Jak Kościół rzymskokatolicki bogacił się

Opublikowano: 05.08.2016 | Kategorie: Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1382

„Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.” (Ewangelia Mateusza 8:20)

“Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Ewangelia Mateusza 10:8)

Spora ilość ludzi zna te słowa, które powiedział kiedyś Jezus. Ale zdecydowanie mniej jest takich, którzy potrafią z tego wyciągnąć jakieś mądre wnioski.
Jak jednak do tego doszło , że kościół uzyskał bogactwa dzięki którym stał się instytucją najbogatszą na świecie i czy oby jest to ten sam kościół, który został założony przez Jezusa? Fakty historyczne zdecydowanie temu przeczą. A dlaczego?

1. Gdyż uczniowie i naśladowcy Jezusa mieli być prześladowani-podobnie jak ich Mistrz, który powiedział – “Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą.” – Ewangelia Jana 15:20

2. Prześladowani mieli być dlatego, że duch tego świata jest przeciwny świętemu duchowi Bożemu. “A myśmy otrzymali nie ducha świata , lecz ducha który jest z Boga” – 1 list do Koryntian 2:12. “Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.”- list Jakuba 4:4.

3. Te prześladowania miały uniemożliwiać możliwość bogacenia się – “Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani” – list do Hebrajczyków 11:37. “Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.” – Ewangelia Jana 15:18

4. Czerpanie zysków z pobożności było naganne w oczach Jezusa i apostołów. Piotr zwracając się do osób odpowiedzialnych za społeczność chrześcijańską napisał m.in.: “Paście trzodę Bożą… nie dla hańbiącego zysku” – 1 List Piotra 5:2. Apostoł Paweł zaś w 1 liście do Tymoteusza 6:3-5 ostrzega: “jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest nadęty pychą, niczego nie rozumie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa z czego rodzą się zawiść, swary, obelżywa mowa, złośliwe podejrzenia, ciągłe utarczki ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.”

5. u pierwszych uczniów Jezusa była wspólnota dóbr dzięki czemu nie były możliwe dysproporcje jeśli chodzi o stan posiadania – “Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je przynosili zapłatę uzyskaną ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba” – Dzieje Apostolskie 4:34-35.

Gdyby więc kościół rzymski stosował się do tych zasad, to nigdy nie byłby bogaty. Ale kościół ten, który zdobył widoczną pozycję dzięki pogańskiemu cezarowi Konstantynowi, od samego początku dążył do władzy i bogactwa. Kolaboracja z cezarem zapewniła mu wiadomą pozycję. Dodatkowo okazja ku bogaceniu się nadarzyła się już wtedy, gdy cezar wraz ze swoim dworem przeniósł się do nowej stolicy Imperium rzymskiego nazwanej później ku jego czci Konstantynopolem. Wtedy kościół rzymski bez trudu przejął różne gmachy starego Rzymu, a dopiero znacznie później kler spreparował dwa dokumenty, dzięki którym bez trudu przejmował wszystko co się dało. Pierwszy z tych dokumentów zwany Constitutum Constantini tzw. Donacja Konstantyna – sfałszowany dokument, na mocy którego cesarz rzymski Konstantyn nadał rzekomo kościołowi liczne dobra i przywileje, uważany za jedno z najważniejszych fałszerstw w historii Europy pozwolił przejąć różne budynki i bogactwa na terenie byłej stolicy Imperium czyli Rzymu wraz z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkimi regionami zachodu, które objęto jurysdykcją papieską. Podobny był drugi fałszywy dokument przypisywany biskupowi Sewilli Izydorowi, który miał zebrać między innymi wszystkie postanowienia papieskie. Nazwany Isidorus Peccator skąd nazwa dokumentu „Dekretalia Pseudo-Izydora” uzasadniał niezależność i nadrzędność papiestwa w stosunku do władzy świeckiej. Według tego dokumentu, na który się powoływało papiestwo, papież jest panem wszystkich panujących i wszystkich może sądzić, ale nikt jego sądzić nie może. 

Począwszy od 391 r. liczne edykty anty-pogańskie pozwalają przejmować bogactwa świątyń pogańskich. Same zaś świątynie zostały przebudowane na kościoły, którymi zaczął zarządzać kler. Niezgodny też z Pismem Świętym podział na kler i parafian zapewnia przypadanie bogactw głównie duchowieństwu z papiestwem na czele. 

Poza datkami od parafian zaczęło obowiązywać świętopietrze Denarius Sancti Petri czyli tzw. denar św. Piotra. Np. w Polsce wprowadzone już za rządów Mieszka I poprzez podpisanie dokumentu dagome iudex, na mocy którego ówczesny władca Polski oddawał kraj w lenno papiestwu. Taki sam los spotkał inne kraje europejskie. Z początku opłatami na rzecz papiestwa obarczono rządzących, którzy rzecz jasna ściągali podatek od każdego domu, ale później podatkami bezpośrednio obarczono całą ludność czyli każdego człowieka w krajach podległych papiestwu. Za panowania Zygmunta Augusta przyjechało do Rzymu z Polski i Litwy około 2 tys. wozów ze złotem i srebrnymi monetami co oznacza, że średnio co 4-5 dni wyjeżdżał z Rzeczypospolitej do Państwa Kościelnego wóz pełen kosztowności. Wolter komentując w XVIII w. podatek na rzecz św. Piotra pisze: “Mateusz Paryski podaje, że nuncjusz ściągał 50 000 funtów szterlingów w Agnlji. Patrząc na Anglików dzisiejszych, nie chciałoby się wierzyć, żeby ich przodkowie mogli być tak bezmyślnymi.” W roku 2006 to „kieszonkowe” papieża ściągane od każdej diecezji na całym świecie wynosiło 101 900 192 dolarów, co stanowi niewielki procent budżetu watykańskiego. 

W Europie feudalnej w każdym kraju właścicielem ogromnych majątków ziemskich stało się duchowieństwo kościoła rzymskiego. Wprowadzenie obowiązku celibatu kleru w XI i XII w. wymusiło przekazywanie dóbr ziemskich w całości następcom na urzędzie. Prawo kanoniczne zakazało też dokonywania ich sprzedaży bez zgody wyższej instancji kościelnej.

Oprócz tego obowiązywała dziesięcina. Była to danina na rzecz kościoła rzymskiego płacona we wszystkich krajach katolickich w wysokości 1/10 plonów. W Królestwie Polskim zanikła dopiero w 1864 r. Dziesięcinę w naturze stopniowo zastępowano poprzez płatność pieniędzmi.

Wzrastaniu majątku kościoła rzymskiego sprzyjały jeszcze dwa czynniki. Z jednej strony miał monopol w dziedzinie edukacji przez co duchowni stanowili trzon biurokracji państwowej. Z drugiej zaś strony lęk i ówczesny brak oświecenia skłaniał wiernych do przekazywania dla zbawienia duszy bardzo hojnych darowizn na rzecz kościoła, nieraz w postaci zapisywania w testamencie całego majątku. Straszak w postaci groźby ognia piekielnego i wiecznego potępienia oraz by ulżyć duszom w czyśćcu, aktywnie skłaniał wiernych do dokonywania takich hojnych zapisów. Nieraz dochodziło też do fabrykowania rzekomych aktów nadań na rzecz Kościoła. Stąd majątek kościoła obejmował nie tylko kościoły i klasztory, w których pełno było złota, srebra i wszelkich kosztowności, ale przede wszystkim posiadłości ziemskie wraz z całą ludnością, lasy i pastwiska, a nawet szpitale, sierocińce, cmentarze, młyny, karczmy i warsztaty rzemieślnicze. Kler bogacił się też znacznie na różnych posługach liturgicznych takich jak chrzty, śluby i pogrzeby. 

Wprowadzony przez kler kult obrazów, figur i relikwii sprzeczny z Drugim Przykazaniem Biblijnego Dekalogu zaczął przynosić papiestwu jeszcze dodatkowe potężne dochody. Dzięki grabieżom dokonanym podczas wypraw krzyżowych, oraz dzięki grabieżom majątków osób sądzonych przez inkwizycję majątek kościoła rzymskiego ogromnie wzrastał. Do tego doszedł handel odpustami, który przyczynił się do krytyki papiestwa i wybuchu Reformacji. Ale choć niektóre kraje wyłamały się spod władzy papieskiej i przez to kler poniósł pewne straty, to zrekompensował je sobie poprzez ciągnięcie ogromnych zysków z podbitych, skolonizowanych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz Południowej.

I tak właśnie na wyzysku i oszustwie zbudowano Państwo Kościelne (Patrimonium Sancti Petri-dosł. ojcowizna św. Piotra), które przetrwało do 1870 r. Krótka porażka spowodowana zjednoczeniem Włoch o niczym nie przesądziła, gdyż już 1929 r. zostało ono wskrzeszone jako państwo Watykan na mocy traktatów laterańskich podpisanych z faszystowskim rządem Mussoliniego, a konkordat z Hitlerem w 1933 r. przyniósł dodatkowe korzyści. Nawet podczas II wojny światowej złoto płynęło do papieskiego skarbca pochodzące m.in. z grabieży dokonywanej na Żydach. A po wojnie, gdy kurs polityki papieskiej stał się pro-amerykański Watykan zaczął inwestować we włoski przemysł dzięki potężnym dotacjom otrzymanym jeszcze od Mussoliniego. Wkrótce Watykan stał się akcjonariuszem kilku znaczących banków włoskich i udziałowcem w wielu gałęziach włoskiego przemysłu łącznie z przemysłem zbrojeniowym. Choć kiedyś Watykan piętnował lichwę, to później najwyraźniej przestał mieć jakiekolwiek skrupuły w tej kwestii. 

Oprócz tego Watykan ulokował potężne miliony w nieruchomościach stając się właścicielem całych dzielnic w Rzymie, Mediolanie, Wenecji itd. Były to jedynie kapitały finansowe i sumy te nie obejmowały wartości dzieł sztuki i skarbów kościelnych, a zgodnie z artykułem 1518 Kodeksu Prawa Kanonicznego “papież jest najwyższym zarządcą wszystkich dóbr kościelnych”. Większość majątku watykańskiego pozostawała we Włoszech, gdzie kościół rzymski był zwolniony od podatków, a urzędnicy państwowi i działacze Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej gotowi byli na każde skinienie papieża. Również inwestycje zagraniczne zaczęły przynosić Watykanowi ogromne dochody. Watykańscy bankierzy posiadający powiązania z lożą masońską Propaganda-2 a nawet z mafią włoską wykorzystywali każdą okazję by powiększać majątek papieski. Zainwestowali potężnie w wielu krajach na wszystkich niemal kontynentach, a zwłaszcza w USA. Wiele banków amerykańskich zostało przejętych przez jezuitów i ludzi im podległych, a jeden z nich o szczególnym znaczeniu został przez nich powołany. Chodzi tu o FED ( Federal Reserve ). Otrzymane zyski Watykan znowu inwestował w amerykańskie potężne koncerny i przejął wiele banków amerykańskich m.in. Bank of America. Banki te stały się niezależne i same zaczęły drukować pieniądze. Podobna sytuacja powstała w bardzo wielu krajach na wszystkich kontynentach. Dzięki swoim bankom Watykan dąży do zdobycia władzy finansowej nad całym światem.

W dniu 7 lipca 2009 Benedykt XVI zaapelował do wszystkich rządów o stworzenie jednej politycznej władzy, jednego ogólnoświatowego rządu. Ludzie jednak nawet tego nie dostrzegli, gdyż świat był wtedy zaabsorbowany pogrzebem Michaela Jacksona. A tymczasem poczynania papieskie są coraz bardziej widoczne dla tych, którzy to obserwują. Niedawno Papieska Rada Iustitia et Pax działająca z inicjatywy Benedykta XVI wezwała do powołania Światowego Banku Centralnego, który zarządzałby globalnym kapitałem pod nadzorem ONZ. Zasłona dymna w postaci konieczności pokonania globalnego kryzysu finansowego jest w gruncie rzeczy pretekstem do przejęcia całkowitej globalnej kontroli finansowej przez Watykan. W ten sposób coraz wyraźniej widać możliwość spełnienia się proroczej natchnionej przez Boga wypowiedzi o przeciwieństwie świętej Oblubienicy Baranka, jaką jest Wielka Nierządnica, która „przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami” (Apokalipsa 17:4) mówi w sercu swoim “siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam” – Apokalipsa 18:7.

To wszystko dzieje się dlatego, że większość ludzi nie czyta Pisma Świętego. Gdyby bowiem czytali wiedzieliby np. że nie wolno z pobożności czerpać zysków, że kapłan nie jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Wiedzieliby też, że kult obrazów, figur oraz relikwii jest zakazany w Piśmie Świętym, że nie ma piekła – miejsca wiecznych mąk (co nie oznacza, że nie ma bożej sprawiedliwości), że nikomu nie trzeba płacić za odpusty – bo nie ma żadnego czyśćca, wiedzieliby, że w społeczności chrześcijan nie może być żadnego podziału na kler i parafian, bo nigdy wśród uczniów Jezusa nie było jakiegokolwiek podziału.

Ale ludzie jak to przepowiedziała Biblia mieli odwrócić ucho od prawdy i mieli zwrócić się ku baśniom (2 list do Tymoteusza 4:4). Apostoł Paweł ostrzegał: “nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią bożą a bałwanami?” – 2 list do Koryntian 6:14 -16. Kres Wielkiej Nierządnicy nazwanej w Apokalipsie – “Wielkim Zamętem” (gr.: Babilon; hebr.: Babel) jest z każdym dniem coraz bardziej realna!!!

Dlatego Bóg nawołuje wszystkich ludzi mówiąc: „Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości!” – Apokalipsa 18:4-5.

Autor: Benjamin Szot
Źródło: WolneMedia.net

BIBLIOGRAFIA

1. http://www.racjapl.org/kasa-kosciola-rzymsko-kapitalistycznego/2575

2. http://www.youtube.com/watch?v=uJG7f3Cb2fw

3. http://biznes.newsweek.pl/watykan-chce-powolania-swiatowego-banku-centralnego,83764,1,1.html

1

TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

45 komentarzy

 1. Jedr02 21.09.2012 15:29

  Łukaszu poszukaj sobie może lepszego określenia, komunizm w jego obecnym zrozumieniu został stworzony przez Marksa i Engelsa i już tutaj widać różnice, wazne różnice między tym co jest np w Manifeście a co w Biblii, już nie mówiąc o tym co się działo w państwach pseudokomunistycznych.
  To co prezentował Jezus nie jest komunizmem w tym znaczeniu, ma pewne cechy wspólne, właściwie to praktycznie coś bliżej anarchokomunizmu, ale w każdym razie samo słowo komunizm w powszechnie rozumianym znaczeniu no tutaj zamazuje obraz rzeczywistości. Bo nie chodzi o zmiane kapitalizmu w tak zwany kapitalizm państwowy, ale o współpracę ludzi, o wspólnote, bez władzy, bez kogoś kto jest nad innnymi i wykorzystuje innych. Komunizm z dyktaturą ludu i mordowaniem burżujów ma trochę inny wydźwięk 🙂

 2. benjamin.szot 21.09.2012 18:41

  (Komentarz usunięty – naruszenie regulaminu punkt 8. Wklejka. Dobra rada: zamiast wklejać artykuły z innych stron, daj linka. Admin)

 3. pprawda11 21.09.2012 23:14

  prawda o kościele katolickim w komiksach byłego zabitego jezuity – Alberto Rivera Romero –

  http://www.alberto.pl/index.php/rozne-artykuly/alberto-rivera.html

 4. robi1906 22.09.2012 09:43

  benjamin.szot . co do pkt.7 .Mój ojciec w socjaliźmie co wydaje się nieprawdopodobne do początku lat 70 w wiosce pod Przemyślem obrabiał razem z całą wioską po kolei proboszzczowskie pole ,tak że średniowiecze nie odżyło z kapitalizmem .I co do jezuitów jest w necie ich przysięga ,zaprawdę powiadam wam, można się zdziwić

 5. Il 22.09.2012 10:39

  Brakuje wiarygodniejszych źródeł informacji tego co napisał benjamin.szot więc spróbuję pomóc 🙂

  Na wstępie:
  kler, urzędnicy, politycy wojskowi, itp. – wszyscy są ludźmi w mniejszym lub większym stopniu zmanipulowanymi do kreowania wymiany walutowo-usługowo-towarowej. Jaka praca taka płaca – kler, urzędnicy, politycy, policjanci, wojskowi itd. okradający prosty lud ze zdrowia lub życia zostaną okradzeni ze zdrowia i życia. Finansiści nie są w stanie izolować się w nieskończoność. Mury ich niezdrowych bogactw materialno-hedonistycznych zniszczy czas, czas który jest częścią Boga.

 6. rebelia 22.09.2012 11:57

  “sram na VATICAN”
  Ja też!

 7. paweu1 22.09.2012 16:14

  A ja się bardzo cieszę, że Kościół – czyli wspólnota, do której należę ma jakieś pieniądze.

  Cieszę się, żę są Kościoły, do których mogę pójść się pomodlić, cieszę się, że jest ktoś, kto wysłucha mojej spowiedzi, cieszę się, żę mogę iść na mszę czy adorację, cieszę się, że w zimę w kościele jest ciepło, cieszę się, że ktoś śpiewa w kościele, cieszę się, że przy kościele jest zawsze ładnie. Zawsze można tam trochę odetchnąć.

  Za różne rzeczy trzeba niestety w życiu płacić i jeżeli Kościołowi wystarczy pieniędzy, żeby się utrzymać przez jakiś czas – tym lepiej dla mnie.

  Ja zawsze chętnie będę dawał na tacę i składał większe ofiary niż trzeba, bo po prostu potrzebuję i lubię Kościół. Jak dla mnie to jest super sprawa.

  Szczęść Boże 🙂

 8. benjamin.szot 22.09.2012 20:38

  Odpowiedź dla użytkownika paweu1 ;

  użytkownik paweu1 nie widzi sprzeczności jaką widać w postępowaniu kościoła rzymskiego względem Pisma Świętego i nauki Jezusa oraz apostołów.

  jeśli użytkownik paweu1 nosi sutannę lub należy do tych, którzy z głupoty ludzkiej czerpią zyski to nie ma się czemu dziwić, że broni swoich

 9. paweu1 23.09.2012 15:36

  Nie nosi sutanny.

  A co do czerpania zysków z ludzkiej głupoty – nie wie o co chodzi. 🙂

 10. Il 24.09.2012 14:21

  Góra Częstocha zwana Jasną Górą jak wieża babilońska jest wywyższana ponad ludzkie życie.
  Dla Paulinów a szczególnie dla zarządców klasztoru Paulinów nie jest istotne to, że ludzie (nie tylko ci pod presją zmuszeni do wstąpienia do wspólnoty rzymskiej – do kościoła rzymskokatolickiego) z powodu wiary w obrazy, figurki, rzeźby, budowle i inną martwą materię chorują, głodują i z tych powodów umierają.
  Babilońska szatańska twierdza rzymsko-watykańsko-paulińska rozrasta się niczym nowotwór. W kancerogennych dla ludzkości działaniach udział mają eurourzędnicy (na restaurację paulińską nadrukowali dotację w wysokości ponad 25 000 000 zł), a ich sługa od kultury i dziedzictwa narodów izr@elskiego i cesarstwa rzymskiego (sługa – minister ten mylony jest z ministrem – sługą kultury i dziedzictwa narodu polskiego, z ministrem, którego tak naprawdę nie ma – Zdrojewski to ¥†€$£@ takiego ministra), mi(ni)ster-¥†€$£@ na skarb państwa watykańskiego a w rzeczywistości na paulińskie restauracje promujące niekulturę izraela i cesarstwa rzymskiego (włoskiego) ze Skarbu Państwa Polskiego przeznaczył prawie 4 000 000 zł (w ostatnim roku pośrednio tego typu ministrowie i inni podobni im urzędnicy zamordowali conajmniej kilkoro polskich dzieci).

 11. Il 24.09.2012 14:26

  Wielu ludzi na urzędniczych stanowiskach to atrapy (¥†€$£py) przedstawicieli obywateli Polski.

 12. Il 24.09.2012 14:29

  W całkowitej dotacji dla klasztoru Paulinów, dotacji w wielkości ponad 30 000 000 zł jest:
  – pozłacanie martwego wnętrza świątyni i ozdobnych elementów zewnętrznych tak aby emanowały nadzwyczajnym blaskiem od sztucznego światła z koncernu energetycznego promującego budowę w Polsce szkodliwej elektrowni atomowej (członkowie biologicznych rodzin będący w zakonach i w firmach energetycznych współpracują ze sobą w celu umiejętnego wyłudzania pieniędzy a dokładniej energii od nierozumnego stada wiernych i zahipnotyzowanych “owieczek”),
  – naprawa obrazy (obrazów) Boga, rzeźb i figur – odmalowywanie i naprawianie obrazów, rzeźb i figur (tego co Bóg stworzył w naturze) – zamiast na tworzenie i przekazywanie życia żywym istotom tego samego rodzaju (innym ludziom) Paulini i wierni koncentrują uwagę na martwej materii,
  – babilońskie wywyższanie kosztownymi kamiennymi płytami i innymi elementami góry zwanej Jasną (chociaż w nocy jest ona ciemna) głównie w celu szerzenia kultu martwego krzyża i zastraszania ludzi figurkami ludzików przygwożdżonych do krzyży (w rzeczywistości żywym ludziom nie potrzebny jest ten kult – żywy, stojący Jezus Chrystus lub inny dość zdrowy człowiek ze złączonymi nogami i rozpostartymi na bok rękoma tworzą żywy krzyż)

 13. Il 24.09.2012 14:42

  Poniżej fotografia dokumentująca wzbogacanie się wspólnoty rzymskiej (kościoła rzymskokatolickiego) kosztem zubożenia i okradania wspólnoty plemion Polan i Słowian z dorzeczy i rzek: Łaby, Dunaju, Odry, Wisły, Bugu itd.:

 14. Il 24.09.2012 14:50
 15. Il 24.09.2012 14:53

  Tablica z info o dotacjach na paulińskie restauracje (restauracje – słowo dwuznaczeniowe) zamontowana za zgodą Paulinów na murze szatańskiej twierdzy paulińskiej.

  Kler i jego zarządcy koncentrują uwagę na martwej materii (m.in. na martwym obrazie kobiety z dzieckiem) składając ofiary z żywych ludzi i żywej materii.

 16. Il 24.09.2012 14:56

  100 g frytek w paulińskim tak zwanym domu pielgrzyma – w “restauracji” zwanej barem-herbaciarnią w sierpniu 2012 r. kosztowało 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy).
  Ile złotówek kosztowało 100 g frytek w te lato nad Bałtykiem ?
  Kopia rachunku firmy: “Klasztor OO Paulinów, Jasna Góra, Bar-Herbaciarnia” (oczywiście jak na wielu rachunkach tak i na tym nie ma dokładnych danych o ilości sprzedanego towaru, możecie wierzyć lub nie ale tyle kosztowało 100g “paulińskich” frytek przygotowanych przez świeckie pracowniczki z podkrążonymi od paulińskiego wyzysku oczami):

  http://uios.republika.pl/biznes_kleru/szatanska_twierdza_paulinow_frytki_4.20_zl_za_100g_w_2012_r.jpg

 17. norbo 24.09.2012 15:14

  Połowę bibli napisał mój kolega po pijaku…

 18. Il 24.09.2012 15:17

  Przy dworcu kolejowym w częstochowie 100g frytek smażonych na fryturze zrobionej m.in. z oleju palmowego pochodzącego z wyzysku Afrykańczyków kosztowało 1,5 zł (w 2012 r).
  Czy można nazwać to sprawiedliwym handlem? Myślę, że i jedno i drugie nie.
  Może 100 g frytek powinno kosztować 10 zł a dotacje z zysków od ich sprzedaży powinne być przeznaczone na pomoc Indianom których przodkowie zostali zamordowani przez białych w ramach kolonizacji?

  A może 100g frytek powinno być za 1 zł albo bezpłatnie ? …np. w ramach promocji przenawożonych odchodami zwierzęcymi kartofli, ziemniaków, pyr.

  Może Polacy nie powinni pożerać aż tak dużej ilości kufnianych ziemniaków lub nie powinni ich jeść wogóle?

 19. Il 24.09.2012 15:34

  Wino zwane mszalnym sprzedawane około 60 metrów od jasnogórskiej twierdzy paulińskiej w 2012 r. miało minimum 11% alkoholu. Przy melinie o nazwie “Ars Christiana, sztuka sakralna” często gromadzili się uzależnieni rytułałem spożywania “krwi” Jezusa przede wszystkim zdegenerowani mężczyźni.
  Kler kupował w miejscach skrytych w dalszych melinach od Jasnej Góry lub wytwarzał w swoich bardziej odległych.

  Każda, nawet minimalna spożyta dawka alkoholu (wody ognistej – piekielnej) powoduje TRWAŁE uszkodzenie części mózgu.

 20. pprawda11 24.09.2012 17:05

  prawda o vatykanie

  Marco Tosatti w książce ” Father Amorth. Memoirs of an Exorcist. My life fighting against Satan ” pisze,że w Watykanie istnieją sekty satanistyczne sięgające aż do Kolegium Kardynalskiego. W książce ksiądz Gabriele Amorth stwierdza, że ” w Watykanie są członkowie sekt satanistycznych”. Stwierdza, że należą do nich nawet kardynałowie. Znany włoski egzorcysta spytany czy papież jest świadomy istnienia tych sekt w Watykanie, odpowiedział, że został o tym poinformowany.

  Tak więc nawet niektórzy wysocy dygnitarze Watykanu przyznają kto kim jest.

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7650136,Naczelny_egzorcysta_Kosciola__W_Watykanie_grasuje.html

  Dużo też mówi ten film jaki duch tam panuje !

  http://www.youtube.com/watch?v=mZO-6p2KE88

 21. benjamin.szot 24.09.2012 17:18

  A oto jaki ubogi jest kler rzymsko-katolicki w Polsce :

  http://www.racjapl.org/kasa-kosciola-rzymsko-kapitalistycznego/2575

 22. cetes 24.09.2012 18:30

  KrK okrada ludzi w szczytnym celu. Co prawda ludzie przez to nie maja co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać, ale mają za to olbrzymie pozłacane kościoły, gdzie mogą się pomodlić o jedzenie, mieszkanie i ubranie. Amen.

 23. Il 25.09.2012 17:24

  szczytność tego celu polega na tym, że jest to jeden ze szczytów ludzkiej głupoty.

 24. Il 25.09.2012 17:29

  Szczyty ludzkiej głupoty są “budowlami” babilońskimi służącymi zbliżaniu się do boga (nie mylić z Bogiem pisanym i mówionym przez duże “B” bo Bóg jest jednocześnie wszędzie i we wszystkim no i nie potrzebuje szczytów głupoty )

 25. Prometeo 25.09.2012 17:47

  Jest Judaizm i jest Judaizm dla gojów czyli KK to oczywiste mówi o tym historia i wszystkie pisma kanoniczne ale wewnątrz tego kościola powstal konflikt bo okazalo się że w wyniku tej manipulacji część z wiernych pojmuje tą wiarę jako to czym jest a część broni Chrystusa ponieważ wyczuwa w nim podobieństwo do Pana a ten wg tradycji Europejskiej nie powinien był zginąć na krzyżu. Myślę że ktoś powinien wreszcie sprostować prostym ludziom że ci którzy byli pierwszymi chrześcijanami to ofiary tego co nazywamy Katolicyzmem w większości byli to ludzie o czystym sercu wyznający kult Pana dlatego tak łatwo przyjmowali słowa Chrystusa i gotowi byli za nie ginąć. Ci wewnątrz kościoła nazwani tu przez kogoś satanistami to wyznawcy Chrześcijaństwa pierwotnie pojmowanego tylko dzięki temu że tajnie istnieją od stuleci nie nosimy pejsów

 26. Prometeo 25.09.2012 18:10

  –Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je przynosili zapłatę uzyskaną ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba” – Dzieje Apostolskie 4:34-35.–

  Dzieje apostolskie a nauki Pana Jezusa to dwie różne rzeczy cały Judaizm opiera się na mylnie pojmowanej sprawiedliwości i chorym przeświadczeniu o tym że to wspolnota ma prawo decydować ile komu trzeba . To jest skandaliczne że przejęli od nas tyle ile potrafili pojąć a potem wpoili nam te ochłapy kultury jako swoje zamazując pierwotny sens i znaczenie

 27. Il 25.09.2012 18:19

  pejsy to również cząstka Boga :]
  nawet kupa kupy to cząstka Boga ponieważ Bóg jest wszystkim – jest jednocześnie Dobrem i złem i tym co niczym nie jest.

  Są dwa główne źródła jasności. Jasność z Nieba (słońce) i jasność z Piekła (bezpośrednio i pośrednio z wnętrza Ziemi). Podziemna jasność (ogień) ma w sobie często siarkę (podobnie jest ze szkodliwym promieniowaniem atomowym i pierwiastkami promieniotwórczymi). Siarka to skrótowo piekło. Ludzie, którzy uciekają od przyjaznego słonecznego światła dziennego do oświetlenia sztucznego lub ognistego z dodatkiem substancji smolistych lub siarkowych są opętani szkodliwymi pierwiastkami. Ci ludzie są chorzy na brak ciepła i jasności od słońca, od słońca które uważane było kiedyś za Boga.

 28. Il 25.09.2012 18:34

  W polskim języku pisanym i mówionym często wyraz bogaty mylony jest z kimś bliskim Bogu. Są ludzie, którzy słowo “bogaty” rozumieją jako “Boga Ty” i myślą o sobie, że zwrot ten dotyczy ich i bogacą się kosztem zubożenia innych nazwanych nie bogatymi (nie Boga tymi).

  Część fałszywych wiernych i fałszywego kleru myśli o sobie:
  “jesteśmy bogatymi (Boga Tymi)” no i pojawia się problem zasłaniania jasności z Nieba przez “pośredników” tej jasności. Między innymi stąd się bierze to, iż ociemniały lud wierzy w spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa oraz w płukanie szat we krwi baranka (lub jak kto woli Baranka).

 29. Prometeo 25.09.2012 18:47

  @I1 nie obrażaj proszę moich “uczuć religijnych” 🙂 Swarog (słońce) Jest Bogiem a w języku polskim jest więcej mądrości niż przypuszczasz np. złoto- zło to albo sre bro znaczy z miedzią brąż ale to bardziej zło żone

 30. Prometeo 25.09.2012 18:50

  słowo bogaty znaczy tyle co uwielbiony przez boga obdarowany

 31. Prometeo 25.09.2012 18:58

  fajne jest zło ść!

 32. Il 25.09.2012 18:58

  a tak wogóle:
  Mężczyźni mają penisy a Kobiety waginy.
  Każdy penis jest stworzeniem bożym, pochodzi od Boga i jest cząstką składową wszechistniejącego Boga.
  Podobnie z waginami. Każda wagina jest stworzeniem bożym i cząstką Boga.
  Między innymi z tego powodu każdemu penisowi i każdej waginie należy się jak największy szacunek.

  Kupie gówna, które również jest cząstką składową wszechistniejącego Boga również należy się szacunek ponieważ jak każda kupa jest potrzebna do wzbogacenia piasków aby mogło na nich cokolwiek rosnąć lub aby z takiej kupy z nasionkiem owocu mogło wyrosnąć drzew(k)o dające następne podobne owoce.

  Bóg jest wszechbogaty, częścią składową jego “spółki” jest również wspólnota rzymskopowszechna zwana niezrozumiale dla polskojęzycznych kościołem rzymskokatolickim.

  – Ty !
  – Boga Ty ?

 33. Prometeo 25.09.2012 19:05

  złe go !! ale nie wulgaryzuj tak

 34. Il 25.09.2012 19:18

  Dlaczego nie chcesz abym tak wulgaryzował?
  Przecież wyraz “vulgaris” od którego pochodzi słowo “wulgarny” oznacza tyle co “zwykły, pospolity, wspólny”.

  http://pl.m.wiktionary.org/wiki/vulgaris

 35. Prometeo 25.09.2012 20:06

  no właśnie a ten portal powinien mieć jakiś poziom w komentarzach bo nie wypowiadają się wartościowi ludzie w jakichś spelunach

 36. benjamin.szot 25.09.2012 21:20

  Prawie na żadnym forum nie można nic powiedzieć, bo zaraz agenci kleru lub nawet sam kler podszywający się pod zwykłych użytkowników forum blokuje możliwość wypowiadania się lub robi taki ferment, żeby ci którzy czytają nie mogli się połapać o co chodzi. To ich stara taktyka od lat. Przez setki lat fałszowali dokumenty i robili różne przekręty, aby się utrzymać u władzy, a ludziom głupoty wciskali, straszyli ogniem piekielnym, wiecznym potępieniem i zyski ciągnęli z czyśćca i innych swoich nauk, których nigdzie nie ma w Piśmie Świętym.

  Inną ulubioną metodą jest robienie zamętu co bardzo do nich pasuje. Nie kto inny tylko właśnie kler jest opisany w Księdze Apokalipsy w rozdziale 17 i 18 jako ” Wielki Zamęt ” czyli Wielki Babilon.

  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/czy-kosciol-katolicki-jest-wielka-nierzadnica-z-objawienia-swietego-jana

  A temu użytkownikowi, który obraża Boga warto przypomnieć, że Bóg Biblii jest Święty i nie ma nic wspólnego z żadnym złem !!!

 37. Prometeo 25.09.2012 21:34

  Apokalipsa jest bardzo sprytnie z konstruowana można jej tekst odczytać i dopasowac do każdej epoki przedstawiając ówcześnie żyjącym jako tu i teraz ilekroć sprowadzane są przez możnych tego świata wojny mordy i choroby dla zredukowania populacji i zawsze sprawia że ludzie ufnie i z pokorą idą na rzeź a zabijani są przeważnie naj mniej potrzebni z punktu widzenia czubka piramidy

 38. Il 27.09.2012 12:43

  Bóg opisany w Biblii jest jednocześnie wszystkim i nicością, od czegoś określanego słowem Bóg pochodzi wszystko, również zło, piekło, szatan, kupa kupy itp.
  Bóg jest wszechczasem, wszechmaterią i wszechantymaterią. Jest jednocześnie wszystkim i nicością.

  A wspólnota rzymskopowszechna wykorzystuje naiwność ludzi spoza tej wspólnoty do hedonistycznego niezdrowego i niezdrowo egoistycznego materialnego bogacenia się np. z użyciem sztucznej wizji i fonii. Tak tworzy się elita materialistów głucha na prośby o pomoc ze strony ubogich.
  Kościół rzymskokatolicki to bardzo niebezpieczna sekta z ukrytymi lub bardziej jawnymi rytułałami satanistycznymi (spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa; płukanie szat we krwi baranka itp)

  Jak wzbogacał się ‘rydzyk’ wiedzą ci którzy chcą wiedzieć.

  Ktoś napisał bardzo ważną informację. Kościół rzymskokatolicki wzbogacił się i wzbogaca na czynieniu zamieszania, zamieszania (chaosu) w ludzkich umysłach i otoczeniu. Rydzykowe manifestacje w obronie “tv trwam” to obrona satanistycznych technologii. Krk ma bardzo dużo kościołów, parafii, diecezji i oddolnie powinien mieć wpływ na czynienie dobra na świecie. Bez współczesnych wynalazków takich jak kosztowne:
  – sztuczne nagłośnienie,
  – sztuczna wizja i sztuczna fonia,
  – sztuczna komunikacja (internet).

  Bogacenie się krk to przeszłość. Nadchodzą czasy przemiany wielkich “alfonsa i nierządnicy” (krk) w ludzi nawróconych na czynienie prawdziwego dobra.

 39. benjamin.szot 27.09.2012 15:12

  Gdyby Bóg był wszystkim i nicością, dobrem i złem – to byłby bytem sprzecznym samym w sobie i nie mógłby istnieć. Nie można bowiem jednocześnie istnieć i nie istnieć, być bytem i nicością – to jest sprzeczność. Tak samo nie może coś jednocześnie z tego samego punktu widzenia być prawdą i fałszem, bo jedno wyklucza drugie.

  Natomiast w kwestii dotyczącej kleru rzymskiego zgadzam się – mają praktyki i nauki niezgodne z Pismem Świętym i wywierają one zgubny wpływ na ludzi.

 40. Il 27.09.2012 22:31

  Bóg jest wszechmogący. Jednocześnie istnieje i nie istnieje w znaczeniu materialnym. Nie widać go, nie czuć, nie słychać a pozornie nie istniejąc (namacalnie, materialnie) to istnieje On między innymi w kategoriach duchowych (w stanie gazowym bezwonnym niewidzialnym lub w stanie próżni).
  Próżnia również jest cząstką Boga.
  Skoro Bóg był i jest wszechmocny, wszechpotężny, wszechmożliwy to dlaczego zezwolił jednemu aniołowi (którego stworzył) zbuntować się i zostać szatanem?
  Mylnie zakładając, że zło nie jest cząstką składową wszechogarniającego i wszechistniejącego Boga można dojść do wniosku, że istnieje Bóg Dobra i bóg zła. W rzeczywistości jest tylko jeden Bóg który jednocześnie jest dobrem i złem bo Bóg jest WSZYSTKIM. Z matematycznego punktu widzenia Bóg jest wszechzbiorem a fałsz i prawda to jego podzbiory. Bóg jest więc jednocześnie prawdą i fałszem – jest WSZYSTKIM – również nicością ponieważ nicość i pustka są częściami składowymi W S Z Y S T K I E G O.

  Kościół rzymskokatolicki wykorzystuje często ten fakt do bogacenia się w martwą materię zaprzeczając tym swoim zasadom w bogacenie się w żywą materię. Gdyby kościół rzymskokatolicki nie był tak bogaty w martwą materię to wielu ludzi żyło by dłużej, ładniej by wyglądało i było znacznie zdrowszych. Czymś anormalnym jest fakt wielbienia figurki lub obrazu i jednoczesnego poniżenia lub szydzenia z żywego nawet najbardziej brzydkiego człowieka.
  Kościół rzymskokatolicki (wz)bogacił się kosztem śmierci i wpędzenia w choroby ogromnej ilości ludzi oraz zwierząt.

 41. Prometeo 27.09.2012 22:50

  @i1 ty chyba często widujesz boga w gorejącym krzewie proponuje przeżuć się na jego żywice albo zmień roślinę na bardziej Słowiańską bella donna jeszcze kwitnie

 42. Il 27.09.2012 23:10

  Nie widuję gorejącego krzewu.

  Kościół rzymskokatolicki jako wspólnota kleru wykorzystując głupotę swoich świeckich wiernych bogaci się kosztem wpędzenia tych wiernych w choroby i w przedwczesną śmierć. Żadna martwa materia nie jest ważniejsza od ludzkiego życia a kościół rzymskokatolicki martwą materię stawia często ponad zdrowie i życie ludzkie. Duża ilość wiernych kościoła rzymskokatolickiego to mniej lub bardziej świadomi hipokryci i hipokrytki – niezdrowo egoistyczne istoty człekopodobne.

 43. Prometeo 27.09.2012 23:19

  Kościół katolicki błądzi tylko tam gdzie czerpie z judaizmu przede wszystkim widzi tylko winy i grzechy zamiast patrzeć co zmienić na dobre to potęguje zło każe ludziom żałować pokutować i umartwiać się zamiast uczyć młode pokolenia jak grzechu unikać i nie co jest grzechem ale dlaczego jest grzechem bo ja nie widzę grzechu tam gdzie nie ma negatywnych skutków i patrze co dobrego da się zrobić a nie jęcze że cierpienie jest drogą do nieba

 44. Prometeo 27.09.2012 23:30

  ps obcowanie z bogiem nie jest zle ale uzależnia no i sprawia że można zapomnieć iż człek ma tylko 5 zmysłów jak ma szusty to jest świrem naprawde są leprze rośliny niż ten krzew mojżesza ale nie namawiam bo po co zaglądać tam gdzie kiedyś itak się trafi a to ogranicza zdrowy rozsądek niszczy organizm i wogóle nie polecam shizofrenia jest dobra dla artystów innym przeszkadza tak że zostaw to paskudztwo I1

 45. Fenix 05.08.2016 08:48

  Szósty zmysł należy rozwijać najlepiej każdy , dobrze byłoby przewidzieć co niesie nam przyszłości ? Wśród tysięcy obrazów wybieram jeden najlepszy , to nasza przyszłość.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.