Dzieje Słowian i świata na tle religii – 24

Opublikowano: 29.04.2022 | Kategorie: Paranauka, Publicystyka, Publikacje WM, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1103

Niszczenie Ariów-Słowian przez gadzie hybrydy

Teutoni (Goci) nazwani później skradzioną od Słowian nazwą Germanie w VI w p.n.e. mieszkali pierwotnie w Azji, w okolicach Samarkandy. Stąd rozpoczynając stopniową migrację przez stepy nadkaspijskie i wyżynę wschodnioeuropejską z biegiem czasu dotarli nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów Zatoki Fińskiej przedostali się na Półwysep Skandynawski. Północno-zachodnia Europa, Półwysep Skandynawski i Wyspy Brytyjskie pierwotnie były zasiedlony przez Słowian a następnie od około VI w p.n.e. zaczęli tam stopniowo napływać z zachodu Celtowie. Ujarzmienie przez Teutonów (Gotów) słowiańsko-celtyckiej ludności spowodowało wzrost liczebności i siły Teutonów. W II-III wieku p.n.e. zasiedlili zachodnie wybrzeża obecnej Szwecji i Norwegii, następnie lesistą, rzadko zaludnioną zachodnią część półwyspu Weneckiego (Słowiańskiego) nazywanego obecnie Jutlandzkim. Pomimo tego Weneci-Polacy jeszcze długo mieszkali na tych ziemiach pod panowaniem Teutonów. Pomimo przemarszów różnych plemion teutońskich przez Skandynawię i Półwysep Jutlandzki i ich tamtejsze zasiedlanie, zachowała się jeszcze długo ludność i nazwy topograficzne ziem po pierwotnej ludności słowiańskiej. Podobnie było w słowiańskiej Germanii, jak i na Wyspach Brytyjskich.

Następnie Teutoni przez półwysep Wenecki rozpoczęli wyprawy na Europę. Niewspółmiernie zwiększała siły najeźdźców w wyprawach zmuszona do współdziałania ludności słowiańska i celtycka, pozwalało im to zagarniać coraz większe obszary. Przybyli do słowiańskiej Germanii, dlatego historycy przypisali im tą nazwę, podczas gdy powszechnie nazywano ich Teutonami, a ich język językiem teutońskim (germańskim). Język teutoński wschodniogermański (gocki) wymieszał się z językiem celtyckim i słowiańskim i tak powstały zachodnioeuropejskie języki germańskie. Teutoni okupując północno-zachodnią Europę stworzyli takie narody jak Niemcy, Austriacy, Frankowie, Anglosasi, Szwedzi, Holendrzy i Duńczycy.

Z opisu o Teutonach wynika, że byli to dzicy, owłosieni, rudowłosi koczownicy o białej skórze, Teutoni byli hybrydami powstałymi na podbudowie rasy szarej opisanej w „Wedach”. Podobnie jak i inne wędrowne ludy pasterskie nieposiadające ojczyzny, trudniące się hodowlą, wypasem bydła i rabunkiem. Przez swą ruchliwość mieszali się ze sobą, uniemożliwiając wytworzenie zjawisk regionalnych. Natomiast Słowianie – rolnicy, pozostający na miejscu swego zamieszkania przez tysiące lat, wytworzyli niezwykle bogatą, różnorodną, miejscową kulturę materialną i duchową, przejawiającą się w zwyczajach, jednolitej mowie, niespotykanej u innych ludów, różnorodności strojów i pieśni ludowych.

Juliusz Cezar tak scharakteryzował Teutonów (Gotów): „Uprawą roli nie zajmują się oni, a pożywienie ich składa się po większej części z mleka, sera i mięsa. Nikt z nich nie ma ściśle wydzielonego pola albo posiadłości własnej, a po roku naczelnicy zmuszają plemię do przejścia gdzie indziej. Rozboju, którym się trudnią poza granicami swego terenu nie uważają za hańbę. Zbożem niewiele się żywią, lecz przeważnie mlekiem i mięsem. Wyrastają na ludzi o potężnej strukturze cielesnej, nie noszą innej odzieży poza skórami”.
Nie ulega więc wątpliwości, że jeszcze na przełomie starej i nowej ery Teutoni prowadzili życie na pół-koczownicze, trudnili się wypasem bydła, odziewali w skóry i zmienili stale miejsce przebywania. Uprawą roli nie trudnili się, a niewielkie ilości zboża na swoje potrzeby kupowali lub rabowali od plemion słowiańskich.

W starożytności wiele ludów otrzymało nazwy pochodzące od imienia lub narodowości swoich przywódców, książąt i królów, którzy uważani byli za właścicieli – panów rządzonych przez nich krajów. Cezar w swych opisach nie odróżniał Teutonów (Gotów) od Słowian, chociaż wymieniał nazwy ich plemion i podziwiał waleczność. Nazwy słowiańskie plemion uległy zatarciu, a określane imionami teutońskich (gockich) wodzów plemiona zatraciły pierwotne znaczenie i brzmienie. Tak zwani Germanie (Goci) o których pisał Juliusz Cezar podbili plemiona słowiańskie, które nadal mówiły po słowiańsku, a ich nazwy się zmieniły pod wpływem nazewnictwa przywódców i okupantów teutońskich.

Teutoni (Goci) okupujący Słowian jako nieliczna grupa ludności w stosunku do ludności słowiańskiej z czasem wtopili się w ludność słowiańską. Natomiast nad wschodnim Bałtykiem wpłynęli między innymi na ukształtowanie się ludności w krajach Bałtów.

Drużyny teutońskich (gockich) wojowników, wędrowały w różnych okresach wtórnie z północy ze Skandynawii na dłuższy pobyt na stepach czarnomorskich. Tutaj następowała ich koncentracja i zwiększenie liczebności szeregów przez okupację miejscowej ludności słowiańskiej. W III wieku n.e. osiedli się nad Morzem Czarnym; w tym czasie podzielili się na Ostrogotów (Goci wschodni) i Wizygotów (Goci zachodni), wśród obydwu tych grup większość stanowili Słowianie pod przywództwem gockim.

Od wschodu, wzdłuż biegu Dunaju, istniał drugi, południowy potężny klin wchodzący w Słowiańszczyznę. Tędy bowiem przez ziemie słowiańskie prowadziły drogi odwiecznych najazdów różnych koczowników azjatyckich na Europę. Tą drogą również przemieszczali się Teutoni(Goci) ze wschodu w kierunku Rzymu.

Teutoni (Goci) w Azji powstali z udziałem Celtów-Hyksosów-Izraelitów, którzy w XVI wieku p.n.e. wyruszyli z Egiptu na podbój antycznego świata i południowej Azji. Język teutoński był językiem wschodniogermańskim-gockim podobnym do celtyckiego. W czasie odsieczy Hunów ze wschodu, Teutoni (Goci) zostali wymieceni z całej środkowo-południowo-wschodniej Europy i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian.

Rządzącymi rodami we Francji, Anglii, Niemczech i Austrii byli Teutoni. W Rosji podszyli się pod prawowity ród Romanowów. W Polsce przeniknęli do rodu Piastów. Przeniknęli również do rządzących rodów na Węgrzech i w Czechach oraz do różnych znaczących rodów w środkowej Europie. Teutoni w krajach które okupowali, siłą lub poprzez intrygi i manipulacje obsadzali kluczowe stanowiska i tym sposobem obejmowali władzę w danym państwie. Podobnie czynią Żydzi, którzy wywodzą się z tych samych korzeni.

W IV wieku nowej ery potomkowie dawnych Słowiano-Aryjczyków mieszkający na stepach środkowej Azji i południowo-wschodniej Europy, czyli Indoscytowie (Sarmaci, Sakowie, Alanowie i inni) w dużej części zostali wcieleni do ponad trzystutysięcznej armii Hunów ciągnącej na Zachód. Była to rozciągnięta w latach, ogromna ekspedycyjna inwazyjna prąca na Rzym, odwiecznego wroga Słowian. Jednym z celów armii Huńskiej, oprócz zdobycia Rzymu, było wypędzenie z południowo-wschodniej i środkowej Europy Teutonów (Gotów), okupujących ziemie słowiańskie.

Sami Hunowie byli pochodzenia aryjsko-słowiańskiego i stanowili jedną czwartą całej armii, a resztę stanowiły ludy azjatyckie. Z czasem coraz więcej plemion Słowiańskich włączonych zostało do ich armii i udział Słowian się zwiększał. Hunowie stosowali scytyjską taktykę boju kawaleryjskiego i doskonalszy, refleksyjny scytyjski model łuku.

Chazarowie stanowili etniczną grupę będącą mieszanką teutońsko-turecką wywodzącą Azji Środkowej, o których pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Plemiona, które zjednoczyły się w imperium Chazarów, początkowo żyły na obszarze pontyjsko-kaspijskiego stepu, okupowali tereny słowiańskie miedzy Kaukazem a dolną Wołgą i Donem. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach, podobnie jak Teutoni(Goci). Plemiona zdominowane przez Teutonów weszły w skład zachodniego kaganatu tureckiego i wymieszały się z Turkami, tak powstał konglomerat teutońsko-turecki. W ich skład wchodzili dzicy owłosieni koczownicy tureccy, jak i dzicy, owłosieni, rudowłosi koczownicy o białej skórze. Teutoni i Turcy byli hybrydami powstałymi na podbudowie rasy szarej opisanej w „Wedach”.

Grabili, mordowali, gwałcili oraz porywali ludność słowiańską i sprzedawali jako niewolników w krajach islamskich. Utworzyli kaganat chazarski, który w największym rozkwicie w VIII wieku sięgał swoim terytorium od Kaukazu aż po Krym nad Morzem Czarnym. Swoimi najazdami grabieżczymi sięgali aż pod Kijów.

Chazarowie posiadali rozległe kontakty z Żydami. Na ich terenie istniały żyjące w miastach od czasów greckich i rzymskich społeczności żydowskie. Za czasów bizantyjskich również wielu Żydów edomickich – sefardyjskich osiedliło się wśród Chazarów. Ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku znaczna część Chazarów z szamanizmu przeszła na judaizm, część z nich przeszła na islam, a w późniejszym okresie część z nich przeszła także na chrześcijaństwo. I tak Chazarowie wtopili się w różne społeczności świata. Chazarowie którzy przeszli na judaizm nazywani są Żydami chazarskimi lub aszkenazyjskimi, którzy obecnie stanowią zdecydowaną większość wśród populacji żydowskiej.

Wpływ Teutonów(Gotów) wśród Chazarów był tak duży, że dominującym językiem był wsochodniogermański-godzki. Dlatego też językiem Żydochazarów był jidysz (żargon), wywodzący się z dialektu niemieckiego (gockiego) z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich, pisany alfabetem hebrajskim. Tak Niemcy i Austriacy jak i Żydochazarowie wywodzą swoje pochodzenie od biblijnego Aszkenaza, należą do wspólnej grupy genetycznej i językowej. Żydzi aszkenazyjscy określeni są jako ludności żydowska zamieszkującej Europę środkową, wschodnią i częściowo zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę oraz nowo utworzony Izrael, a wywodząca się od koczowniczych plemion chazarskich teutońsko-tureckich.

Chazarowie wyszkoleni przez zasymilowanych z sobą Żydów i razem z nimi obsługiwali wszystkie największe szlaki handlowe przechodzące przez ich ziemie. Z Chin do Europy oraz z północy Europy do Bizancjum. Obsługiwali również południowy islamski szlak handlowy, od Persji przez Afrykę Północną, aż do Hiszpanii.

W 965 roku koalicja słowiańska pod dowództwem księcia Rusi Kijowskiej Świętosława I aby położyć kres grabienie i okupacji chazarskiej ziem słowiańskich, rozbiła i unicestwiła kaganat chazarski. Ale masy żydostwa w całej południowo-wschodniej Europie pozostały. W słowiańskiej koalicji antychazarskiej brała udział Ruś Kijowska oraz Waregowie – słowiańscy północno-wschodni Wikingowie. Ale w koalicji tej zasadniczą siłę stanowili Wandalowie – czyli Polacy, także słowiańscy południowi Wikingowie, nazywani Wiciędze lub Chąśnicy. Słowiańscy Wandalowie swymi granicami na zachodzie sięgali za Łabę i Soławę. Wsparcia koalicji udzielił również aryjsko-słowiański Iran.

Po rozbiciu kaganatu, Chazarowie i Żydochazrowie przemieścili się częściowo do zachodniej Europy oraz na morza świata, jako chazarscy piraci. Mając duże pieniądze zdobyte między innymi na piractwie i rabunku oraz lichwie przejęli wpływy ekonomiczne i polityczne w Wielkiej Brytanii a później USA. Przyczynili się do zbudowania potęgi kolonialnej Anglosasów. Przenieśli się do Ameryki Północnej gdzie razem z Anglosasami i ich pobratymcami z zachodniej Europy wytępili Indian, a niedobitków zamknęli w rezerwatach. Prawdopodobnie wcześniej z Teutonami z Hiszpanii mordowali Indian w Środkowej i Południowej Ameryce. Jednocześnie porwali z Afryki miliony Murzynów i sprzedali ich jako niewolników w Ameryce. Wcześniej miliony Słowian sprzedali jako niewolników do krajów islamskich. Prawdopodobnie wspólnie z Anglosasami zagłodzili na śmierć miliony Hindusów. Stworzyli ideologie komunizmu i faszyzmu. Przyczynili się do wywołania wszystkich wojen i rewolucji na świecie, jednocześnie finansując obydwie strony konfliktu.

Herbem Chazarów była piracka flaga przedstawiająca czaszkę i piszczele. Wspólnie z Niemcami stworzyli nazizm a formacja SS przyjęła ich godło. Żydochazarowie obecnie okupują Palestynę i przedstawiają siebie jako biblijny naród wybrany. To jest prawdą w tym sensie, że przedstawiają kim tak naprawdę ten biblijny naród wybrany był.

W VII/VIII wieku n.e. Iran i kraje Azji Środkowej zostały podbite przez wyznających islam Arabów. Była to straszliwa katastrofa cywilizacyjna, cofnięcie poziomu kulturalnego tych narodów o wiele stuleci wstecz. Arabowie byli hybrydami powstałymi na bazie rasy szarej opisanej w „Wedach”. To samo uczynili chrześcijanie niszcząc pod znakiem krzyża łacińskiego z Jezusem na nim, starożytne cywilizacje i ich dorobek kulturowy na całym świecie, w tym Słowian i Celtów.

W dużym stopniu szczytne osiągnięcia intelektualne i etyczne cywilizacji Ariany zostały ogniem i mieczem wykorzenione przez wyznających islam Arabów i innych wrogów. Popalono tysiące papirusów, pergaminów i ksiąg, zburzono setki świątyń, klasztorów, pałaców; pozbawiono życia plejadę mędrców, poetów, filozofów. Lecz aryjska myśl i mądrość – wszczepiona niejako w obce ciało – przetrwała w licznych doktrynach teoretycznych powstałych na niezmierzonych przestrzeniach całej Eurazji.

Od VI do XIII wieku n.e., na Ariów-Słowian w Azji a później w Europie południowo-wschodniej, nastąpił rozciągnięty w czasie najazd koczowników tureckich i mongolskich, którego apogeum był najazd ogromnej i dzikiej armii koczowników Dżyngis-chana, który sam był dzikim, owłosionym, rudowłosym koczownikiem.

Najazd okrutnych koczowników gocko-turecko-mongolskich i arabskich oraz ich olbrzymich armii na Ariów-Słowian w Azji i Europie był zaplanowany i zorganizowany. Celem najazdu było wyniszczenie Ariów-Słowian; w Azji Środkowo-Zachodniej; oraz Południowej, od Indii przez Iran po Anatolię; oraz w południowo-wschodniej Europie. Potem nastały wieki okupacji mongolsko-tatarskiej i tureckiej.

Kościół rzymsko chrześcijański zniszczył kulturę i religię Słowian od Renu i Adriatyku po Kamczatkę i środkową Azję. Istnieją opinie, że cesarz Konstantyn przyjął religię chrześcijańską jak państwową w Cesarstwie Rzymskim, aby na bazie chrześcijańskiej ideologii religijnej wyniszczyć cywilizację i kulturę Słowian oraz innych ludów i tym sposobem podporządkować ich Rzymowi. To mu się w znacznej mierze udało. Obszar od Atlantyku przez północną Azję do Pacyfiku został zasłany rzymskimi krzyżami, czyli ukrzyżowany, podobnie jak inne części świata gdzie dotarło chrześcijaństwo. Pozostałe znaczne obszary świata zostały zasłane islamskim półksiężycem, czyli ukrzyżowane półksiężycem. A nad nimi świeci żydowska gwiazda. Chrześcijaństwo i islam oparte są na żydowskiej „Biblii” hebrajskiej i żydowskiej mitologii.

Za organizacją koczowników teutońsko-gockich, tureckich i mongolskich i ich armii oraz poprowadzeniu ich na podbój ówczesnego świata stały ukryte ciemne siły. Te same, które stały za Mahometem oraz organizacją koczowników arabskich i poprowadzeniu ich na podboju cywilizowanego świata od Indii po Atlantyk.

Wszystkie te ludy powstały na podbudowie rasy szarej opisanej w „Wedach”, są to w mniejszym lub większym stopniu hybrydy wywodzące się z rasy gadziej. Światem obecnie rządzą potomkowie kościeji z rasy gadziej. Ale ludzkość się budzi i w końcu zrzuci z siebie okupację Szatana.

Koniec tomu pierwszego

Autorstwo: Stan Rzeczy
Źródło: WolneMedia.net

Źródłografia

1. Książki

1.1. „Cywilizacje kosmiczne na ziemi”, Janusz Bieszk

1.2. „Tajemnice Atlantydy”, Michał Manzi

1.3. „Mu – zaginiony kontynent”, James Churchward

1.4. „Słowiańscy Królowie Lechii”, Janusz Bieszk

1.5. „Wandalowie czyli Polacy”, Paweł Szydłowski

1.6. „Księga Welesa”, tłum. Witold Jabłoński

2. Teksty

2.1. Słowiano-Aryjskie Wedy. O Wszechświecie i historii człowieka cz.1 – Indianchinook, https://indianchinook.wordpress.com/2015/02/08/slowiano-aryjskie-wedy-o-budowie-wszechswiata-i-historii-czlowieczenstwa-czesc-1/

2.2. Słowiano-Aryjskie Wedy. O Wszechświecie i historii człowieka cz. 2 – Indianchinook, https://indianchinook.wordpress.com/2015/02/08/slowiano-aryjskie-wedy-o-budowie-wszechswiata-i-historii-czlowieczenstwa-czesc-2/

2.3. Wedy Słowiańsko-Aryjskie – Indianchinook, https://indianchinook.wordpress.com/wedy-slowiansko-aryjskie/

2.4. Arkaim – Kolebka Słowiańskiej Aryjskiej Cywilizacji – Słowianie Wiara Przyrodzona, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/07/arkaim-kolebka-slowianskiej-aryjskiej-cywilizacji/

2.5. Cywilizacja Aryjska, Słowian i Lechitów – Kroniki Historyczne, http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/07/cywilizacja-aryjska-sowian-i-lechitow.html

2.6. Prehistoryczny Wielki Potop – Racjonalista – Joanna Żak-Bucholc, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2356

2.7. Jednak był potop – Wprost – Renata Karwat, https://www.wprost.pl/tygodnik/4345/byl-potop.html

2.8. Naukowcy ustalili dokładną datę Potopu – ZmianynaZiemi.pl, https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-ustalili-dokladna-date-wspominanego-w-starym-testamencie-potopu

2.9. Europejskie haplogrupy. Polacy, Słowianie, Europejczycy – Tropie, http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol.npie.htm

2.10. Krok po kroku do Modelu 31 – Ryszard Walo, https://docplayer.pl/4866205-Ryszard-walo-krok-po-kroku-do-modelu-31.html

2.11. Wikipedia Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

3. Filmy

3.1. Hiperborea i Hiperborejczycy – kolebka prastarej cywilizacji – Tajemity, https://www.youtube.com/watch?v=aD6vivpcmOY

3.2. Szambala i północne wejście w głąb Ziemi – Tajemity, https://www.youtube.com/watch?v=9JvWZ45qaqk

3.3. Najstarsza Cywilizacja na Ziemi. Bakaratinianie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=XABaCQhFrz8

3.4. Kontynent Mu w Książce Misja – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=vJJuEHUowXI

3.5. Edgar Cayce o Atlantydzie i historii Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=pBgT0f_a_Uc

3.6. Ślady człowieka sprzed milionów lat – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=_AaVQETEAZs

3.7. Nieznane pochodzenie ludzkości – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=7zwvQexQ0kk

3.8. Świat przed upadkiem człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=eQ8a6R1cqNo

3.9. Strategia istot pozaziemskich – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=lSsCcW5Nso4

3.10. “Zatajona Prawda” – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=42-eIf38-vI

3.11. Wyspa Wielkanocna. Zaginiony ląd Mu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=_CbSobKmbng

3.12. Gunung Padang. Ląd Mu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=CccsLLqlxs0

3.13. Nosiciele cywilizacji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=UGuCYwbBu4Q

3.14. Pochodzenie Arian Prasłowian – Edward Sławianin Leh, https://www.youtube.com/watch?v=bBnglKRXqjY

3.15. Genetyczna historia Słowian. Od 70 000 do 1250 p.n.e. – Historia 2.0, https://www.youtube.com/watch?v=vJlsGpBAqBI

3.16. Ariowie – Genetyka i rozprzestrzenianie się Słowian – Histslov video, https://www.youtube.com/watch?v=YXHx0_lCwnA

3.17. Słowianie cz.1. Najstarsza cywilizacja na świecie – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=bWCq6eotTzA

3.18. Słowianie cz.2. Najstarsza cywilizacja na świecie-kultura Vinca – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=7jImvP7D_Eg

3.19. Słowianie, cz.3 Pierwsze wytopy miedzi i inne kultury naddunajskie – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=wOOX-zuiGLA

3.20. Słowianie cz.4a Najstarsze pismo – pismo prasłowiańskiej kultury Vinca – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=XJZUTpHWC0I

3.21. Słowianie cz.4b Pismo Etrusków to pismo słowiańskie – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=52NKsD9mc-w

3.22. Słowianie cz.5 Od Renu po Dniestr – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=e-tRG7rejEA

3.23. Słowianie cz.6 Polskie piramidy – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=h0sKrGzx3HA

3.24. Słowianie cz.7 Kurhany i Złoto Północy – Ewa Rawicz, https://www.youtube.com/watch?v=PIwfanXjd_A

3.25. Megality. Historia Sprzed 5500 lat – Krzysztof Paluszyński, https://www.youtube.com/watch?v=DORM3KxSbc4

3.26. Wedy i ludzkie DNA, Arkaim – Kolebka Aryjskiej Cywilizacji (1-6) PL – Treborok, https://www.youtube.com/watch?v=ytM5NkTlg88, https://www.youtube.com/watch?v=W6A4JLTceC0

3.27. Ariowie Słowianie Imperium Lechii – Edward Sławianin Leh, https://www.youtube.com/watch?v=AkY8F1qVYzI

3.28. Scytia-Wenedzi czyli Początki Lechickie III – Edward Sławianin Leh, https://www.youtube.com/watch?v=g3l0rv-5n2w

3.29. Starożytne Królestwa Słowian Indoscytów i prof Vojslav Nikćiević – Edward Sławianin Leh, https://www.youtube.com/watch?v=uow5EDUl8w4

3.30. Kto sfałszował historię Słowian –Telewizja ATN – Mariusz Jabłoński, https://www.youtube.com/watch?v=kikrjLCFaoI

3.31. Odkłamanie historii Słowian. Bogowie Słowian –Telewizja ATN – Mariusz Jabłoński, https://www.youtube.com/watch?v=avyADTi3Ph0

3.32. Gdzie Odkryto Najstarsze Pismo w Historii Ludzkości – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=R6_8ATnq4Yg

3.33. Supercywilizacja. Odkrycie Polskiego Naukowca – Nieznana Historia Świata, https://www.youtube.com/watch?v=uYuJeKL10uE

3.34. Dolina Indusu – Starożytne Imperium Harappanów – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=Qy4o_USJsxY

3.35. Cywilizacje Przedsumeryjskie – wczesne kultury Mezopotamii – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=7WnyYISCN-I

3.37. Starożytny Elam – Zapomniana cywilizacja – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=z67ni__ZMZQ

3.38. Zagłada Sumerów czyli najazd Gutejczyków – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=D2-Kp1zs3-k

3.39. Renesans Sumerów – Imperium III Dynastii z Ur – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=6y8EZoORqhQ

3.40. Imperium Hetytów – indoeuropejska cywilizacja Anatolii – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=aUt9I6uLBlw

3.41. Imperium Mitanni – Zapomniana cywilizacja – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=hiW1RM3z78s

3.42. Persja Achemenidów – Największe imperium starożytności – Historyczny Top, https://www.youtube.com/watch?v=N1GqddfLoig

3.43. Kosmiczna Wiedza Starożytnych Cywilizacji – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=y2D6qOGuJAQ

3.44 Bogowie. Dawni mieszkańcy Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=JlMXlAYjKS8

3.45. Tajemnica Zagłady Cywilizacji Doliny Indusu – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=YAsGOpzDNDw

3.46. Mahabharata. Wedyjskie wojny ludzi i bogów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=cotkucqxjIE

3.47. Starożytne Indie: Vimany. Pojazdy bogów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=hQ-gzgN4bwE

3.48. Atomowe Wojny w Starożytności – Ślady i pisma – 4 Strefy Tajemnic, https://www.youtube.com/watch?v=TtEU0WPDOhc

3.49. Potop: Zaginione cywilizacje, Podwodna budowla – Ciekawostki i inne dziwy, https://www.youtube.com/watch?v=xaOnJppgd1M

3.50. Starożytne Cywilizacje które tajemniczo zniknęły – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=-Okk4liSG1E

3.51. Nieznane i Zapomniane Starożytne Cywilizacje – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=OErgmU7cQe4

3.52. Zaginione miasta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=tzSN204233U

3.53. Tajemnice pustyń – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=Vayg9hkfZBI

3.54. Tajemnica Posągów z Wyspy Wielkanocnej – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=MkBWjPsY84Y

3.55. Zagadkowe Ruiny Dawnych Budowli z Wysp Pacyfiku – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=pD53PPSYOPM

3.56. Podziemne Budowle Longyou ze Starożytnych Chin – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=jMfF5P90PiE

3.57. Odkrycie nowych tuneli pod Piramidą słońca w Bośni – Tajemity, https://www.youtube.com/watch?v=Bt4nlt_PG1w

3.58. Gdzie odkryto najstarsze budowle w historii ludzkości – 4 Strefy Tajemnic, https://www.youtube.com/watch?v=5a1FWdETjQo

3.59. Megalityczne budowle Daorson w Bośni i Hercegowinie – 4 Strefy Tajemnic, https://www.youtube.com/watch?v=MQQ1pIbq_Z4

3.60. Tajemnica Budowli ze Starożytnej Malty – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=z3YIH_leTAo

3.61. Tajemnica Fortów w Szkocji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=Jow3S0_kLXc

3.62. Kres cywilizacji przedpotopowych – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=V6z5Zc7b_UA

3.63. Zielona Sahara. Zaginione Miasta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=UTJQfgJl_Bg

3.64. Pustynia Sahara. Nieznana Cywilizacja – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=c6k_vjFuU5s

3.65. Tajemnica Megalitycznych Budowli z Afryki – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=9gndAuDcMfg

3.66. Zagadkowa Wiedza Dogonów – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=tBbJ0HkW_e0

3.67. Opowieści o gigantach i smokach – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=5K-XYjMUDsc

3.68. Skąd pochodzą Sumerowie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=XgTSHc9cRcU

3.69. Anunnaki. Bogowie Sumeru – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=wgXzlRw6KJ4

3.70. Cywilizacja Sumeru – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=1R3A_X9DbFI

3.71. Świątynie Czoga Zanbil w Elamie i Ain Dara w Syrii – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=cnj0C62idqM

3.72. Tajemnice Sumeru: Wojny bogów cz.1– Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak https://www.youtube.com/watch?v=AXni6xce3ww

3.73. Tajemnice Sumeru. Wojny bogów cz.2 – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=wSW1Sw0rPNw

3.74. W Poszukiwaniu Edenu i Księga Urantii – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=gd0SesViK7Y

3.75. Sumerowie – narodziny człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=AA8E_nC8uSw

3.76. Stworzenie Człowieka | Historia Anunnaki – Marek Znowu Opowiada, https://www.youtube.com/watch?v=-RpF7vHM-vY

3.77. Biblia i UFO. Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj „Pismo święte” – Paweł Szydłowski, https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

3.78. Biblia i Sumerowie – Stworzenie Człowieka – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=S09P8j889o8

3.79. Anunnaki i Bogowie Greccy – Niezwykłe Podobieństwa – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=VLscqkdfgy0

3.80. Bogowie Starożytnego Egiptu – Nieznane Fakty – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=njtBAS22vqo

3.81. Technologia starożytnych Egipcjan – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=BzvK7uMJWXA

3.82. Egipt. Nieznani twórcy cywilizacji – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=VrlbfQJNTKk

3.83. Kim byli Egipcjanie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=z-On7-u2yH4

3.84. Nieznane dzieje Egiptu – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=AFq5erIqyTE

3.85. Nubia. Kraj Piramid. Nieznana Historia – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=iS8v80AmAwE

3.86. Piramidy w Gizie i Teoria Korelacji Oriona – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=6dWQfBPGsz8

3.87. Tajemnica Zaginionego Labiryntu ze Starożytnego Egiptu – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=QgHWqrfqYGY

3.88. Zaawansowana Medycyna w Starożytnym Egipcie – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=ZuXKLJlh6BI

3.89. Niezwykły papirus egipski szokuje współczesną medycynę – Tajemity, https://www.youtube.com/watch?v=MWiiHqYE8t8

3.90. Niezwykła świątynia Kajlas – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=6vMjBWf3U84

3.91. Świątynie wycięte w skale. Adżanta – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=hollWWZ9DKw

3.92. Niesamowite Świątynie Indii. Mahabalipuram – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=KSX56wLzGCI

3.93. Zagadka Niezwykłych Świątyń z Indii – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=o3-T-iU2CLU

3.94. Zagadka Mahabalipuram – Budowle Starożytnych Indii – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=_29k8GFNsjc

3.95. Zagadkowe Budowle i Komnaty Starożytnej Azji – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=UB2Nrekw1H4

3.96. Sigirija – Zagadka Starożytnej Budowli na Szczycie Skały – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=Fe2fsy0ee0s

3.97. Zagadka Zakazanej Komnaty w Złotej Świątyni – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=8mcholglur0

3.98. Czy Sumerowie odkryli Amerykę. Analiza Historii – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=lTf45m5hgns

3.99. Zaginione miasta bogów z Ameryki Północnej i Południowej – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=AUirb7jdVCc

3.100. Zaginione Miasta w Dżungli – Amazonia i Buritaca – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=JaVr3l9E_N0

3.101. Tajemnica Kamiennych Głów Cywilizacji Olmeków – Kosmiczne Opowieści https://www.youtube.com/watch?v=1NbcG2ZfqKY

3.102. Posągi Atlantów z Tuli i Sekrety Tolteków – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=JLEwN2DNGwk

3.103. Teotihuacan – Tajemnica Miasta Bogów – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=hgu8ADZ2324

3.104. Najciekawsze Piramidy Majów – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=wQO9bS7SWTk

3.105. Zagadka Niewyjaśnionych Budowli z Peru – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=km0-MPQe6ms

3.106. Największa piramida na świecie – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=omv45tttG6Y

3.107. Księga Urantii. Historia Cywilizacji na Ziemi – Nieznana Historia Świata, https://www.youtube.com/watch?v=S_yFn5-Qh8E

3.108. Księga Urantii. Powstanie Cywilizacji – Nieznana Historia Świata, https://www.youtube.com/watch?v=W8rRxxrHnFU

3.109. Kłamstwa nauki – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=lfX8l2YQcy0

3.110. Korzenie Współczesnej Cywilizacji – Nieznana Historia Świata, https://www.youtube.com/watch?v=M45DkHJx_Uk

3.111. Powstanie życia na Ziemi – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=09cdKU7d7-4

3.112. Powstanie Wszechświata – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=7ACs27SBO7Y

3.113. Narodziny człowieka – Nieznana Historia Świata – Łukasz Kulak, https://www.youtube.com/watch?v=cMIfmvrovkQ

3.114. Teoria Strun – Upadek Nauki – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=bxrynpIKLXQ

3.115. Fizyka kwantowa i pramateria starożytnych – Nieznana Historia Świata, https://www.youtube.com/watch?v=ttM5ln1EmOs

3.116. Czy kosmici zaprojektowali nasz wszechświat – Kosmiczne Opowieści, https://www.youtube.com/watch?v=jVHRmIGCZ34

3.117. Czakry Ziemi i kanały energetyczne – Tajemity, https://www.youtube.com/watch?v=SVbhmOqhpik

3.118. Wyznanie wiary – Nassim Haramein – Wojtek Luciejewski, https://www.youtube.com/watch?v=j30K8YLTNTs

11

TAGI:

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. rici 30.04.2022 09:22

  Jak poczatek mi sie bardzo podobal, z tego wzgledu ze czesc wiadomosci na ten temat juz posiadalem, ale to sprzed kilkunastu lat, czesci sie domyslalem, teraz czesciowo sie to potwierdzilo.
  Wedlug mnie ostatnia strona wnosi troche zgrzytu, i tam jest najwiecej manipulacji. Ale o tym juz wedy nie pisza, to juz jest wspolczesna historia, a jak wiadomo jest ona w 80 % sfalszowana.
  Np. Polacy jako narod nie byli znani, w sumie jako narod mozna okreslic ze sa od polowy XIX wieku, zreszta jak wiekszosc narodow europejskich. Przypomnijmy sobie tytul krolewski nadany Boleslawowi Chrobremu, Krol Wielkiej Polszy /Wielkopolska/ i Wielkiej Chrobacjii / Obecna Malopolska, Slask, Podkarpacie/ .
  W pewien sposob za narod uznawano szlachte, nigdy chlopow panszczyznianych. Chlop panszczyzniany to byl z reguly wojenny braniec, osadzany na sile w jakiejs wsi nalezacej do tego kto go zdobyl, lub kupil, albo jego potomek. Np. po wojnach z Tatarami cale powiaty byly zasiedlane takimi wzietymi do niewoli “chlopami” W zwiazku z wykonywana wczesniej praca /ponad 40 lat temu/ zjezdzilem cala poludniowa Polske i spotkalem wsie gdzie mowilo sie jeszcze wledy pol po polsku, pol po tatarsku spotkalem wsie gdzie mowilo sie jezykiem zblizonym do jezyka chorwackiego, gorale przywedrowali na tereny polskich karpat okolo 300-400 lat temu z terenow obecnej Moldawi i Rumuni. Zreszta mieszkancy jednych “polskich” regionow byli skloceni z mieszkancami innego /polskiego/ regionu bardziej niz z mieszakncami innych narodowosci.
  Wlasciwa przyczyna zjednoczenia sie narodu polskiego to byly rozbory i w efekcie literatura ktora powstala na ich punkcie tzw. “ku pokrzepieniu serc”.
  Wedlug mnie rozbiory przyczynily sie do powstania narodu polskiego bardziej niz 1000 letnia historia krolestwa polskiego.

 2. Dgruzin 04.05.2022 19:51

  Bzdur jest tyle, że szkoda czasu na wymienianie.
  ..
  Radzę zainteresować się tym co wyjaśnia i udowadnia Artur Lalak w swej książce lub na YT. Jest to bardziej strawne z wydzielonymi ważnymi kwestiami dla przysłowiowego Kowalskiego.
  ..
  Dla Artura Wedy są tylko jednym z SETEK źródeł i twierdzi, iż na całym świecie opowiada się tą samą historię ciut pozmienianą z innymi imionami, gdzie w niektórych wersjach pewne rzeczy-mechanizmy się personifikuje.
  ..
  To, że ktoś wymienił a nawet przeczytał dużo pozycji nie oznacza, iż to ogarnął i POSKŁADAŁ do kupy, ponieważ aż huczy od kłamstw wynikających z włożenia wirtualnych okresów i przesunięć nawet o 700 lat.

  Aby to uzmysłowić zacytuję tezę Artura:
  Marduk=Zeus=JHWH=Horus=Allah=Ahura Mazda=Qin Shi Huang

 3. rici 04.05.2022 20:04

  Autor kompiluje tutaj wedy z innymi publikacjami, tak ze przedstawiony tutaj material to nie tylko wedy, ale rowniez legendy i mity /co nie znaczy ze nieprawdziwe/ chinskie, mezopotanskie , greckie, egipskie, indyjskie /indyjskie to nie tylko wedy, to rowniez literatura drawidyjska/ indianskie , australijskie.
  Rozne podania podaja troche inna wersje zdarzen, ale nie odbiegajaco zasadniczo od wed. Np. Chazarzy wedlug zrodel chinskich to bylo plemie ugro-finskie ktore ze wzgledu na to ze dawali sie we znaki swoim pobratymcom, przez najazdy, rabunki, to zostali przez nich wypedzeni i poszli na zachod.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.