wewnątrz państw. Tworzenie ultra agresywnego społeczeństwa, które będzie pracować dla policji i wojska odbywa się już dziś. Szkolenie zaczyna się od najmłodszych lat poprzez systemy szkoleniowe stworzone dla armii, które zostały poprzez rynek rozrywki przekazane dzieciom i młodzieży. Są to gry 3D-shotemup które wyrabiają instynkty dokładnie takie jakie mają psychopatyczne zmilitaryzowane jednostki tj. agresja, brak współczucia czy empatii, chęć wygranej za wszelką cenę, sadyzm, zabijanie dla przyjemności, obwinianie ofiar oraz wyrabianie instynktu zabijania na komendę.

Obecnie będzie szeroko promowana apatia, obojętność. Efektem tego będzie to, że ludzie staną się agresywni wobec siebie jak też i organa siłowe będą bezwzględne wobec społeczeństwa.

Ważnym elementem każdego totalitarnego systemu jest przejęcie kontroli nad dziećmi przez państwo. Wykorzystując ten model sowieci zwracali dzieci przeciw rodzicom, i w skrajnych przypadkach jak to miało miejsce w Kambodży dzieci rozstrzeliwały własne rodziny. Tak więc problem zmilitaryzowanego młodego pokolenia nie jest jedynie problemem wojen z zewnętrznym wrogiem ale i wojny wewnątrz państw. Obecne rządowe działania w Polsce, mające na celu budowę dużej ilości przedszkoli i żłobków mają kilka wymiarów. Po pierwsze pozwalają rodzinie na pozostawienie dzieci pod kontrolą państwa, to z kolei ułatwia pójście do pracy kobietom. W ten sposób państwo może obciążyć podatkami dużą część społeczeństwa które wcześniej było według ekonomistów bezproduktywne i nie przynosiło państwu dochodów. Jest to również model rearanżacji społeczeństwa, który najbardziej agresywnie wykorzystały Chiny podczas wielkiej rewolucji przemysłowej, która pochłonęła 70 milionów ofiar. Ostatnie zmiany w prawodawstwie obejmujące regulację zachowani pomiędzy rodzicami a dziećmi są kolejnym krokiem niszczenia rodziny i przejmowania przez państwo roli rodziny.

Obecnie USA posiada ponad 150 baz wojskowych na świecie. Mimo rozpadającej się gospodarki nowe bazy wojskowe są nadal budowane na całym świecie (np. Australia i Irak). Bazy wojskowe po bankructwie USA i zakończeniu ery dominacji militarnej około roku 2020-2030 będą sprzedane lub oddane Chinom. Te staną się tak jak obecnie USA policjantem świata. Obecnie wiele z istotnych miejsc handlowych takich jak kanał panamski, czy Hong Kong są oddawane pod chińską jurysdykcję i ten proces będzie kontynuowany.

Po całym procesie, około 2050 roku cały plan wojen ma się zakończyć, w międzyczasie wszystkie państwa narodowe zostaną zdemilitaryzowane i zniszczone a populacja świata niemalże zniknie, powstanie rząd światowy, ale jedynie na bardzo krótki/przejściowy okres. Następnie zostanie zniesiony pozostawiając na świecie pewną ilość zaawansowanych technologicznie super miast-państw, które już są budowane. System ten będzie przypominał średniowiecze z miastami państwami i ogromnymi połaciami niezamieszkanej ziemi i neo-feudalnym systemem społecznym walczącym z resztką wolnych ludzi żyjących na pustkowiach. W literaturze poruszającej tą problematykę rozważa się również to, że nawet te miasta-państwa będą zmuszone by prowadzić między sobą wojny.

Tak więc obecne wojny trwające od ataku 9/11 będą z nami przez całe nasze życie, jak i również budowa coraz bardziej represyjnego systemu wymierzonego przeciw obywatelom rozpadających się państw narodowych. Obecnie wchodzimy w historyczną fazę opisaną wnikliwie przez G. Orwella w książce “1984” tj. czas wiecznej wojny pomiędzy socjalizmem Anglo-amerykańskim i ogólnie rzecz biorąc socjalizmem Azji. Obecny przejściowy okres polega na obciążeniu całego systemu i obywateli aby wypracowali i wywalczyli dla elit podbicie reszty świata tj. krajów kultury arabskiej, Afryki, Chin, Rosji, które nie zgadzają się z konceptem anglo-amerykańskiej przyszłości. W tym przejściowym okresie każdy kto potrafi się komunikować z ludźmi i pokazać im co naprawdę dzieje się na świecie będzie musiał być usunięty.

NOWY SYSTEM EKONOMICZNY

Nowa ekonomia/system ekonomiczny oparty będzie na zasobach. Ostatnia dekada upłynęła na wojnach o zasoby naturalne. Irak, Afganistan, Libia to tylko przykłady znacznie szerszego kierunku obranego przez anglo-amerykański establishment. Już dziś mówi się otwarcie o dramatycznych zwyżkach cen energii, wody, żywności, a ostatnie 30% podwyżki są jedynie początkiem. Obecnie na świecie trwa dramatyczny proces redystrybucji dóbr. Polega on na transferze potężnych funduszy do krajów rozwijających się jednocześnie redukując je w tzw pierwszym świecie. Całość programu jest regulowana przez Agendę 21, która ma za zadanie wyrównanie/standaryzację poziomu życia na całym świecie, obniżając poziom życia 1 świata przy jednoczesnym podwyższaniu poziomu życia w krajach 2 i 3 świata.

Zrównoważony rozwój pod Agendą 21 jest bardzo ważnym mechanizmem pozwalającym na wprowadzenie wszystkich zmian i kontrolowanie oraz regulowanie dosłownie wszystkich aspektów ekonomii jak i życia jednostek. System, który będzie efektem działania mechanizmów zrównoważonego rozwoju będzie wymuszał współzależność ekonomiczną, co oznacza brak niezależności w jakimkolwiek aspekcie działania jednostek jak i państw narodowych. Wszelkie formy niezależności energetycznej, produkcyjnej, ekonomicznej będą atakowane (np. polski węgiel). W lokalnym odniesieniu wprowadzi to rodzaj feudalizmu z klasowym systemem. Efektem równania poziomów ekonomii poszczególnych regionów ma być to co elity nazywają 4 światem, gdzie nie będzie różnic w poziomie życia, wszyscy będą żyli na jednym, równym, minimalnym poziomie egzystencji. Tak więc na zachodzie ekonomia będzie charakteryzować się tym co Klub Rzymski określił jako cofanie rozwoju, przy jednoczesnym dyktacie i planowaniu ekonomii, coś co Klub nazwał post-demokratycznym systemem (pierwsze kraje objęte post demokratycznymi rządami to Grecja i Włochy gdzie społeczeństwu narzucono nową władzę pomijając drogę wyborów). Nowy ekonomiczny system prawdopodobnie zacznie się w Europie i potem przeniesie się do USA.

Obecnie w momencie gdy cały system finansowy świata upada, wprowadzane są kolejne podatki. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu chyba, że chcesz przetransformować system, zniszczyć wszystko co było i stworzyć nową rzeczywistość. Obecny ekonomiczno-finansowy chaos posłuży elitom w realizacji planu o którym pisali 60 lat temu tj. przeniesieniu zarządzania finansami wszystkich krajów do BIS-u (Bank of international Settlements) i MFW (International Monetary Fund) pod ONZ. Carrol Quigley, który był historykiem CFR pisał w latach 1960. o tym w ten sposób: “Finansowe Centra dążą do stworzenia światowego systemu kontroli finansowej będącego w prywatnych rękach, który będzie w stanie zdominować każdy naród na Ziemi.”

Oprócz pragmatycznych celów, siły finansowego kapitalizmu miały inny daleko idący cel, tj. stworzenie światowego systemu kontroli finansowej trzymanego w prywatnych rękach będącego w stanie zdominować system polityczny każdego kraju i gospodarki światowej jako całości. Ten system miał być kontrolowany w feudalny sposób poprzez banki centralne działające wspólnie, poprzez tajne porozumienia przedkładane na częstych prywatnych spotkaniach i konferencjach. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami. Każdy bank centralny, w rękach takich ludzi jak Montagu Norman Banku Anglii, Benjamin Strong New York Federal Reserve Bank, Charles Rist Banku Francji, Hjalmar Schacht Banku Rzeszy, starał się zdominować rządy poprzez możliwość kontroli pożyczek dla Skarbu Państwa, manipulowanie rynkiem walutowym by wpłynąć na poziom aktywności gospodarczej kraju, i wywieranie wpływu na polityków poprzez profity płynące ze świata biznesu.” str 324 Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time. 1966, New York: Macmillan.

MFW będzie zarządzał księgami wszystkich krajów i będzie kontrolował system finansowy całego świata. IMF powstał aby rozpocząć tzw. “pomoc zagraniczną” tj. obciążyć kraje kredytami, wprowadzić je na ścieżkę problemów gdzie nie będą w stanie spłacać długów i w ten sposób zmusić te kraje aby spłaciły zadłużenie w zasobach naturalnych. W taki też sposób, już oficjalnie MFW ma kontrolować system w przyszłości. Twórca MFW i Bretton Woods J.M. Keynes powiedział, że Breton Woods był tylko pierwszą częścią planu natomiast przyjdzie pora na część drugą, tj. Bretton Woods 2. Koncept Bretton Woods 2 polegał na tym, że dla każdego zunifikowanego właściwie kontynentu/regionu musi powstać bank centralny, po jednym dla Ameryki, Europy i Dalekiego Wschodu.

Co to wszystko oznacza dla zwykłego obywatela, który stara się przeżyć do pierwszego. Z perspektywy obywatela punktem krytycznym będzie opodatkowanie konsumpcji. VAT obejmie wszystko i będzie regulował poziom życia ludzi. Zostanie wprowadzony na całym świecie w tej czy innej formie. Wraz z otwarciem się krajów na tzw. wolny handel “free trade”, który wcale nie jest wolny i służy jedynie międzynarodowym korporacjom, które mogą niemalże za darmo handlować na całym świecie czego nie można powiedzieć o zwykłym obywatelu, kraje narodowe tracą dochody z ceł i innych podatków związanych z handlem zagranicznym. Państwa szukając środków, które straciły przez otwarcie się na wolny handel nakładają VAT, który kompensuje straty i który w istocie jest przeniesieniem na całe społeczeństwo opłat, które powinny uiszczać międzynarodowe korporacje.

Nastąpi powolne wprowadzanie podatków międzynarodowych. Proces ten będzie nadzorowany przez ONZ i posłuży do budowania rządu światowego.

W świecie zwiększających się obciążeń podatkowych i uspołeczniania wszystkich kosztów jakie muszą ponosić wielkie instytucje finansowe świata, rosnące ceny podstawowych produktów obniżą jeszcze bardziej poziom życia. Pozbawieni dochodów ludzie będą migrowali do miast, które będą aranżowały im życie w komunitaryzmie pod pełną kontrolą państwa. Obecnie np Rosja walcząc z kurczącą się populacją chce przenieść większość swoich obywateli do 20 konglomeracji miejskich, co określane jest jako największa migracja od czasów Stalina, to samo będzie się działo na całym świecie w ramach Agendy 21. Ekonomia posłużyć ma również do zmaksymalizowania nacisku na wieś, by zmusić mieszkających tam ludzi aby migrowali do miast. Będzie odbywało się to poprzez podnoszenie opodatkowania rolników lub ograniczanie dotacji, zamykanie lokalnych szpitali, szkół, elementów infrastruktury takich jak drogi, wodociągi, w Polsce może wiązać się to z zamknięciem KRUS-u. Będzie atakowana wszelka forma niezależności. Dla przykładu jeżeli ludzie żyją na wsi i produkują własną żywność będą zmuszeni poprzez system podatkowy by tego nie robić i przeprowadzić się do miast w poszukiwaniu pracy której tam nie znajdą. Jedynie najbogatsi będą mogli pozwolić sobie na życie na wsi.

Elementy państwa będące dotychczas w gestii rządów będą powoli prywatyzowane. Taki model zakłada Agenda 21, tj. ścisłą współpracę w Publicznym Prywatnym Partnerstwie PPP. Jest to model wzięty bezpośrednio z ustroju faszystowskiego gdzie firmy/korporacje przeplatają się z instytucjami rządowymi, przejmując ich uprawnienia i zobowiązania. Państwa będą dokonywać outsoursingu, całej swojej administracji aż do momentu gdzie państwo będzie jedynie zbiorem administratorów a prywatne firmy mając mandat rządowy będą robiły to co wcześniej robił rząd. Prywatne firmy ochroniarskie, finansowe, produkcyjne itd będą mogły nakładać kary na obywateli lub ich represjonować bez rządowego pośredniczenia. Konsorcja PPP wraz z bankami będą formą monopolistycznego konglomeratu/konsorcjum budującego nowy świat na wyłączność. Żeby łatwiej zobrazować tą zależność wystarczy cofnąć się do czasów II wojny światowej i systemu obozów koncentracyjnych, w których państwo budowało obozy i osadzało w nim ludzi a prywatne konsorcja, takie jak np IG Farben korzystały z niewolniczej pracy więźniów jednocześnie realizując rządową politykę eksterminacji. Te instytucje mają również za zadanie przejąć jeśli jest taka potrzeba z pomocą wojska, wszystkie zasoby naturalne świata, niezbędne do życia ludzi (wodę, jedzenie, minerały, paliwa itd), w ten sposób kontrolując populację świata.

Reszta firm będzie walczyć o przetrwanie w rozpadającym się zachodnim świecie, obciążonym drastycznymi podatkami. W przyszłości mają funkcjonować tylko duże konglomeraty, korporacje. Tylko Chiny i ich satelity będą miały przyzwolenie na ekspansję i produkcję dóbr, zachód czeka deindustrializacja.

W najbliższym czasie będzie niszczony cały system służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych, które gwarantowały powszechne leczenie. System będzie prywatyzowany i podzieli się na dwie odnogi (co już ma miejsce w Polsce): upadający państwowy system z eugenicznym podejściem realizującym filozofię pozbywania się tych którzy są obciążeniem dla państwa i prywatny system medyczny dla tych, których będzie na niego stać.

Wraz z pogłębianiem się konfliktów militarnych ekonomia będzie coraz bardziej nabierać charakterystyk ekonomii czasów wojny, co oznacza redukcję produkcji dóbr dla konsumpcji społecznej, reglamentację ich przez państwo oraz kontrolę wszystkich zasobów.

PIENIĄDZE

Obecnie przez tą dekadę będą wprowadzone potężne cięcia finansowe, programy oszczędnościowe. Ponownie pojawią się kartki i reglamentacja dóbr dla obywateli. Obywatele dostaną ekwiwalenty pieniędzy w postaci elektronicznych kartek/kart kredytowych na żywność i inne produkty niezbędne do życia. Bertrand Russel czy Keynes pisali o tym już w latach 1950. Na tych kartach będą alokowane kredyty/punkty z upływającą datą ważności, nie będzie można ich oszczędzać ponieważ będą przepadać jeśli nie będą wykorzystane. System ten już jest wśród nas. Są to różnego rodzaju programy lojalnościowe operujące własnymi “pieniędzmi” czy systemami punktów, za które można nabywać produkty. Ten model transakcji będzie się coraz bardziej rozwijał obejmując państwowy system socjalny. Dokumenty elektroniczne, dowody osobiste zostaną finalnie sparowane z kontami bankowymi, tak więc aby cokolwiek kupić będzie trzeba się posługiwać jakąś formą dokumentu do czego już jesteśmy przyzwyczajani, kiedy żąda się w sklepach aby okazać dowód osobisty kiedy płaci się kartą.

Docelowo pieniądze mają przejść od systemu punktów/kredytów do formy ekwiwalentu energii. Będzie to część rozwijającego się rynku CO2. Każdy produkt, usługa jakie powstają będą wycenione na podstawie ilości energii potrzebnej do ich wyprodukowania lub impaktu na środowisko. Tak więc jednostka energii będzie podstawową uniwersalną jednostką monetarną.

2020 WSZYSCY W MIASTACH

Podczas gdy państwa narodowe będą atakowane pod względem ekonomicznym, społecznym albo militarnym ich władza będzie ustępować ośrodkom, które potrafią być samowystarczalne i generować profity czy miejsca pracy. Według wielu opracowań władza ta będzie skupiała się w miastach, które nadal będą miejscami wzrostu. Realizując politykę Agendy 21 wspierania migracji do miast zwiększy się nacisk na wieś. Polityka Agendy 21 zakłada przeniesienie skupisk ludzkich z rozproszonych terenów wiejskich do miast. Stoi za tym wiele działań od wypuszczania dzikich gatunków zwierząt i odbudowywania ich ekosystemów kosztem siedlisk ludzkich po opodatkowania/regulacji działalności rolników do takiego poziomu, że życie na wsi stanie się niemożliwe. Ludzie będą migrować do miast w poszukiwaniu pracy i “dobrego życia”. Kiedy większa część populacji będzie już w zatłoczonych miastach, które w czasach pogłębiającej się depresji będą przeludnionymi slamsami, będą żyć na bardzo ubogiej/złej diecie, będą podatni na wszelkiego typu infekcje. W miastach dojdzie do reglamentacji żywności, wody, energii i wszystkich innych rzeczy do których człowiek przyzwyczaił się w obecnej cywilizacji zachodu. W tych miastach nie będzie pracy, spokoju, żywności to będzie chaos pod kontrolą paramilitarnych jednostek policyjnych. Elity chcą zdecydowanie ograniczyć populację do 2030 roku a proces skupienia wszystkich w miastach jest środkiem dla realizacji tego celu. W tych miastach dojdzie do wypuszczenia plag.

Pomiędzy 2030-2050 elity chcą wprowadzić system tzw super-miast i zakończyć funkcjonowanie narodowych państw. Te super-miasta/miasta-państwa będą bardzo zaawansowanymi technologicznie miejscami gdzie tylko wybrane grupy ludzi, które będą przedstawiać jakąkolwiek wartość dla elit będą mogły pracować i żyć pod pełną kontrolą. Elity nie będą już więcej potrzebować tzw ludzi pracujących. Ci którzy przetrwają okres drastycznych zmian będą chcieli się do nich przyłączyć. Miasta będą potrzebować technokratów, naukowców, inżynierów jednym słowem wysoko wyspecjalizowanych obywateli, którzy zgodzą się na ubezwłasnowolnienie. Miasta te będą posiadały własne armie, zakłady przemysłowe, elektrownie, będą w pełni samowystarczalne. Miasta te będą jako konglomerat walczyły z resztkami państw narodowych, jeśli te będą jeszcze istnieć, i ludźmi nadal zamieszkującymi wyludnione przestrzenie na ziemi. Jednym słowem będzie to powrót do systemu średniowiecznego realizującego się poprzez system neo-feudalny z miastami-państwami.

Obecnie armia na zachodzie będzie przechodziła przez proces prywatyzacji co już zaczęło mieć miejsce w Wielkiej Brytanii gdzie prywatyzuje się bazy wojskowe. Armia w tym systemie nie będzie już służyć obywatelom ale prywatnym konsorcjom i elitom budującym miasta-państwa. Wojsko ma być wysoce mobilne aby szybko realizowało powierzone im zadania. W przyszłości wojska narodowe opuszczą kraje, które będą bankrutami i wyemigrują wraz z konsorcjami do miast państw, stamtąd walcząc z resztkami cywilizacji.

Planowany świat ma funkcjonować w 10 regionach. Regiony byłych państw w nowym systemie będą prowincjami rządu światowego. Ci którzy tworzą ten system upewnią się, że te kraje ponownie nie powstaną, doprowadzą do totalnego upadku kultury, etyki i zasad moralnych. Takie narody niezdolne do spójnego/logicznego myślenia a tym samym koherentnego działania będą skazane na bezcelową walkę o lepsze jutro, które nie nadejdzie.

KOMUNIKACJA I MEDIA

W społeczeństwie totalitarnym wszyscy obywatele muszą być przewidywalni. Kontrola społeczeństwa będzie realizowana głównie poprzez komputery. Komputery są niezbędnym elementem systemu, bez nich system wszechobecnej kontroli nie mógłby zaistnieć. Obywatele będą musieli lub jak to już ma miejsce-będą chcieli przekazywać na bieżąco wszystkie swoje dane odpowiednim służbom poprzez internet i wyspecjalizowane strony społecznościowe. Internet ma za zadanie zbieranie na bieżąco informacji na temat obywateli. Wszystkie formy komunikacji będą jawne dla urzędów państwowych. Forma komunikacji obywatel-państwo będzie bezpośrednia. Dziś przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że punkt kontroli interakcji z internetem jest po stronie użytkownika, tzn że my mamy wpływ na to gdzie i jak przebiega interakcja z medium. Model ten ma ewoluować w kierunku odwrócenia sytuacji gdzie system będzie decydował o formie i czasie interakcji gdzie punkt kontroli zostanie przeniesiony do systemu, który będzie zawierał interakcję z nami. Podobnie jak w lekturze “1984” G. Orwella poprzez systemy komputerowe każdy człowiek będzie dostawał bezpośrednio od władz zadania do realizacji.

Im bardziej społeczeństwo będzie żyło w oderwaniu od tradycji, religii, etyki będzie stawało się bardziej materialistyczne i tym bardziej będzie skazane na wszelkiego typu dane, dane naukowe, dane statystyczne aby cokolwiek ocenić. To co wcześniej zapewniała nam moralność czy etyka teraz zastąpią dane/statystyki. Statystyki, które mogą być równie łatwo manipulowane jak systemy etyczne wypaczając obraz rzeczywistości. Ludzie w sytuacji drastycznych rozbieżności pomiędzy danymi statystycznymi a własnym doświadczeniem (co już ma miejsce) będą żyli w formie schizofrenii z jednej strony akceptując rzeczywistość taką jaka jest a z drugiej strony tę podaną przez instytucje i media. Dla przykładu w Polsce rząd podaje, że inflacja wyniosła 5% a w sklepach wszystkie produkty podrożały o 20-30%.

W środowiskach naukowych istnieje przeświadczenie, że każdego typu aktywność społeczna, jak też i jednostek może być odzwierciedlona w postaci algorytmów, co w wielu przypadkach jest prawdą. Jedyną zmienną jaką naukowcy nie biorą pod uwagę to fakt, że jednostki mogą również funkcjonować poza schematami, łamiąc je wprowadzając w ten sposób trudności w jakichkolwiek obliczeniach (jest to cecha indywidualizmu). Dlatego właśnie społeczeństwo jest drastycznie standaryzowane poprzez edukację, media, kulturę, których zadaniem jest otępić lub ogłupić i sprowadzić do wspólnego mianownika szarej masy. Aby tego dokonać wzbudza się w społeczeństwie wszystkie możliwe prymitywne instynkty aby wyzwolić w nim działania stadne/zwierzęce, które są dobrze zrozumiane przez m.in. psychologię społeczną, behawioralną i inne dziedziny nauki zajmujące się socjotechnikami masowej manipulacji. W ten sposób algorytmy wypracowane podczas badań na zwierzętach mogą być wykorzystywane do przewidywania działań mas i mogą być używane do przeprowadzania symulacji, przewidywania zachowań z dużą precyzją.

System komunikacji będzie obejmował wszystkie elementy rzeczywistości. Po pierwsze komunikacja będzie realizowana poprzez telefon, internet i temu podobne systemy; po drugie tzw “internet rzeczy” w którym wszystkie elementy rzeczywistości będą posiadały nadajniki radiowe RFID i w ten sposób będą śledzone przez systemy komputerowe; po trzecie poprzez sieć elektryczną tzw “Smart Grid”.

Już dziś większość urządzeń ma montowane komponenty działające poprzez moduły “Data Over Electricity”. W ten sposób urządzenia te mogą wysyłać sygnał do elektrowni lub domowego miernika poboru prądu, który potrafi wysłać informacje zbiorcze do elektrowni. Dzięki temu cała aktywność w prywatnych domach będzie monitorowana i reglamentowana. Opłaty/podatki za energię będą naliczane poprzez “Smart Grid”.

W przyszłości jedną z rzeczy o jakiej mówili twórcy tego systemu będzie niemożność zniknięcia, a tym samym wyrwania się spod kontroli, wszystko i wszyscy będą monitorowani elektronicznie, co w wielu krajach ma już miejsce: podsłuchy w komputerach obywateli Niemiec, podsłuchy w laptopach dzieci.

Definicje terroryzmu będą rozszerzane aż do momentu gdy będą odnosić się do wyrażania opinii. W ten sposób zgodnie z prawem internet będzie kontrolowany i cenzurowany.

Od 2025 roku mówi się o totalnej rewolucji. Formy komunikacji opisane powyżej zostaną poszerzone o technologie NBIC na które składa się modyfikacja genetyczna rodzaju ludzkiego, ekspansja jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implanty, współdzielenie osobowości i danych z maszynami i innymi ludźmi, komunikacja mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg komputer, transfer osobowości ludzkiej do robotów, wszczepiane czipy bezpośrednio do mózgu, mapowanie całego świata w czasie rzeczywistym poprzez RFID do systemów rozszerzonej rzeczywistość “augmented reality” i wiele innych. Kolejnym dużym elementem będzie “internet rzeczy”. Projekt ten ma za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie produkowane przedmioty na świecie będą miały swój indywidualny radiowy numer rejestracyjny RFID (Radio Frequency Identification). W ten sposób każdy produkt, będzie monitorowany od powstania aż do jego “śmierci” (czy to na wysypisku śmieci czy w recyklingu). Historia, lokacja geograficzna, stan, możliwości itd. produktu będą dostępne w internecie dla użytkowników na całym świecie poprzez sieć czytników radiowych.

Tak więc wszystko będzie posiadać swój kod zapisany na czipie RFID. Pończochy, cegły, jedzenie, samochody, żarówki, komputery, kluczyki wszystko będzie pozycjonowane na mapie świata poprzez GPS, a poprzez internetowe przeglądarki typu Google będziemy mogli poszukiwać przedmiotów tak jak teraz poszukujemy informacji.

SPOŁECZEŃSTWO

Procesy niszczenia i budowania cywilizacji są z nami do początku historii. Cywilizacje rodziły się i upadały, budując na swoich zgliszczach nowe społeczeństwa czy cywilizacje. Proces budowy jak i niszczenia przebiega przez schemat znany tym, którzy rządzą masami od tysięcy lat. Schemat ten niemalże zawsze przebiegał przez te same fazy i kończył się kompletnym chaosem społecznym z którego wyłaniał się nowy twór.

Brytyjski system dążący od 300 lat do dominacji całego globu wie, że militarny podbój świata i jego ciągła okupacja fizycznie nie jest możliwa. Obecnie elity budujące nową globalną cywilizację obejmującą stworzenie rządu światowego, zniszczenie wszystkich państw narodowych razem z ich tradycjami, kulturami i społeczeństwami wiedzą, że muszą zniszczyć wszelkie formy społecznej więzi, które trzymają społeczeństwa razem. Aby tego dokonać chcą doprowadzić do zniszczenia wszelkich aspektów społecznej kultury, historii, etyki, religii, tradycji, relacji społecznych, ekonomicznej czy rządowej suwerenności. Proces przejęcia będzie więc charakteryzował się destabilizacją poprzez deprawację, dewiację, ogłupienie, zezwierzęcenie a następnie podbój ekonomiczny lub militarny. Dla tych którzy uważają, że taki model nie jest możliwy do realizacji musimy przypomnieć, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, która upada. Były setki cywilizacji przed nami, które wszystkie skończyły w ten sam sposób, rozbudowując się do świetności, następnie deprawując się i finalnie znikając z powierzchni ziemi, pozostawiając za sobą ruiny.

Aby zrozumieć dogłębnie techniki i filozoficzne aspekty deprawacji obecnego społeczeństwa należy zagłębić się w lektury Szkoły Frankfurckiej, takich autorów jak Theodor W. Adorno, M. Horkheimer, E. Fromm. Instytucja Szkoły Frankfurckiej działała w latach 1923–1933 we Frankfurcie nad Menem, od 1933 w Paryżu przy École Normale Supérieure, w Londynie przy Institute of Sociology, od 1934 w Nowym Jorku przy Columbia University (jako International Institute of Social Research) i jej głównym celem było stworzenie modeli przekształcenia społeczeństwa poprzez opracowanie formy psychologicznej wojny, która polegała na zniszczeniu społeczeństwa poprzez degradację kultury, sztuki, dramatu, filmu, muzyki itd. aby mogło być kompatybilne z nowym globalnym systemem światowego komunizmu. W USA główną grupą działającą nad przekształceniem społeczeństwa była “Grupa Macy” oficjalnie wprowadzona w życie przez prezydenta Roosvelta. Szkoła ta zdominowała rynek rozrywki i media zachodnie, które mają obecnie doprowadzić do głębokiego wynaturzenia i dysfunkcjonalności społeczeństwa tak, że ono samo doprowadzi się do samozniszczenia. Na bazie tego zniszczonego tworu planuje się zbudowanie nowego utopijnego systemu którego szkic możemy przeczytać w książce A. Huxleya “Nowy wspaniały świat”. Aby zbudować nowy system najpierw trzeba zniszczyć stary.

Tak więc przez jakie kolejne etapy deprawacji społeczeństwa planuje się przejść aby stworzyć nowy świat i nowego człowieka? Po promocji i normalizacji homoseksualizmu kolejnymi zaplanowanymi etapami są: po pierwsze normalizacja pedofilii. Proces ten będzie odbywał się poprzez zmiany językowe, definicji, poprzez promocję określeń takich jak “międzygeneracyjny seks”, wolność wyboru dla dzieci, jak również zmiany mody dla dzieci aby te wyglądały na starsze niż w istocie są. Widać to bardzo wyraźnie również w samym rynku mody gdzie 16 letnie dziewczynki są już za stare na modelki.

Kolejnym elementem będzie normalizacja sodomii poprzez np wprowadzanie znaku równości pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Artykuły na ten temat pojawiają się już w “normalnej” prasie. Proces będzie kończył się na normalizacji nekrofilii, kanibalizmu i bestialstwa. Ważnym wskaźnikiem zmian przyzwyczajeń w tym kierunku jest to czym obecnie karmione są dzieci w mediach. Wystarczy przejść się do sklepu z zabawkami aby zobaczyć wszechogarniające obrazy śmierci, wampiry, zombi, szkielety mające oswoić dzieci z obrazami śmierci.

Obecny etap wprowadzania i promocji różnych typów definicji określających to czym jest “normalny” człowiek: heteroseksualistom, homoseksualistom, biseksualistom, zmieniającym płeć (transgenderem), hermafrodytą ma na celu otwarcie drogi do dalszych manipulacji gatunku ludzkiego. Sama pornografia w najprostszej formie ma potężny wpływ na niszczenie osobowości nie mówiąc o bardziej zdeprawowanych formach. Ma to wprowadzić w dezorientację społeczeństwo nt. tego czym jest człowiek i obniżać drastycznie jego wartość. Jeśli społeczeństwo będzie akceptowało coraz to nowe definicje człowieczeństwa to będą się pojawiały coraz to nowe jego formy. W wielu dokumentach badawczych mówi się również o laboratoryjnej hodowli ludzi, hybrydowych ludziach (pół-człowiek pół zwierze), lub pół ludziach pół maszynach i możliwości transferu osobowości do komputerów. Ma to związek z filozofią transhumanizmu, która radykalnie zmienia definicję człowieka i modyfikacją gatunku ludzkiego poprzez genetykę i technologię co już ma miejsce oficjalnie w laboratoriach na całym świecie.

Będą szeroko promowane wszelkiego typu, coraz to nowe “mniejszości” aż do momentu gdy społeczeństwo stanie się tak pofagmentowane, iż będzie dysfunkcjonalne. Tak jak dziś możemy obserwować starcie pomiędzy hetero i homoseksualistami w przyszłości możemy widzieć starcia pomiędzy homoseksualistami i pedofilami czy nekrofilami walczącymi o należyte prawa do swobody i akceptacji społecznej. Możemy widzieć starcia pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, młodzieżą i ludźmi starszymi, grupami wyznaniowymi, filozoficznymi, mniejszościami narodowymi itd. Promocja mniejszości ma też inne zadanie, jak pisał Machiavelli utrzymanie podbitego państwa pod kontrolą poprzez oddanie władzy wybranej mniejszości w kraju. Mniejszość tę należy wesprzeć wszelkimi sposobami aby miała możliwość zwrócenia się przeciw lokalnej społeczności i utrzymać ją w szachu. W podbitym społeczeństwie przetrwanie takiej mniejszości staje się w pełni zależne od sił najeźdźcy, tak więc utrzymanie status quo realizuje się poprzez walkę wewnętrzną i otwarcie kraju na rządy z zewnątrz.

Techniki psychologiczne będą miały zdecydowane znaczenie dla kontroli ludzi podczas transformacji świata. Głównym celem będzie utrzymanie ludzi w stanie ciągłej fluktuacji gdzie wszystko wokół nich się zmienia, sposoby życia, definicje, język, miasta, ulice, sposoby pracy itd. Nic co nas otacza nie będzie pozostawione przez dłuższy czas na swoim miejscu. Nie będzie się do czego odnieść nie będzie spokoju czy stabilizacji. W ten sposób ludzie będą poszukiwać wybawienia w rządach ekspertów, którzy będą mieli wszystko doprowadzić do stabilizacji. Technika ta ma też sprawić, że ludzie będą zagubieni co do kierunków w którym zmierza świat. Wszystko po to aby nie zrozumieli dokładnego kierunku aż do momentu gdy będzie za późno i globalny system na dobre usidli ludzkość.

Żeby przeżyć w przyszłości ludzie będą musieli przynależeć do różnych podkategorii/grup społecznych, najczęściej tych związanych z dewiacjami, mniejszościami seksualnymi itd. (patrz sponsorowanie dewiantów w Grecji). Nastąpi medykalizacja normalności. Wszystkie normalne odruchy np. strach przed represyjną władzą, niezadowolenie, smutek, samotność, złość będą określone jako choroba społeczna lub psychiczna. Dewiacje i antyspołeczne zachowania będą normalizowane jako choroby psychiczne, pozwalając w ten sposób na ich istnienie, usprawiedliwianie i rozprzestrzenianie się. Utrzymanie zachodniej, chrześcijańskiej moralności będzie skrajnie wymagające i prawdopodobnie będzie również atakowane przez psychologiczny establishment.

Będzie również atakowana instytucja rodziny. Najpierw poprzez ekonomię, tak aby nikomu nie opłacało się posiadać rodziny, czego przykładem może być Grecja. Politykę jednego dziecka, poprzez chemię, promocję sterylizacji, bezpłodność i redefinicję tego czym jest rodzina. Będzie promowane hodowanie ludzi w laboratoriach zamiast zachodzenia w ciążę i rodzenia w naturalny sposób dzieci promując ciąże pozamaciczne, co ma już miejsce w Anglii. Jednym z kluczowych procesów niszczenia rodziny będzie wspieranie w mediach konfliktów w rodzinie, rozwodów i tego, że państwo chętnie pomoże samotnym kobietom. Będzie promowany obraz mężczyzny, jaki słabego, głupiego, leniwego i przede wszystkim zbędnego członka rodziny. Obraz kobiety natomiast będzie coraz bardziej przejmował cechy typowo męskie. W ten sposób realizowana polityka ma rozbić rodzinę, wesprzeć matkę z dzieckiem pomocą społeczną w postaci pieniędzy lub innych usług. Następnym krokiem będzie odbieranie wsparcia dla kobiet i pozostawianie ich w sytuacji, w której będą musiały oddawać dzieci pod opiekę państwa.

Dzieci będą poddawane ciągłej i coraz bardziej agresywnej indoktrynacji ponieważ jeśli chcesz wprowadzić nowy system musisz zacząć od najmłodszych. One jako pierwsze będą miały przekazywane informacje na temat nowego systemu i będą przyzwyczajane do tego co będzie normą za 5-10-20 lat.

Będą również zwiększane obciążenia podatkowe wobec osób starych aby nie opłacało się ich utrzymywać. Jako rozwiązanie będzie promowana eutanazja, jednak nie tylko wobec starszych ale również wszystkich innych osób.

Na zachodzie funkcjonują już lekcje obejmujące “edukację śmierci” w których edukuje się dzieci na temat śmierci, eutanazji i jak np popełnić samobójstwo.

Mimo tych wszystkich krytycznych zmian ludzie w przyszłości, co już widać obecnie, będą z nich zadowoleni, głównie dlatego, że będą nauczeni czerpać z nich satysfakcję. Poprzez system edukacji, prasę, telewizję, rynek rozrywki będącymi jedynie cichymi formami indoktrynacji formułującymi nowego człowieka będą formułowane nowe mody, gusta i smaki. W telewizji w pewnym momencie będzie prezentowana prawdziwa pornografia, nie erotyka, ale pornografia i realna śmierć w programach rozrywkowych.

Wiele zmian które będziemy widzieć będzie wprowadzanych pod hasłami “demokracji” i “liberalizmu”, które de facto są częścią systemu komunistycznego. Chruszczow mówił, że to co nazywane jest liberalizmem na zachodzie w Rosji nazywa się komunizmem. Liberalizm jest systemem poprzez, który zostanie zmiażdżony stary system pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturowym niszcząc ostatnie resztki przyzwoitości, etyki i rozsądku w społeczeństwie.

ZASOBY LUDZKIE

Powstanie to co już w wielu miejscach na świcie jest faktem tj. nowa kultura odnosząca się i oparta na systemie ekonomicznym. Wartość człowieka nie będzie rozpatrywana w kontekście rodziny, grupy społecznej czy nawet samooceny. Jedynym wymiernikiem będzie to na ile jesteś wartościowym człowiekiem dla systemu ekonomicznego. XXI wiek ma być bardziej pragmatyczny, oznacza to że aby dotrzeć do celu elity i ludzie nie mogą być powstrzymywani przez “ludzkie” odruchy, współczucia, empatii, moralności itd Ten system może być wprowadzony tylko za pomocą naukowego socjalizmu. Elity chcą również drastycznie obniżyć populację i używając nauki stworzyć tzw “nowego człowieka”, sługę, który nie będzie potrzebował rozrywki, policji, która za nim patrzy. Będzie to swojego rodzaju automaton. W przyszłości wszystko będzie musiało być bardziej pragmatyczne i praktyczne.

Obecne społeczeństwo/pokolenie nazywane jest w środowiskach elit “mięsem armatnim”. To na obecnym pokoleniu spocznie brzemię przemian do nowego systemu. Ten system ma być zrealizowany podłóg marksistowskich założeń redystrybucji dóbr co w rozumieniu elit oznacza transfer majątku do korporacji, banków i instytucji od nich zależnych. Po transferze całego majątku świata do globalnego banku rozpocznie się budowa nowego świata który ma odzwierciedlać starożytną wizję idealnego społeczeństwa opisywaną m.in. przez Platona.

Komunistyczny manifest zakładał również kilka ważnych podpunktów z których większość już została zrealizowana: zniesienie własności prywatnej na rzecz państwa, podatki progresywne, zniesienie prawa dziedziczenia/prawa spadkowego, obalenie rodziny, obalenie religii, nacjonalizacja banków, kapitału, kredytu, transportu, publiczne/jednorodne kształcenie dzieci, wprowadzenie powszechnej edukacji, połączenie edukacji z produkcją przemysłową, gdzie edukacja przestaje być nauką a staje się szkoleniem, zniesienie burżuazyjnej osobowości, burżuazyjnej samodzielności i burżuazyjnej wolności, zwiększenie wydajności przemysłu przez budowę państwowych fabryk oraz ulepszenie sposobów uprawy gruntu, wprowadzenie obowiązku podjęcia pracy, działania dążące do zespolenia interesów miast z interesami wsi, potężny autorytarny rząd realizujący swoją władzę poprzez środki przymusu/aparat państwowy.

Klasa zarządzająca i wysoko wyspecjalizowane jednostki, które będą pożądane przez międzynarodowe korporacje będą migrować do miejsc które będą generowały profity. Ta klasa społeczna istnieje już teraz czasami nazywana “nowymi nomadami”. Są to ludzie bez specjalnej przynależności narodowej, podążający za pojawiającymi się okazjami. Dla tych ludzi życie nie specjalnie będzie odbiegać od obecnego. Jednakże ludzie którzy nie będą w stanie lub nie będą mieli środków na migrowanie za pracą, bezpieczeństwem, czy nawet żywnością będą w tragicznej sytuacji, dla nich życie na ziemi będzie piekłem.

Podsumowując, populację tego świata czekają dwie krytyczne przemiany na przestrzeni kolejnych 4 dekad. Pierwszą będzie kompletne zniszczenie i demoralizacja społeczeństwa przy jednoczesnej drastycznej depopulacji i prawdopodobnie światowej wojnie; życie w świecie wnikliwie opisanym przez G. Orwella w lekturze “1984”. Drugą krytyczną przemianą będzie przejście z systemu wojny do systemu wiecznego pokoju i implementacja na całej populacji eugeniki, obejmującej hodowlę “nowego człowieka” i wdrożenie wizji opisanej przez Aldousa Huxleya w książce “Nowy wspaniały Świat”.

Autor: Alan Watt
Źródło oryginalne: Cutting Through the Matrix
Źródło polskie: PrisonPlanet.pl

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: , , , , , , , , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

26
Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

Przerażające ale prawdziwe.

TheLovePolice
Użytkownik
TheLovePolice

Większość z tych projektów już była w mniejszej, czy większej formie testowana wstępnie na nas.

Z chęcią dowiedziałbym się czegoś więcej na temat obecnie montowanych w urządzeniach AGD RTV modułach przesyłających dane zwrotne po kablu. Mam nadzieję, że w Polsce jeszcze nie jest to stosowane?

Il
Użytkownik

Myślę, że jednak w najbliższym czasie przestanie działać internet a ludzie wrócą do tradycyjnych sposobów komunikacji, zaczną się bardziej miłować, naturalnie kochać, zapomną o nowoczesnych technologiach, przywrócą tradycyjne rzemiosła, będą poczynać dzieci i grzać się w energooszczędnych domkach tworząc zdrowe rodziny.

A alan watt niech się weźmie do użytecznej pracy to mu takie wizje wylecą z główki i polecą z wiatrem.

Michaelvil
Gość
Michaelvil

I don’t want to live on this planet anymore. Obawiam się, że żadne procesy zewnętrzne nam nie pomogą. Uderzenie asteroidy czy inwazja obcych, są jak westchnienie traktowane z religijną gorliwością w nadziei na ratunek. Ludzie są zbyt podzieleni aby stawić czoła czemukolwiek. Cóż teoria Darwina mówi, że zainteresowanie prawdą nie jest potrzebne do przeżycia lub reprodukcji… Przypomina mi się obraz, a konkretnie tryptyk Hieronima Boscha “Ogród rozkoszy ziemskich”. Ta część na której Ziemia przypomina dysk zamknięty w kuli. Ostatnio kojarzy mi się z faktem, że z tej “niebieskiej piłki” nie ma drogi ucieczki. Przepraszam za ewentualny fatalizm, ale coraz trudniej się uśmiechać.

Stanlley
Użytkownik

Napewno nie kosmici. Ja bym się zastanowił nad tym artykułem poważniej – czy wypływa on z rzeczywistych obserwacji autora czy jego marzeń czy jednak nie inspiruje się Biblią – Po pierwsze mamy tu czasy wielkiego ucisku i 10 królestw. Jest też potęga anglo-amerykańska co przypomina dwugłową bestię. Jest również mowa o powszechnej deprawacji – za dużo podobieństw by łatwo można uwierzyć że autor nie inspirował się Biblią. Nie znam dokładnie innych religijnych ksiąg lecz wiem że występuje dużo podobieństw.

Angel
Użytkownik
Angel

niestety ale artykuł traci na wiarygodności w wielu miejscach, ale zwłaszcza wtedy kiedy obiera konserwatyzm światopoglądowy w sprawach obyczajowych.
jako Libertyn, i Nihilista przedstawiający się zawsze, jako a-moralny :), uważam że kładzie to tekst po całości. dzisiaj Systemy (w tym regulacje międzynarodowe np UE), otwierają się na pseudo-liberalizm obyczajowy, wtedy kiedy dochodzą do głosu w poszczególnych krajach ludzie prezentujący takie hasła. najbardziej liberalne i demokratyczne Systemy właśnie dopuszczają pierwsze takie wzorce – zazwyczaj państwa małe, takie jak Holandia, czy Szwajcaria, chociaż wcale nie jest powiedziane, że jest tam to też takie zero-jedynkowe. to właśnie wbrew Wolności i Indywidualizmowi, próbuje się ciągle redefiniować to co jest dopuszczalne, i co nie jest dopuszczalne, nawet w Kulturze, czy Sztuce oraz wypowiedziach na Własnym Forum czy Stronie Internetowej. tak więc wszelcy Ekstremiści, i Nihiliści, w temacie ‘moralności’, i Wolnego Stylu Życia, mają na przeszkodzie głównie państwo z jego poprawnością polityczną, oraz wszechobecną Cenzurę. oczywiście możemy się zgodzić że różne lewicowe formacje zaliczane do centro-lewicy przez ludzi co jeszcze odróżniają lewicę od centrum, próbują promować np homoseksualizm, czy obniżenie wieku dla pedofilii, ale ci sami ludzie próbując zagwarantować legalność jednego szczegółu cenzurują 99% zbliżonych zjawisk z tego samego gatunku. czyli na przykład dobry będzie klub homoseksualistów w centrum Warszawy, oraz dobry będzie klub Sado-Maso z Dominami który będą wspierały “wyzwolone feministki”. jednocześnie piętnowany zarazem będzie “Sadyzm” i sceny przemocy, w porno, w internecie, i w domu, nawet jak będziesz miał dobrowolną parę żyjącą w związku z Sado-Maso włącznie z postulatami odebrania im opieki rodzicielskiej. metoda “lewicy” polega na daniu jednej cząstki szczegółowo dopuszczalnej dla poparcia swojego obyczajowego “liberalizmu” i zarazem odebrania setek innych cząstek uznanych już za “niedopuszczalne” i posuwające się “za daleko”. taki podział wprowadza jeszcze większy zamordyzm. takie kulturowe rzeczy rozprzestrzeniają się dzięki prądom co najwyżej kulturowym, zazwyczaj zawsze będącym w kontrze wobec władzy. w co bardziej cywilizowanych krajach środowiska twórcze są bardziej odważne, i bezkompromisowe, i najwyżej część polityków określających się jako liberalni obyczajowo (najczęściej są to politycy nazywających siebie lewicowymi) próbuje takie alternatywy wykorzystywać do odznaczania się na tle konserwatystów. nie ma to nic wspólnego z jakimś “programem” państw czy “rządów światowych”. Władza jak słusznie zauważył autor, woli przewidywalne Jednostki a te nie powinny być nieobliczalne kulturowo, bowiem byłyby pewnie tak samo nieobliczalne lifestylowo, i myślowo. Atomizacja społeczeństw to warunek Indywidualizmu, a “nowy wspaniały świat” ma dążyć raczej do wyeliminowania niezależności i alternatywności, i standaryzowania masowości.

jako że jestem związany z zjawiskiem BDSM, i kulturowo :), i duchowo :), to aż zazdroszczę tym wszystkim “mniejszościom” o których Watt pisze, tak dopieszczanych przez przyszłych Władców, ale dzięki – widzę że mam dzięki Twojemu artykułowi dostatnie życie dożywotnio zagwarantowane :). najeźdźcy z zewnątrz będą mnie opłacali żeby promować Sadyzm, i Masochizm, oraz związki o charakterze Dominacyjno-Uległym. również będę mógł promować tolerancję dla Nekrofilii, oraz Trans-Dominy do sejmu :), i będę zgarniał za to grubą kasiorę! tylko kiedy to ma być? w 2020, czy 2030? kurwa, trochę długo czekać. ja pierdolę. a ja myślałem że się dąży do powolnie postępującej cenzury np w internecie stron zawierających sceny przemocy, grozi mi ciągle za pobicie itd. ale się szykuje dla mnie fajnie i będzie odmiana! idzie odwilż! :)

w artykule przewija się wiele rzeczywistych zagrożeń, i zapewne planów niektórych osób czy ośrodków cząstkowej Władzy. problem w tym że nie biorą się one z liberalizmu, czy komunizmu, bo w nich samych nie ma problemu, problem jest tylko w tym że istnieją plany cementowania Władzy na poziomie światowym i w tym że ta Władza chce kurwa rządzić.

w Polsce stosowane są “szpiegi” w urządzeniach RTV :), The Love Police. przede wszystkim tunerach, modemach, reuterach itp. jest jeden prosty sposób – zakazać “tajności” stosowania takich urządzeń. jeśli coś może być tajemnicą z zakresu handlowego, czy zakresu służb specjalnych trudno się o tym dowiedzieć i uzyskać oficjalne potwierdzenie. zadanie inwigilacji jest zrzucane na podmioty prywatne które z kolei tłumaczą się danymi statystycznymi, i korzyściami handlowymi. część zresztą po to jest też stosowana. w ten sposób jest odpowiedzialność rozmyta. co to taki mały chip? co Ci szkodzi? ;)

marckus
Użytkownik
marckus

Ten scenariusz jest faktycznie przerażający, ale widać, że jest sukcesywnie, ale nie bez trudności realizowany. Żyję już trochę na tym świecie i pamiętam czasy, kiedy było zupełnie nienormalnie w codziennym funkcjonowaniu, ale pod wieloma innymi istotnymi względami o wiele normalniej niż dzisiaj. Liczyła się rodzina, obowiązkowo z dziećmi, szczerość, odpowiedzialność. Część świata z naszego kręgu cywilizacyjnego, czyli Ameryka Północna i większa część Europy jest już na najlepszej drodze do Nowego Wspaniałego Świata. Ale nad całą resztą to ci psychopaci będą musieli jeszcze sporo popracować, a nie będzie to łatwe i liczę na to, że im się nie uda. No i może jest jeszcze jakieś “drugie dno” tego wszystkiego, które odwróci tą sytuację. Ci, którzy szeroko interesują się od dawna tym co dzieje się we wszechświecie domyślają się o co mi chodzi.

zbig45
Użytkownik
zbig45

ta wizja jest straszliwa ale niekoniecznie musi się spełnić. ja wierzę w to co mówi na ten temat księga Apokalipsy. będą biochipy, będą wojny i nienawiść ale Bóg położy temu kres! i w to należy wierzyć.

Szymon Dąbrowski
Użytkownik

Po przeczytaniu w jednym ciąg tekstu i wszystkich komentarzy, wypowiedź Zbig45 Wymiata ;D
To tak na marginesie.

Dużo odbiera temu artykułowi przemycana przez autora postawa homofobiczna. Zrównuje obopólną zgodę ludzką na wzajemną interakcję, ze stosowaniem przemocy seksualnej, zoofilią czy nekrofilią. To pokazuje blokady emocjonalne, po których miejscami “ślizga się” dedukcja autora.
W ujęciu całościowym jednak, jest to forma bicia na alarm. Czy zasadna? Nie wiem, ale obserwując co i jak się dzieje, jestem daleki od odpowiedzi “Nie”. Liczba zjawisk korzystnych dla 3% Posiadających a niekorzystnych dla 97% Poszukujących jest zbyt duża, by była przypadkowa/losowa.
Moim zdaniem jedynie Poważna, Globalna Debata Społeczeństw na tematu rezygnacji z systemu opartego na pieniądzu i realna próba budowa alternatywnego systemu, z Człowiekiem i jego Dobrem w Centrum Systemu Wartości. “Prawo Własności” i po n-tej redefinicji jego znaczenia obecne jego rozumienie, jest narzędziem zabijania głodem milionów, przy absolutnej obojętności na ten fakt, które pozwala nie ponosić za to żadnej/żadnych Odpowiedzialności/Konsekwencji.

Pieniądz = Kajdany

kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

do Obi-Bok :”Globalna Debata Społeczeństw na tematu rezygnacji z systemu opartego na pieniądzu” tzn chciałbyś przekonać Rotszyldów i resztę bandy ,która kontroluje Bank Anglii, Rezerwę Federalną, Europejski Bank Centralny, MFW, Bank Światowy i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i całą resztę żeby pokojowo i z własnej woli powodowani łzami wzruszenia odstąpili od gromadzenia majątku i pozbyli się chęci wszechwładzy?

misha
Gość
misha

Markcus, mógłbyś rozwinąć swoją myśl dotyczącą wszechświata? zaintrygowałeś mnie.

Szymon Dąbrowski
Użytkownik

@Kudlaty72
Nie ich – całą resztę. Chciałbym, aby każdy zrozumiał jak działa ten system, i że to pieniądz obecnie jest istotą problemu. Niewolnictwo poprzez dług i egzekwowanie prawa własności na nierównych zasadach.
Osoby pracujące w policji czy wojsku to też Ludzie. Z nimi też należy rozmawiać, docierać do nich przez ich rodziny, by zrozumieli “drugą stronę”, otworzyli oczy. Takie mam myśli.

Prometeo
Użytkownik
Prometeo

tragiczna wizja egiptu rządzonego przez kastę kaplanów ale co z opozycją chyba zawsze będzie jakiś ruch oporu ale prawdziwy a nie jak teraz podziemie kontrolowane przez władzę

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

Widzę że nawet wśród czytelników WM (komentarze) szerzy się zaraza “chędożonego relatywizmu moralnego”. A przecież to tylko i wyłącznie relatywizm moralny umożliwił realizację tego co obecnie obserwujemy. Społeczeństwo stojące na solidnym fundamencie moralnym wybudowanym przez swoich przodków oprze się każdej próbie manipulacji.

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

@Prometeo
Nigdy w historii nie było opozycji która nie miała by źródeł finansowania. Tak się nie da. A kto będzie finansował jeśli wszyscy są “po tej samej stronie” co władza?

kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

do Obi-Bok : piękna idea ale niestety niewykonalna.60 lat masowej indoktrynacji zrobiło swoje.Wymodelowali psychikę społeczeństw na swoją modłę.Ta “garstka”,która jeszcze myśli nie jest w stanie im zaszkodzić.Tworzymy swoisty folklor systemu ,który tworzą.Zaszczepili ludziom strach przed życiem ogłaszając się jedynym możliwym ratunkiem.Ludziom,którzy kontrolują każdą gałąż gospodarki światowej,koncerny medialne,wojsko i policję poprzez marionetkowe sprzedajne rządy i na dodatek są właścicielami pieniądza niewiele można zrobić.Nawet ta garstka opozycji ,która się ujawnia jest ściśle kontrolowana.Jak powiedział Trocki,jeśli spotyka się trzech spiskowców to dwaj z nich to moi agenci.I tak jest teraz,większość opozycji jest stworzona i kontrolowana w celu lepszej penetracji środowiska.

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

@ realista
Oczywiście że byli ludźmi jak my, ale gdy robili coś złego to byli tego świadomi i nie próbowali “wymyślać ideologii” by to usprawiedliwiać. To właśnie usilne tłumaczenie że zło jest dobrem to relatywizm moralny. Zło jest złe i nie ma żadnych odcieni szarości.

PS. Gdybyś miał możliwość (ja miałem) zapytać prababkę co sądzi o dzisiejszym świecie to byś usłyszał “że Diabeł wygrał i na świecie zapanowało piekło”.

kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

do realista : tak bo zdradził system.Osobiście nie widzę już możliwości buntu,który mógłby cos zmienić na trwałe.Może jedynie wojna atomowa o zasięgu światowym ale to też nie do końca.

gabriel
Użytkownik
gabriel

Plany do roku 201….3,4,5 itd dotyczą jedynie tych, którzy ten świat sobie stworzyli. W moim świecie nic mi nie zagraża a to co się dzieje, jest dla mnie jak film. Jestem obserwatorem. Chipy, GMO, Wojny, emerytury, banki, kibice, pandemie, Smoleńsk itp, bezrobocie, choroby, to wszystko Cię ominie, jeśli tylko zainteresujesz się sobą. Kim naprawdę jesteś? Jaka jest twoja tożsamość i CEL życia tu i teraz? Jeśli nie chcesz wiedzieć, zatrzyma Cię w tym świecie strach. Jeśli się boisz i martwisz ignorując wiedzę o sobie, masz powód by się bać.

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

@gabriel
Znaczy jak zwariuję? To się nazywa schizofrenia i jest ostatnio bardzo “popularnym” mechanizmem obronnym umysłu.

Więc dziękuję, nie skorzystam.

Szymon Dąbrowski
Użytkownik

@Kudlaty72
A Dlaczego niewykonalna? Tylko na przestrzeni ostatnich kilkuset lat nasza cywilizacja przeszła tak głębokie przemiany, że nawet 100 lat temu wiele obecnych rozwiązań w samych tylko kwestiach społecznych byłoby czystym science fiction. O technologii nawet nie wspomnę.
Nawet jeżeli wymagałoby to Globalnej Psychoterapii w Czasie Rzeczywistym, to i tak jest to do zrobienia. I najważniejsze – to nie może być “krwawa” przemiana, nie “siłowa”. To niweczyłoby sam sens tej cywilizacyjnej rewolucji. Odpowiednio duża liczba osób musi ZROZUMIEĆ, że istnieje alternatywa i zacząć nad nią pracować. Wszystkich musimy traktować jak Ludzi – wojsko i policję też. To nie oni są “wrogiem” – jest nim pieniądz i oparty na nim system kontroli.

kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

do Obi-Bok: Tak skok cywilizacyjny jest bezdyskusyjny ale i aparat ucisku ewoluował.Jesteśmy inwigilowani na każdym kroku.Chociażby z tego powodu chęć odebrania władzy tytanom spali na panewce.Chyba ,że będziemy się komunikować za pomocą gołębi pocztowych.

Szymon Dąbrowski
Użytkownik

@Kudlaty72
Moim zdaniem internet “wyrównuje” nasze szanse. Jak “kontrolować” komunikacje w czasie rzeczywistym MILIONÓW osób? Już teraz ludzi na to nie starcza, dlatego tworzą programy szukające słów-kluczy. To są metody post factum. Próba “wyłączenia internetu” przez USA – o którym czytałem kilka miesięcy temu – będzie w zasadzie aktem wypowiedzenia wojny społeczeństwu. Z resztą jest wiele grup na świecie, która podejmuje próby zabezpieczenia się przed takim wydarzeniem.
I to nie są “Tytani”, tylko zwykli ludzie, którzy w większej części są chorzy psychicznie. Takie odnoszę wrażenie.
Ja cały czas mam na myśli Globalną Debatę, która będzie się rozwijać tylko dzięki poruszanym zagadnieniom – Przeprojektowania Rzeczywistości. Nie będzie miała “siatki kontaktów”, ponieważ będzie dotyczyć KAŻDEGO, będzie Uniwersalna, uwzględniająca Każdego na Równych zasadach. To byłoby coś Nowego.

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

@Obi-Bok
1. Chińczycy sobie jakoś poradzili
2. Nie trzeba w czasie rzeczywistym. Wystarczy znaleźć “mącicieli” i tych obserwować.
3. Programy wyszukujące słowa klucze są w użyciu od dawna. Na przykład … Google Alerts z którego sam korzystam.
4. Wprowadzi się IPv6 i będzie po wolnym Internecie

kudlaty72
Użytkownik
kudlaty72

do Fenix ; lokalna waluta wymienna jak napisałeś nic nie zmieni.Musiałby powstać “lokalny” bank z ta walutą,nie powiązany z bankiem centralnym.Pierwsze co powinniśmy robić to tworzyć silne klany rodzinne i sąsiedzkie.Jesli chcesz pozyczyć 5 koła to nie od zydowskiego banku tylko od kogoś z rodziny bo nawet jeśli zapłacisz odsetki to te pieniądze zostaną w klanie.Ograniczyć maksymalnie drenowanie z pieniędzy.Pomagać sobie wzajemnie w określonych małych społecznościach,tworzyć swego rodzaju mikro autonomie maksymalnie niezależną od żydowskich banków,funduszy itd.

MilleniumWinter
Użytkownik
MilleniumWinter

@Fenix
“Stworzyć lokalną wlutę wymienną”
Konstytucja RP ustanawia ZŁOTY POLSKI jako jedyny prawny środek płatniczy.
Żadne inne “waluty” nie mogą być w Polsce legalnym środkiem płatniczym. Co oczywiście nie przeszkodziło władzy na wprowadzenie Euro do legalnego używania w Polsce. Chyba wiedzieliście o tym że w Polsce sklepy itp mają OBOWIĄZEK przyjąć zapłatę w Euro?