Czy jesteśmy Chorwatami?

Opublikowano: 29.07.2019 | Kategorie: Historia, Publicystyka, Warto przeczytać

Liczba wyświetleń: 2942

Państwo polskie zaczęło się od Wielkopolski – to wie każdy uczeń. Ale kto zamieszkiwał ziemie, które podbił Bolesław Chrobry, a które dziś nazywamy Małopolską? Odpowiedź na to pytanie jest trudna nawet dla wybitnych znawców przeszłości. Z całą pewnością nie byli to Małopolanie, takie plemię słowiańskie nigdy nie istniało. Wielu historyków skłania się do stwierdzenia, że w IX i X wieku dzisiejszą Małopolskę zamieszkiwali Wiślanie. Jedynym źródłem historycznym, które sugeruje istnienie państwa Wiślan jest tzw. Legenda Panońska, opowiadająca o dokonaniach św. Metodego.

WIELKA I MAŁA

Na ogół panuje zgodność naukowców, że określenie “wielki” przy nazwie geograficznej oznacza coś co jest pierwsze lub ważniejsze od tego, którego nazwie towarzyszy określenie “mały”. W ten sposób ukształtowała się nazwa historycznych krain, które utworzyły państwo polskie. Najpierw powstało księstwo Polan, któremu nadano nazwę “Polska”, a kiedy przyłączono doń kolejną dużą ziemię to dla odróżnienia od ważniejszej Wielkiej Polski, nazwano ją Małą Polską.

Skoro więc kraina podbita przez Chrobrego dopiero w XI wieku zaczęła nazywać się Małopolską, to czym była wcześniej?

Źródła historyczne, współczesne kształtowaniu się państwa polskiego, nawet nie zauważyły mieszkańców tych ziem, choć dość szczegółowo wymieniają nazwy plemion słowiańskich, położonych na Śląsku. Nawiasem mówiąc, nie ma w nich żadnej wzmianki również o Polanach, którzy wówczas zapewne już zaczęli kształtować swe struktury do budowania państwa.

Jedynym źródłem pozostanie nam zatem wspomniana hagiografia św. Metodego. Opisujący jego poczynania w państwie morawskim autor przytacza przestrogę wobec mocnego “księcia na Wiśle”, który niepokoił chrześcijańskie Morawy, a sam nie chciał się ochrzcić. W końcu spotkała go zasłużona kara: dostał się do niewoli i został pod przymusem nawrócony…

Według polskich historyków dowodzi to istnienia w IX w. dobrze zorganizowanego państwa Wiślan, które obejmowało tereny dzisiejszej Małopolski. Według nich stolicą tego księstwa nie mogła być Wiślica, bo nie ma tam śladów jakiegoś grodziska, zatem stolicą Wiślan musiał być Kraków, którego wszakże legenda o św. Metodym nie wymienia.

Jak jednak to możliwe, że przez następne stulecia nie zachowały się w Małopolsce żadne ślady po Wiślanach, skoro mieli państwo wcześniej niż Polanie? Tak łatwo przekonwertowali się na Małopolan?

LECH, CZECH I RUS

A może jest inne wytłumaczenie? Znana legenda o trzech braciach, którzy dali początek narodom słowiańskim w tej części Europy zaczyna się tak: “Zstąpiwszy z gór kroatskich bracia Lech, Czech i Rus…”. Jeśli jest prawdziwe porzekadło, że w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy, to trzeba sobie zadać pytanie o “góry kroatskie”. Nazwa jest prosta do wyjaśnienia – chodzi o jakieś góry chorwackie. Mało jednak prawdopodobne, aby protoplaści Polaków, Czechów i Rosjan wędrowali aż znad Adriatyku….

Żyjący w latach 905-959 bizantyjski cesarz i pisarz Konstantyn Porfirogeneta pozostawił zapiskę o państwie Biała Chorwacja, które zajmowało rozległy region wokół stolicy w Krakowie i obejmowało część dzisiejszej Polski, Czech i Słowacji.

Podobno w VII w. Cesarz bizantyjski Herakliusz (610-641) poprosił Białych Chorwatów o pomoc w obronie swego imperium przed najazdami Awarów. Siedem plemion białochorwackich pod przewodnictwem dwóch sióstr Bugi i Tugi oraz pięciu braci: Kluka, Lobla, Muhlo, Kosjenica i Horwata ruszyło w długą wędrówkę do dzisiejszej Chorwacji. W VII w. przyjęli chrzest jako pierwsi wśród Słowian.

Cesarz Konstantyn Porfirogeneta wspomina, że Chorwaci zawarli w 679 r. pakt z papieżem Agatonem, w którym zobowiązali się do powstrzymania przed agresją przeciw sąsiednim chrześcijańskim państwom. Podczas swej pielgrzymki duszpasterskiej w Zagrzebiu, we wrześniu 1994 r. papież Jan Paweł II przypomniał 13 wieków chrześcijaństwa Chorwatów.

Oczywiście można mieć wątpliwości, czy jeśli nawet Biali Chorwaci żyli w dzisiejszej Małopolsce, to po exodusie siedmiu plemion w VII w. nie pozostawili jej bezludnej, zwolniwszy miejsce późniejszym Wiślanom?

Niezwykle interesujące są w tym względzie dokumenty z 1911 r., znajdujące się w Stanach Zjednoczonych (US Senate Reports of the Immigration Commission, Dictionary of Races or Peoples, Washington DC, 1911, p. 40, 43, 105). Wynika z nich, ze około 100 tys. imigrantów, którzy przybyli do USA z okolic Krakowa deklarowało swą narodowość jako… Białochorwaci.

Zresztą wystarczy sięgnąć po tom “Krakowskie” monumentalnego dzieła etnograficznego Kolberga, by znaleźć informację, iż okolice Krakowa nazywane są Białą Chrobacją.

CHORWACKA ATLANTYDA

Fakty te są znane polskim historykom, choć przyjmują je oni z rezerwą i raczej niechętnie szukają związków historycznych Małopolski z tą koncepcją rozwoju Słowiańszczyzny. Tymczasem do dziś również niektórzy mieszkańcy Ukrainy uważają się za Białych Chorwatów.

Najsłynniejszy ukraiński kronikarz Nestor z Kijowa napisał w swej “Powesti wremiennych let” z 1113 r., że Biali Chorwaci przyczynili się do założenia we wczesnym Średniowieczu Rusi Kijowskiej. Bardzo stara legenda mówi o trzech braciach którzy założyli Kijów, jeden z nich nosił imię Horiw, które mogło pochodzić od nazwy Horwat. Zastanawiające, że wiele legend, obyczajów i toponimów na Ukrainie jest tak bardzo pokrewnych z dzisiejszą Chorwacją, iż przypadek jest tu wykluczony. W historycznej Pagani, którą zasiedlili Chorwaci na Bałkanach wiele jest nazw geograficznych podobnych jak w Zachodniej Ukrainie, np.: Neretwa, Mosor, Ostorzac, Gat, Sinij, Kosinij, Kostrena, Knin, Modrus…

Równie wiele paralelnych związków można odnaleźć na Słowacji i w Czechach! A w Małopolsce?

CHROBACI SPOD KRAKOWA

Także na naszych terenach można spotkać nazwy bardzo podobne do chorwackich, jak Trzebinia, Jawornik, Domosławice, Kłobuki, Koprzywnica, Łomnica, Odra, Roztoka, Rybnik, czy Sielce. Wiele wskazuje na to, że toponimy związane z Tarnowem i jego najbliższą okolicą noszą pokrewieństwo z językiem chorwackim, ale to jest temat na oddzielne rozważania.

Są Małopolanie których nazwisko wprost wywodzi się od “Chorwata”, jak Karwat, Chrobot, czy Chrobak. Im głębiej jednak sięgniemy do zabytków języka polskiego, a ściślej do dialektu małopolskiego, to tym częściej spotykamy nazwy, słowa i określenia chorwackie.

Jest dość dowodów na potwierdzenie informacji cesarza Konstantyna Porfirogenety, że plemiona Białych Chorwatów rzeczywiście opanowały od VI w. ziemie dzisiejszej Małopolski, a nawet znacznie większe terytorium.

Białym Chorwatem był… św. Wojciech, bo cały jego książęcy ród Sławnikowiców miał chorwackie korzenie. Ich siedzibą był warowny gród Mulin koło Kutnej Hory (na zachód od Pragi). Sławnikowice zaczęli w X w. jednoczyć chorwackie plemiona budując zaczątki państwa ze stolicą w Libicy. Kiedy w 995 r. książę Sobiesław Sławnikowic toczył walki obronne przed sąsiednimi plemionami pogańskimi, został zaatakowany przez czeskiego księcia Przemysła, który zburzył Libice i wyciął większość populacji Chorwatów. Echa tej tragedii znajdujemy w “Żywocie św. Wojciecha”.

Budujące się państwo czeskie nie chciało mieć konkurencji. W podobny sposób mógł opanować Białochorwatów Bolesław Chrobry w dzisiejszej Małopolsce.

Chociaż prawdopodobny jest też inny scenariusz.

Historycy twierdzą, że Mieszko I, chcąc wyłączyć Bolesława z sukcesji do władzy w swym gnieźnieńskim państwie, ożenił go z księżniczką węgierską i osadził w Krakowie po uprzednim podbiciu Małopolski w 989 r. Tymczasem nie ma śladów jakiejkolwiek wojny Mieszka o Małopolskę, choć dość szczegółowo kronikarze niemieccy odnotowują wyprawy wojenne księcia. Po drugie Bolesław poślubił księżniczkę węgierską w 986 r. i rychło ją oddalił. Natomiast swą trzecią, ukochaną żonę Emnildę poślubił w 988 lub 989 r. Emnilda była córką księcia słowiańskiego Dobromira, którego historycy nie potrafią przypisać żadnemu ze znanych księstw słowiańskich. Hipoteza zaczyna się sama nasuwać – Bolesław poślubił córkę księcia na Krakowie i tym sposobem zapewnił sobie sukcesję w białochorwackim księstwie.

Jeszcze jeden argument. Kiedy już był władcą państwa piastowskiego, udzielił schronienia wypędzonym przez Czechów białochorwackim książętom Sławnikowicom, a wśród nich późniejszemu świętemu Wojciechowi.

KIM BYLI?

Muzeum w St. Petersburgu ma dwa fragmenty kamiennych tablic z greckimi inskrypcjami, które zostały wydobyte z dna Morza Czarnego na Krymie. Wśród innych słów, napisanych w II w. Znajduje się tam wyraźnie po grecku wyryte słowo “Horvatos”. Archeolodzy są skłonni uznać to za pierwsze źródło pisane o narodzie, który tak bardzo zaznaczył się w dziejach Europy.

Nazwa Chorwat ma pochodzenie irańskie. Jeden z dopływów Donu w regionie Morza Azowskiego nazywa się Horvatos.

Prawdopodobnie plemiona chorwackie, jako jedne z pierwszych plemion słowiańskich, wyruszyły w swą wielką wędrówkę na zachód w wieku V lub VI i osiadły po obu stronach Karpat na terytorium od dzisiejszego Kijowa, aż po Wisłę na zachodzie i północy, oraz po dzisiejszą Karyntię w Austrii na południu.

W połowie VI wieku część plemion – prawdopodobnie z rejonu między Wisłoką a dzisiejszym Lwowem – ruszyła w dalszą wędrówkę na południe, aż na pogranicze dwóch imperiów: rzymskiego i bizantyjskiego.

Pozostałe plemiona chorwackie były substratem powstających nowych bytów państwowych w środkowej i wschodniej Europie. W tym również stanowiły główny składnik ludnościowy Małopolski, przyłączonej do Wielkopolski przez Bolesława Chrobrego. Być może w niejednym z nas krąży chorwacka krew.

Autor: Janusz Bogacz
Źródło: www.muzeum.tarnow.pl
Opublikowano w “Wolnych Mediach” za zgodą autora


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

39 komentarzy

 1. Perun 13.01.2014 14:49

  Tragizmem tego, jak i innych tego typu opracowań dotyczących dziejów Słowiańszczyzny jest jego hipotetyczność.
  Na dobrą sprawę 99% prac dotyczących Słowian to mniej lub bardziej podparte dowodami naukowymi, ale jednak hipotezy. Nie prawdą jest, że ta wątłość zachowanych śladów cywilizacji Słowian to wina prymitywizmu ich kultury, powodem jest kilkusetletnia działalność kościoła katolickiego na niwie niszczenia wszystkiego, co choćby w najmniejszym stopniu mogło nam przypominać nasze korzenie.
  W przeciwieństwie do kultury germańskiej, którą chrześcijaństwo musiało traktować z respektem należnym zdobywcom, kultura słowiańska tej siły przebicia nie miała. Bardzo słaba, rozwijająca się dopiero na zajmowanych terenach państwowość, rozbity na „zadrugi” podział władzy i terytorium, nie sprzyjał skutecznej obronie.
  Tryumfujące na naszych ziemiach Chrześcijaństwo, poparte siłą oręża Świętego Cesarstwa Rzymskiego mogło działać z całą, właściwą sobie, bezwzględnością! Niszczono wszystko, co z ideologią judeo-chrześcijańską się kłóciło i było jej zaprzeczeniem, wszystko, co mogło współczesnym i przyszłym pokoleniom Słowian pokazywać ich kulturową odrębność oraz wskazywać na całkowitą obcość chrześcijanizmu, wobec ich kultury i wierzeń.
  W płomieniach katolickich stosów zginęły drewniane posągi Bogów, płomienie strawiły, również drewniane, chramy i gontyny, palono lub wycinano święte gaje i drzewa, równano z ziemią wały otaczające miejsca kultu. W płomieniach zginęły również zabytki piśmiennictwa słowiańskiego ( co prawda oficjalna nauka obaliła teorię runów słowiańskich, ale wielu naukowców spoza głównego nurtu uważa, że badania były powierzchowne a głagolica jest zbyt niepodobna do alfabetu greckiego na którym powinien wzorować się św. Cyryl i wskazuje na słowiańskie źródła jego alfabetu). Czego nie można było spalić rozbijano lub topiono – Światowid ze Zbrucza a to, co pozostało to tylko zasługa niewiedzy świętych chrześcijańskich mężów – wały kamienne, między innymi na Ślęży. Nie udało się również wyeliminować, czy wyplenić wielu obrzędów czy zwyczajów, włączono je więc, do chrześcijańskich świąt, zaanektowano słusznie licząc, że dogłębna, katolicka indoktrynacja wypleni z pamięci Słowian ich rodzimowiercze znaczenie i pochodzenie.
  Znamienna dla działań katolickich w walce ze wszystkim co inne, jest niezmienność środków, oto jak urzędnik KK kontynuuje metody walki swych poprzedników sprzed tysiąca lat:
  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1038797,swiatowid-zniknal-ze-slezy-podpalono-tez-jezusa-wojna-religijna-pod-sleza,id,t.html?cookie=1

 2. Prometeo 13.01.2014 23:41

  Za zgodą Bolesława Chrobrego w wyniku ustaleń zjazdu Gnieźnieńskiego i w wyniku aprobaty wiecu walnego równoczesnego do zjazdu część plemion słowiańskich z Połabia została przesiedlona na Bałkany Ogólnym powodem Zjazdu była konieczność obrony Europy Zamieszanie w dowodach historycznych wprowadził nie tyle Kościół Katolicki co fakt zamazywania wszystkich informacji o demokratycznych systemach przedfeudalnej Europy Polanie nigdy nie istnieli jako plemię Jest to nazwa zjednoczonych Pól czyli obszarów podległych jednemu wiecowi Pierwsi Piastowie nie byli rodziną ani dynastią to nazwa stanowiska a raczej funkcji przewodniczącego wiecu czasem nazywali się Przemyślidami od przemyśleć coś albo Kniziami jak u Rusów bo spisywali wynik obrad w knigach Polska zrodziła się w wyniku demokratycznych obrad pomiędzy Piastami czyli przedstawicielami swoich wieców Wiec który odbywał się pod przewodnictwem Bolesława Chrobrego w latach 998-1000 dał początek Polanom ponieważ jednoczył wiele Pól czyli jednocześnie plemion Zdarzenie to dało początek miejscowości Bolesławiec nad rzeką Bóbr i słowu Polska Ogólnym zagrożeniem i powodem przesiedlania wielu plemion były najazdy Muzułmańskie z którymi nie poradziła by sobie Macedonia. Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina ustąpili miejsca krzyżowcom którzy z czasem do reszty wymordowali tamtejszą ludność Gdyż trwała przy tradycjach wiecowych odrzucając feudalizm Prawda jest taka że Europa p.n.e. stanowiła jeden twór polityczny o bardzo skomplikowanym systemie relacji między demokratycznymi plemionami które jednoczyły siły tylko w celu wspólnej obrony i miały bardzo rozwinięty system pomocy gospodarczej Już w okresie wojen starożytnej Grecji z monoteistycznymi najeźdźcami mowa jest często o wsparciu ze strony np. Sparty . Jeśli idzie o Cyryla i Metodego to dali oni Słowianom pismo w rozumieniu Ewangelię a nie alfabet Głagolica jest bardzo stara co wynika z obrazkowego charakteru liter np Z wygląda jak owad w locie i przypomina łacińskie Z litera I to obraz szpikulca przesuwanego po talerzu od góry itd Po co ktoś miał by tworzyć calkiem nowy alfabet dla kogoś kto wcale go nie ma w okresie podboju religijnego to jest głupia katolicka propaganda jakoby Słowianie własnej kultury nie mieli i byli jak dzicy zanim się o chrzcili W oficjalnej historii pisanej przez kler na usługach semitów nie udało im się jednego wymazać że Słowianie to jeden naród i cały czas podkreślają że było wiele plemion Nie plemion tylko Pól a każde Pole to jeden Wiec jedne obrady i jedna demokracja a nie król cesarz car

 3. kudlaty72 14.01.2014 13:52

  @Perun,@Prometeo ale macie kapitalną wiedzę,więcej takich komentarzy poproszę,pozdrawiam

 4. lboo 14.01.2014 14:53

  @Prometeo: Gdzie można zdobyć tego typu informacje?

 5. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 6. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 7. Prometeo 14.01.2014 18:13

  Nie istnieje żadne solidne opracowanie na temat naszej przeszłości Kościołowi nadal zależy na utajnianiu przeszlości ponieważ cala teologia katolicka służyła umocnieniu feudalizmu powstałego na wzór arabskich kalifatów sultanatów itp. Dziś KK ma poważne problemy z ustosunkowaniem się do systemu który zawazięcie zwalczali mieczem ale wiele można znaleźć skladając szczątki wiedzy przy okazji innych poszukiwań Głagolicę można zdobyć bez trudu w sieci W Chorwacji istnieje wiele zabytków tego pisma które też przeżywało swój rozwój ulegając wpływom cyrylicy i greki Jeśli idzie o tradycje demokratyczne to etnografia Polski i symboliczne znaczenie poszczegolnych elementow tradycji ludowej. Powrotu do demokracji i calkowitej reformy kościoła po porażce feudałów pod Grunwaldem domagali się Czesi ale Jagiełło ich nie poparł nie że Polanie nie chcieli im pomóc ale oznaczało by to wojnę z całą zachodnią Europą Czeski kraj został praktycznie spalony przez sto tyś krzyżaków z rozkazu papierza Przy okazji zglębiania tematu powstań Husyckich można trafić na szczególy dotyczące ich reform i nawołujące wręcz do przywrócenia starych tradycji w 1421r przegnali króla i zawiązali senat w Pradze Historia Słowiańszczyzny w katolickiej erze to ciągła walka o powrót do tego co nam odebrano Traktaty i okoliczności powstania sejmow Rzeczypospolitej i książki pisane w tym okresie Wszystko co o Braciach Polskich ich idee braly się z naszej przeszlości a nie z pomyslowości szlachty Prosty przykład to idea liberum veto wykpiwana do dziś nawiązywała do zasady że trzeba szukać rozwiązań nikogo nie krzywdzących o tym można przeczytać u Greków śmiali się z Słowian że proste decyzje rozważają bardzo długo Konkretne informacje gdzie znaleźć perełki historyczne to temat tabu bo ich zacieranie wciąż trwa cały czas są ludzie niszczący ślady naszej przeszlości Dlaczego archeolodzy używają terminu wały kultowe skoro mamy termin Wiec Walny albo Walne zgromadzenie ? Ta bitwa o naszą tradycję trwa nadal.

 8. maro 14.01.2014 22:07

  Mnie również interesuje bardzo historia ale daleko mi do was.Pewnego razu natknąłem się na filmik,którego autor tak jak wy obwinia KK ale do tego dysponuje mapami angielskimi z ósmego wieku i powołuje się na list Aleksandra Macedońskiego do Arystotelesa w którym wspomina o Krakowie.Jest to więc czwarte stulecie przed Chrystusem.Oto adres na You Tube-http://www.youtube.com/watch?v=pAtQiHZt0_o#t=607

  Kiedy już obejrzycie film i zapoznacie się z faktami to napiszcie swoją opinię.

  Ps.Polska nazywała się kiedyś Lech.Źródła irańskie potwierdzają to i mówią,że Polskę nazywano Lechostan.

 9. Prometeo 14.01.2014 22:49

  Poruszyłem temat narodzin Polski w wyniku demokratycznych obrad ponieważ słyszałem że historyczne tereny i pozostałości są zagrożone pracami ziemnymi Jakaś zagraniczna firma rozpoczeła tam wydobycie krzemionki do wyrobu ceramiki Ceramika Bolesławiecka jest unikatowa i znana na świecie ale tamtejsze zakłady nie niszczą obszarów potencjalnych badań archeologicznych Jeśli ktoś tam mieszka i zna prawdę bo ja słyszałem tylko pogłoski to powinien to nagłaśniać Wiec Bolesława na którego potrzeby powstała osada musiał być ogromny Tym bardziej że istnieją opisy z wizyty Ottona w Gnieźnie to było wydarzenie na które przybyła wielka ilość Piastów. Chrobry otrzymał potężną władzę ale nie w sensie władzy krolewskiej czy książęcej Składając Smocze śluby w obrządku staro greckim przyjął obowiązek wypełniania woli bogów nie koniecznie boga katolickiego bo obrządek jest starszy niż chrześcijaństwo Przyjmując jedną z pięciu kopii Włóczni Maurycego otrzymał niewyobrażalną władzę i nie ma w tym nic z magii czy czarów po prostu każdy Europejczyk niezależnie od wiary mial obowiązek stawić się na jego wezwanie do walki z najeźdźcą Taka władza umożliwiała mu także dowolne przesiedlanie całych plemion Podobną władzę otrzymał w VIIw n.e pierwszy koronowany władca Chorwacji ale Chorwacja w Xw ulegała silnym wpływom Bizantyjskim i Muzułmańskim Serbowie odmawiali porzucenia starej wiary i zaciekle walczyli z Cesarstwem Niemieckim Chrobry przesiedlając ich z nad Łaby na Bałkany nie obawiał się że przejdą na Islam albo Prawosławie Można też przypuszczać że Balkany byly silnie wzmacniane ludnością z głębi Słowiańszczyzny w okresie wielkiej schizmy kiedy dzielące się chrześcijaństwo intensywnie czynilo podboje wśród pogan w tym okresie rodzi się Tribog czy Światowid którzy mają stanowić zalążek monoteizmu

 10. Prometeo 14.01.2014 23:31

  @maro Lachami nas nazywali ponieważ każdy z Piastów miał drewnianą zdobioną laskę Chodzi o tak zwane święte wici kiedy na Wiecu ustalono jakąś kwestię to Piast szedł do kamiennego kręgu gdzie spotykało się dwunastu Piastów czekał na nich trzynasty jeśli opinie z dwunastu wieców były zgodne to Trzynasty Piast szedł do kolejnego kręgu dwunastu kamieni w ten sposób toczyły się czasem obrady całej Europy i to zrodziło też legendy o Magach czy też Druidach o siwych włosach w białych szatach przemierzających lasy i spotykających się w magicznych kamiennych kręgach a Lachostan czy Lechistan to na takiej zasadzie jak my mówimy Anglia a to jest England Z tej tradycji a raczej potrzeby bo oni dużo chodzili wywodzi się Laska Marszałkowska w naszym sejmie

 11. Prometeo 15.01.2014 00:29

  @Maro Dużo jest takich dziwnych filmow jak te Gry Bogów tam trzeba uważać w co się wierzy bo generalnie idzie o odciągnięcie ludzi od prawdziwych faktów i o to żeby zasypując internet głupotami poważne tematy dotyczące nas tu i teraz stały się banalne i przemieszane z kpiną na zasadzie jak powiem ci prawde i dziesięć bzdur to wszystko stanie się bzdurą Jest jedno miejsce gdzie cała ludzkość powinna mieć dostęp najlepiej przez skanowanie i publikację wszystkiego w internecie Mam na myśli archiwa kościelne i to wszystkich wiar i kościołów włącznie z watykańskimi to jest dziedzictwo kulturowe i powinno być upublicznione żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie zacznie wojny z powodu tego co bylo kiedyś a mogli byśmy się przyjżeć kim wlaściwie jesteśśmy i do kąnd to prowadzi

 12. Perun 15.01.2014 14:55

  @Admin
  Dzięki za zaproszenie, postaram się coś skrobnąć, może w któryś weekend?
  @Prometeo
  Pisząc o Cyrylu i Metodym chciałem tylko pokazać stanowisko oficjalnej nauki, osobiście również twierdzę ( tak, jak naukowcy spoza głównego nurtu), że głagolica jest dużo starsza i słowiańska.
  Pewnym jest, że Słowianie używali pisma ideograficznego, być może runów? Pisał o tym w swej kronice Thietmar, świadczy o tym chociażby znalezisko urny w Białej pod Łodzią.
  Nie mogę zgodzić się z Tobą co do pochodzenia nazwy Lach, Lachowie, Lechici. Najbliższy jestem tezie ,która mówi o pochodzeniu tej nazwy od plemienia Lędzian (od prasłowiańskiego „lęda” równina, stąd dzisiejszy ”ląd” od którego już bardzo blisko do pola, Polan).
  Węgierskie „Lengyel”, litewskie „Lenkija, Lenkas” oraz południowe i wschodniosłowiańskie „Lach, Ljach” wyraźnie wskazują na taki właśnie źródłosłów tej nazwy.
  Karol Szajnocha , w swoim „Lechickim początku Polski” (http://books.google.pl/books?id=FXVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ) twierdzi, że nazwa Lach wywodzi się od skandynawskiego lag, lage czyli towarzysz, sprzymierzeniec.
  Blog Czesława Białczyńskiego (zgadzam się, kopalnia wiedzy o Słowianach, chociaż czasami mocno kontrowersyjna http://bialczynski.wordpress.com/ ) w publikacji Rafał Orlicki – „Krzyż, jako stwórcza siła światłości u Prasłowian” (polemika z W. Kossakowskim) podaje taki źródłosłów nazwy Polanie: „Po-la-ha-an-ni’; ‘to/na-nizina/równe/płaskie-życie-on-liczba mnoga” czyli ci którzy byli po Lachach.
  Nie mogę też zgodzić się z teorią o przesiedlaniu plemion słowiańskich a szczególnie cyt: „Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina” czyli jak rozumiem chodzi ci o Słowian Połabskich czy Serbołużyczan? Otóż w okresie o którym, piszesz mieli się oni na swoich terenach bardzo dobrze i mają, może już nie tak dobrze, ale do dziś ( tylko dla przykładu taka stronka, ale jest ich więcej i to w języku łużyckim: http://prolusatia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=14 ). W roku 983 (więc na 15 lat przed okresem o którym piszesz) Słowianie Połabscy wywołali powstanie przeciwko Frankom w wyniku którego zdobyli Hamburg i Hobolin (obecnie Havelberg) i na zdobytych ziemiach utrzymali się aż do 1134r! Myślisz, że po pokonaniu Ottona poddaliby się nakazowi Bolesława? 
  @@ do wszystkich zainteresowanych Słowianami, polecam Tarakę P. Wojciecha Jóźwiaka:
  http://www.taraka.pl/spis.php?cat=34

 13. Prometeo 15.01.2014 15:56

  Czasem tą samą rzeczywistość można przedstawić na wiele sposobów Filmy te widać wyraźnie powstały na potrzebę pewnej wspólnoty wyznaniowej Nic przeciw temu nie mam ale wiara grupki ludzi nie powinna wpływać na obraz badań nad naszą kulturą co innego etymologia slawistyczna bo tak nazywa się to co bohaterowie tych filmów nazywają czerpaniem wiedzy z języka przodków Mnie interesuje to co jest wynikiem badań bo inne rzeczy łatwo obalą przeciwnicy moich poszukiwać Odsuwam na bok wszelkie teorie spiskowe bo jest to termin stworzony po to by nikt poważnie nie traktował ludzi mówiących prawdę Jeśli idzie o Wolnomularzy to właśnie im ich konspiracji i determinacji w czasach hegemonii kościoła zawdzięczamy to wszystko co przetrwało od Mitów Greckich po demokrację nie bez powodu kościół utożsamił ich z kultem Diabła W okresie wolnej elekcji staraniem królów Polski prowadzone były badania nad kulturą i tradycją Słowiańską i prawdą jest że książki które powstawały zaginęły lub nie wznawiane spoczywają w prywatnych zbiorach magnaterii Polskiej polecam wieszczy udostępnionych społeczeństwu takich jak Kochanowski czy Słowacki ale też zachęcam do poszukiwań w temacie Obiadów Czwartkowych Stanisława Augusta to ci ludzie przywrócili demokrację bo czerpali z naszej przedchrześcijańskiej tradycji

 14. Prometeo 15.01.2014 16:47

  @Perun nie przeczę w języku Polski mamy takie słowa jak laska lacha i laga powiązanie z słowem land ma sens ale wiele słów słowiańskich wykazuje podobieństwo z językiem Latinów Język łaciński był językiem Republiki Rzymskiej i myślę że trzeba szukać w odleglejszych czasach zwróć uwagę na słowa Lada Ladieje Ludzie Luna Luminia Latini wszystkie wykazują związek z pierwszą Boginią więcej nasze słowo Turniej od byka Tura angielskie Turnament i Hiszpańskie tradycje związane z bykami to tylko dowodzi że Europa wyznawała kiedyś jeden światopogląd była jedną kul-turą To staraniem obcych czynników jest utrwalać podziały w Europie Migracja plemion nie powinna być utożsamiana wylącznie z wojnami i podbojami trzeba pamiętać że te wszystkie ludy musiały się wykarmić Kiedy wiec widział niskie plony u pewnej grupy nazwijmy ją rodem to całkiem pokojowo mógł ten ród przesiedlić na ziemie urodzajniejsze Z tradycji dożynkowej wynika że plony były podczas wiecu dzielone tak żeby każda rodzina przetrwała zimę Wracając do Lachów może być tak jak piszesz ale myślę że to jest gdzieś pośrodku między pochodzeniem słowa laska a tym jak nazywali nas ci u których tradycja wędrujących z laskami przedstawicieli wieców zamarła

 15. Perun 15.01.2014 18:07

  @ Prometeo
  Słowianie to lud indoeuropejski, język polski wraz z kilkuset innymi, należy do języków indoeuropejskich więc takie powiązania są normalne i oczywiste. Są też teorie twierdzące,że język Słowian jest najstarszym językiem świata http://bialczynski.wordpress.com/krolestwo-sis-i-jego-cuda/sztuka-krolestwa-sis/polska-wizja-baji-tleledrag-t-s-marski-ksiega-popiolow/ Przyznam, że teorie takie bardzo mile łechcą serce Słowianina, tylko…czy można się z nimi zgodzić?
  Polecam w/w link i w jednym zgadzam się z pracą Marskiego bezwzględnie: j. polski zachował najwięcej pozostałości języka praindoeuropejskiego z okresu neolitu.

 16. Prometeo 15.01.2014 18:48

  Nie do końca jestem przekonany do terminu indoeuropejski ale zaznaczam tylko spekuluję W budowlach a raczej zabytkach pochodzących z przed zlodowacenia pojawiają się symbole kultu nam znane Ślimacznica jest niczym innym jak symbolem późniejszej greckiej tradycji dwunastu prac i ścieżki Pana na tej tradycji pierwotnie zbudowano chrześcijaństwo niestety wypaczone monoteizmem semickim Sama nazwa Epoka lodowcowa to nieporozumienie był to kataklizm trwający raptem 3600 lat zakładam że na ten czas opuściliśmy Europę po to by wrócić a w tym czasie elementy naszej kultury przenikały do innych Pokrywa lodu nad dzisiejszą Polską sięgała 2km grubości taki ciężar i rozpychające właściwości lodu musialy zaorać wszystko co zbudowano wcześniej działo się to raptem 11tyś lat przed Chrystusem Faktem jest że tradycje ludów Europy z przed zlodowacenia bardzo przypominają tradycje Slowiańskie przynajmniej w tym co wiemy

 17. toya 16.01.2014 02:32

  Stety, a może i nie-jestem przygotowany do powyższej dyskusji, niemniej jednak starym zwyczajem swoich 5 groszy wrzucę.
  P.T. dyskutanci, czy raczej komentatorzy wyrazili swoje wizje dotyczące przeszłości dzisiejszych ziem Polski, ale widzę tu wiele niedomówień, a mianowicie:
  -micro wzmianka o wędrówce ludów,
  -brak słówka n/t. genezy języka, chociaż były zdania dotyczące słowotwórstwa.
  -w “debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  Przepraszam jeżeli źle zrozumiałem.
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym transkrycie i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  -nie wspominam już o wpływie KRAINY AMAZONEK na kształtowanie tradycji i zwyczajów narodów słowiańskich.
  -ani pół słówkiem nie wspomniano o tzw. KULTURZE TRYPILSKIEJ odkrytej (odkopanej) przez Wincentego Chwojkę na początku XX wieku.
  Odkopane “dowody rzeczowe” jak dotychczas stwierdzono, są świadectwem tego, że zorganizowane życie w Europie istniało już dawno.
  Nie wspominam o wierzeniach i rytuałach z nimi związanych.
  Co prawda była mowa o bogini Ładzie, gdzie doszukiwano się rdzenia dla określenia Lach, Lech, Lechici….
  Myślę, że wątpię, że Ładę i Lacha, czy Lecha można “wrzucić” do jednego rdzenia słowotwórczego.
  Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..

 18. fls 16.01.2014 08:45

  “Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..” Kocham takie komentarze, traktujące komentujących jak leni.
  Czy nie widzisz, że ludzie są spragnieni wiedzy tylko nie nie wiadomo gdzie jej szukać.
  Świetnie się czyta zarówno artykuły, jak i komentarze. Może nie wszystko jest spójne czy zgodne z prawdą, ale daje bardzo dużo do myślenia.

 19. aZyga 16.01.2014 09:03

  @toya to są komentarze, nie wymagaj od Chłopaków, żeby w krótkiej wymianie zdań ogarnęli cały temat.Jak dla mnie to już zrobili super robotę.

 20. Perun 16.01.2014 10:40

  @toya
  Tak jak napisał @ aZyga, to nie jest nawet forum a miejsce do komentowania artykułów. Myślę, że w tej dyskusji i tak dosyć daleko odeszliśmy od treści artykułu. Podałem sporo linków pod którymi znajdziesz więcej informacji.

 21. toya 16.01.2014 19:22

  Do PT najmocniej przepraszm za błędy, które popełniłem w swoim komentrzu. Pisząc:
  -w „debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  W ostatnim słowie “zgubiłem” literkę “a” powinno być: początkach.
  Następny niewybaczalny błąd jest w :
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym “transkrycie”-powinno być: SANSKRYCIE i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  Proszę wybaczyć mnie te niedopatrzenia, była chyba zbyt późna godzina.

  Ad. Perun 16.01.2014 10:40
  Chcę donieść wszem i wobec, że słowo FORUM pochodzi z łaciny i oznacza w przetłumaczeniu na j. ojczysty RYNEK. W starożytnym Rzymie (Italia, Włochy) obywatele miasta mieli prawo, a może i obowiązek, zbierać się na FORUM i omawiać, również i krytykować to co ustalali SENIORZY – wladza miejska.
  W tej sytuacji znowu nastąpiło pomieszanie pojęć. FORUM jest miejscem do komentowania.
  Stare łacińskie (?) przysłowie mówi: MASZ NAUCZAĆ ŹLE-NIE UCZ WCALE.
  A odnośnie informacji zamieszczonej na począku KŁANIAM SIĘ NISKO W PODZIĘKOWANIU ZA PRZEKAZ I PSEUDONIM “Perun”

  P.S. Do Admin-a pytanie: od jakiegoś czasu muszę (?) potwierdzać chęć wysłania komentarza. Ten wymóg pokazuje się również po tym jak potwierdzam.

 22. Perun 16.01.2014 20:45

  @toya
  Poza tym, że sanskryt to literacki język starożytnych Indii a nie Sumeru (Sumeryjczycy posługiwali się po prostu sumeryjskim a potem akadyjskim) to muszę Ci powiedzieć, że w XX i XXIw słowo forum zyskało nowe znaczenia i o takie właśnie mi chodziło http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
  Dzięki za uznanie 🙂

 23. Prometeo 18.01.2014 03:31

  @toya
  Kojarzenie słowa Lech z Ladą jest nie na miejscu choćby ze względów moralnych Temat jest bardzo szeroki i raczej na kilka książek a nie komentarzy Imię naszej Bogini jest źródłem słów przede wszystkim opisujących jej cechy z tond wiemy jaka jest i że nie jest Lalą ani Labą bo te boginie mają cechy często zupełnie przeciwne Często powielany błąd to przypisywanie do Lady łowów i utożsamianie jej z śmiercią to są ewidentne atrybuty Laby Gdyby etymologicznie przypisać pewne cechy bóstwom w wszystkich dzisiejszych językach Europy to byśmy wiedzieli czyja kultura jest na pewno napływowa Nie wiem jak narazie czy te boginie są siostrami czy Lada jako wybranka Swaroga jest matką pozostałych Niewiast

 24. Wędrowny 14.08.2016 18:31

  Obcy najeźdźcy spod znaku krzyża, zniszczyli historię, kulturę i religię naszych praojców!…

 25. MB 10.08.2017 11:48

  Polecam Czesława Białczyńskiego. Oprócz książek jest sporo jego kapitalnych pogadanek na YT.

 26. MasaKalambura 08.07.2018 11:51

  Dlaczego straszny. Przecież stało się dokładnie co powiedział. Dopiero 2 wieki później mamy dla siebie kraj na nowo. Taki rzeczywiście był wyrok Boga.

 27. MasaKalambura 08.07.2018 12:08

  To chyba jasne jest tu wszystkim, ze wolność pojedynczego człowieka to paradoksalnie coś bardziej złożonego, niż wolność narodu. Jednak bez wolności do polskiej mowy, do pisania po Polsku o sprawach polskich, mowy o wolnym narodzie być nie może. I teraz taka wolność jest. Pomimo zniewolenia pojedynczych ludzi.

 28. Perun 08.07.2018 15:27

  Mógłbym (tak jak ty) godzinami polemizować z tobą, ale brak mi i czasu i determinacji @realisty(szacun!) a tak po ludzku to, nie chce mi się!
  Króciutko: chodzi o zastosowanie i udokumentowanie a nie wynalezienie koła (raczej odkrycie chyba bo występuje ono w przyrodzie dość powszechnie). Ludy Ameryki Południowej, mimo wysoko rozwiniętej cywilizacji nigdy go nie zastosowały praktycznie w transporcie.
  Skąd wiesz,że na tej wazie to nie jest czterokołowy wóz?
  “, jak się znam na runach i symbolice to to jest zapis religijny powiązany z astrologią.”
  Ty nie znasz się na niczym – udowadniasz to każdym wpisem.
  “czytając link teraz już w pierwszych linijkach widzę, że sobie stworzono „cywilizację lechicką”
  WackuPlacku! po kim jak po kim, ale po tobie nie spodziewałem się zdziwienia w tym miejscu! Nie kto inny jak ty tworzysz na naszych oczach wackowoplackową fizykę, wackowoplackową filozofię, wackowoplackową etykę, ostatnio zauważyłem wackowoplackowe religioznawstwo a teraz wackowoplackową historię i archeologię! Daj i innym szansę!
  A teraz wybacz, muszę zająć się czymś poważniejszym niż WackowoPlackowa teoria wszystkiego czyli popołudniowym Bolivarem z (tym razem) pokaźną porcją 18-letniej Starki.

 29. Dorian Gray 08.07.2018 16:45

  Nie dajcie się wpuszczać w maliny. Zarówno PIS, PO, Niemcy , Rosja,Israel, USA zrobią wszystko , aby nie dopuścić do zjednoczenia się polskiego ruchu narodowego. Ruch , aby istnieć musi mieć ideę wokół której może skupiać ludzi. Nie ma dużego wyboru , najlepsza wydaje się obrona etyki katolickiej, nie kościoła , nie biskupów i księży , ale powtarzam etyki, co jest do przyjęcia dla każdego z nas. Polacy na świecie są postrzegani jako ostatnie niedobitki katolickie, czy chcecie tego czy nie, takie barachło co to jeszcze nie zdechło. Etyka katolicka , nauka społeczna katolicka , kultura łacińska to jest to co przeszkadza w zaoraniu Polaków do końca. Zorganizowano wielostronny atak na kościół katolicki, aby go zdyskredytować w oczach Polaków , atakują z różnych stron .Turbosłowianie , opierając się na różnych bzdurach wysnutych z palca dodając do tego pewne wyciągnięte z kontekstu fakty historyczne odsądzają KK od czci i wiary. W internecie pojawiło się kilka postaci oszustów , błaznów , a pewno i agentów typu: Olszański – Jabłonowski , ‘hrabia”Potocki, padre Chojecki, Szydłowski, Białczyński itp itd. Co ciekawe wszystkie te indywidua utrzymują z sobą kontakt i popierają się na wzajem. To co tu wypisuje Prometeo to bełkot pseudonaukowy , tak beznadziejny ,że od czytania zęby bolą. W samym artykule o Chorwatach pominięto jedną rzecz, otóż w dokumencie bizantyjskim jest mowa także o Białej Serbii położonej w Wielkopolsce. Pozostały nazwy Serbinowo,Sarbinowo, odpowiednio jak w Małopolsce.

 30. Perun 08.07.2018 19:46

  Dorian Gray 08.07.2018 16:45

  Daj sobie spokój, na te katolskie wypociny nikogo tu nie złapiesz. Jaką etykę tu przynieśliście?? jaką kulturę łacińską?? Etykę i kulturę rzymskiej szubienicy i stosów?? pożogi, zdrady i wynaradawiania?? Niszczenia i zatraty, lichwy i pogardy dla Natury?? Co wy macie do zaoferowania? proch marny i grzech przez sam fakt narodzin?? Wracajcie na pustynię, tam może te wypociny się sprawdzają.

 31. poray 09.07.2018 10:11

  Wacek Placek
  niestety ale nie posługujesz się żadnymi odniesieniami do badań naukowych lecz własnymi poglądami, kwestionujesz wszelkie badania jeśli Tobie nie odpowiadają, przykładowo:
  – na Rudaweb (i nie tylko także na kilku innych portalach historycznych) ukazało się pełne tłumaczenie Konstantego Porfirogenety “O zarządzaniu państwem…” tam jest sugestia autora że Awarowie to Słowianie. Jak do tej pory potwierdzają to badania genetyczne szczątków awarskich z Austrii. Poza tym badania genetyczne, oraz źródła historyczne kultur azjatyckich jasno wskazują na powiązania ludów prasłowiańskich (R1a) z Azjatami. Potwierdzają to badania genetyczne Tocharów, ich późniejsze koligacje. W mydl czego Awarowie czy Hunowie mogli być wczesnośredniowiecznym etapem wcześniejszych kompilacji ludów prasłowiańskich i azjatyckich (mongolskich, turkmańskich). Chcesz się z tym zgodzić czy nie taki jest stan wiedzy na dziś;
  – rysunek wozu z Bronocic wykazuje podobieństwo nie z gwiazdozbiorami (równie dobrze możesz powiedzieć że pojazdami NASA na Marsie), lecz wieloma przykłądami wózków kultowych, znajdowanych na obszarach Euroazjii od kilku tys. lat.
  – tych Nordyków na Wołyniu, po których weszli Słowianie to chyba widzisz oczami wyobraźni. Dotychczasowe badania genetyczne (co potwierdza część pisanych źródeł starożytnych i średniowiecznych oraz religioznawcze badania porównawcze między religia nordycką i słowiańską oraz indoaryjską) wskazują, że Nordycy pojawili się między II w pne a I w ne, co można utożsamiać z kulturą jastoforską. Genetycznie sa zbitkiem grupy praeuropejskiej (I), słowiańską (R1a1a) i celtycką (R1b);
  – dziwi Cię że Słowianie (prasłowianie) mogli być i rolnikami i nomadami? Ale przecież o Scytach koczownikach i rolnikach wspominają już kroniki starożytne
  – niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić na 100% wielu kwestii, jak na przykład kiedy Słowianie przestali być praslowianami, ale podobieństwa religijne, kulturowe, językowe, genetyczne sposoby toczenia wojen, jednoznacznie wskazują, że protosłowianami były grupy Ariów, Tocharowie, Scytowie,
  – wracając zaś do Chorwatów, warte podkreślenia jest, że oni tworzyli etnos na terenie dzisiejszej płd-wschodniej Polski, natomiast Czechy, Morawy, Śląsk i Łużyce (o ile nie dalej na Zachód) zajmowali Serbowie. Pozostałości tego możemy zauważyć w heraldyce, nazwiskach szlachty (charakterystyczna końcówka -ić, zapisywana przez łacinników i Niemców jako -tz), no i mniejszość serbska na Łużycach

  ps. z ciekawostek badania genetyczne ludności Dolnego Śląska z początku XX wieku dowodzą, ze korzenie słowiańskie miało jeszcze wówczas 48% ludności. Poświadczają to nazwiska (cmentarze, archiwa kościelne, pocztówki). Świadczy to polityce zniemczania ludności słowiańskiej na tym terenie, co obecnie przedstawia się pod postacią memu “to były ziemie niemieckie”. Owszem tak ale tylko przez 200 rządów pruskich i rzeszy. Historia pokazuje jakie były konsekwencje przyjęcia chrztu od Niemców. Nie tylko zniszczenie dotychczasowej wiary ale walec wrogiego etnosu, który niszczył kulturę i eksterminował społeczeństwo.

 32. poray 09.07.2018 17:32

  zacznę od Twojego cytatu:
  “Proszę mi wykazać co w powyższym rozumowaniu jest „moją teorią’ i zakwestionowaniem oficjalnych badań?”

  1. Wskaż podobieństwo między Biskupinem a kultura Germanów
  ostatnie takie “mądrości ” deklamowali hitlerowcy, gdy rozpoczęli badania w Biskupinie. Germania wspominana przez Tacyta, Ptolemeusza i innych to góra II w. pne Biskupin to kultura łużycka czyli kilkaset lat wcześniej. gdzie masz takie grody jak w kulturze łużyckiej u Germanów?
  2. Mieszasz Germanów z mitycznymi Asami, co ma jedno z drugim wspólnego? czekam na naukowe potwierdzenie tezy
  3.Już Herodot pisał, że Scytowie dzielą się na koczowników i rolników (m.in Borysenici), podobne informacje znajdziesz u Ptolemeusza i Tacyta, ale jak widzę ich kwestionujesz
  4. Twoim zdaniem nie było protosłowian. rozumiem od razu spadli z nieba czy masz inną wspaniałą tezę na ten temat?
  5. Informacje o genetyce i badaniach z tym związanych opieram na zespołach naukowców z USA, Rosji,Niemiec i Wlk. Brytanii, mówi Ci coś takie nazwiska profesorów jak Underhill, Kłysow? Ale Ty oczywiście ich kwestionujesz
  6. O licznych związkach Scytów, Tocharów, Sarmatów, Ariów ze Słowianami już pisałem, odnoszą się do badań nie tylko genetycznych ale językowych, religioznawczych, pisanych źródeł historycznych, aby to opisać musiałby Ci książkę napisać, tylko po co skoro i tak to zakwestionujesz?
  7. Istotnie tego typu rysunki jak ten z Bronocic mają charakter sakralny, dlatego uważam, że to najprawdopodobniej tzw. wózek rytualny, podobne odnajdowano z całego okresu epoki brązu. Proponuję poczytaj choć trochę o wózkach rytualnych (najbliższe geograficznie znaleziska pochodzą m.in ze Sląska)
  8 w Europie był jeden wielki las – to znaczy kiedy? We wczesnym średniowieczu poza górami osadnictwo na terenach obecnej Polski było bardzo geste, a głownie utrzymanie było związane z hodowla i rolnictwem, więc te nieprzebyte puszcze porastający cały kraj to kolejne bajki z podręczników dla 4 klasy podstawówki
  9. nie przypominam sobie abym coś wspomniał o “wielkiej Lechii” itp, więc co mi tu wrzucasz jakieś bzdety?
  i tak można w nieskończoność tylko czasu mi szkoda

  Sumując poziom Twojej niewiedzy jest obezwładniający. Mieszasz pojęcia. Wrzucasz do jednego worka wiedze z wikipedii (co nie przeszkadza Ci zarzucać innymi wiedzy z internetu), dawno nieaktualne teorie i memy z netu. Ulżyj wszystkim i się dokształć, zanim zasiądziesz ponownie do dyskusji na tym forum.

 33. poray 10.07.2018 09:13

  Wacek Placek
  na każdym kroku udowadniasz brak podstawowej wiedzy o tematach o których piszesz
  1.uprzedzenia to mieli badacze hitlerowscy, popełnili setki błędów a Ty je powtarzasz. Gratuluje poziomu i “trafnym wzorców”.
  2. Już Ci tłumaczyłem kiedy się zaczęły ludy nordyckie, więc po co dalej bzdurzysz wiążąc je z epoką brązu?
  3. Owszem w epoce brązu podobieństwa materialne ( i religijne) występowały od Skandynawii po Peloponez i Anatolie i od Dalekiego Wschodu po Wyspy Brytyjskie, a to nie dlatego że “Twoi Nordycy czy Asowie” za tym stali lecz etnos indoaryjski, co doskonale potwierdza genetyka, źródła historyczne i religioznawstwo – doucz się w końcu
  4. Gdybyś wystartował z bibliografią z Wikipedii nawet na najmierniejszej uczelni to by Cię śmiechem zabili. To nie jest źródło naukowe. Dlatego uważam że Twoja wiedza to poziom podręczników do podstawówki.
  5. Sięgnij do Tacyta, Ptolemeusza i innych starożytnych kronikarzy to może Cię oświeci, że Germania sięgała do Wisły, nie do Dniestru. O Skandynawii owi nie wspominali, to nadinterpretacja (co za nieuctwo!)
  6. o nomadach i koczownikach już pisałem, szkoda słów…
  7. Nie widzisz różnic w kulturze materialnej i religijnej Awarów, Scytów, Tocharów, Sarmatów, Indoariów a Celtów czy późniejszych Teotonów?! koro nie widzisz to gratuluję zakresu posiadanej wiedzy
  8. większość Twoich wypowiedzi to zakwestionowanie badań genetycznych, w tym:
  – twierdzenie że kultura łużycka to Nordycy
  – twierdzenie, że Scytowie, Sarmaci to nie protosłowianie
  – twierdzenie, że Nordycy sięgali do Dniestru
  – twierdzenie, że Awarowie nie mieli nic wspólnego ze Słowianami
  9. Badania genetyczne dowodzą, że ludy słowiańskie były stosunkowo jednorodne (mimo kast), różnice miały miejsce w Indiach (mają do dziś), w etnosach wiążących się z Azjatami (Hunowie, Awarowie częściowo). Wymiana genetyczna między Słowianami a Niemcami miała miejsce w niewielkim stopniu, np między Nordykami a Słowianami w przypadku Gotów (kultura wielbarska). Tu można mówić o wspomnianej przez Ciebie kastowości, czy w przypadku Słowian i Madziarów (którzy też zawierali w sobie sporo genów słowiańskich)
  10. W wielu miejscach w Polsce widać trwałość osadnicza ciągnąca się od kultury łużyckiej, prze pomorską do czasów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Jeśli jest trwałość osadnicza to te same miejsca były zamieszkiwane, użytkowane i uprawiane od paru tysięcy lat.
  11. Jak chcesz sobie krytykować w temacie Wielkiej Lechii proszę Cię bardzo, ale nie odnoś tego łaskawie do moich wypowiedzi, które z Wielką Lechią nie mają wiele wspólnego.

  Sumując opieraj się na źródłach nie na interpretacjach. Długa droga w Twojej mozolnej edukacji, ale nie trać zapału, z tym, że zanim już posiądziesz wiedzę nie zabieraj głosu w tematach o których nie masz zielonego pojęcia. Więcej z Tobą nie dyskutuję, nie ma to najmniejszego sensu.

 34. wloczykij 29.07.2019 11:22

  Cała nauka to hipoteza, teorie i przuszczenia ludzi uważanych za mądrych przez resztę, czylia tzw. naukowców. “Naukowcy” których mózgi są wyprane przez długoletnią “edukację”, a charakter skażony ogromna pychą, powielają błędy swich “nauczycieli. Matematycznie można udowodnić, że 1+1=3, medycyna im bardziej się “rozwija” tym więcej jest chorób, świat coraz bogatszy i coraz więcej biedaków, no i jeszcze Ci fachowcy od kosmosu. Boeing nie potrafi zbudować sprawnego samolotu, ale dolecą na marsa. To wszysto jest mniej przekonujące, niż legendy o Królu Lechu, Popielu, Wandzie itd.

 35. realista 29.07.2019 12:31

  następny kurna “natural born genius”, a reszta to głupki, z czego najwięksi to naukowcy…
  a ty umiesz chociaż latawiec zbudować? to może udzielaj korepetycji inżynierom Boeinga… .. .

 36. rici 29.07.2019 21:55

  Przeczytalem te komentarze do artykulu, i najbardziej interesujace sa twierdzenia @Wacka.
  A co do artykulu, w 88 roku wyjechalem do Austrii. Po dluzszym pobycie w Wioedniu przenioslem sie do Burgelandu, to taki land zwiazkowy przy granicy z Wegrami. Tam mieszlkalem w chorwackiej wiosce okolo 1000 mieszkancowl, oficjalne statystyki 97 % Chorwatow. Ale to byli Chorwci sprowadzeni przez austriackiego cesarza po bitwie pod Wiedniem. Tereny te po przejsciu Turkow byly puste, Turcy wszystkich wzieli w jasyr, i wyslali na swoje tereny. Obecnie /przed 30 laty/ zostalo tylko kilka takich chorwackich miejscowosci. Chorwaci mowili w tym czasie jezykiem takim jakim poslugiwali sie przed 300 laty. Jezyk chorwacki obecnie jest troche inny.Pamietam jak do tej miejscowosci przyszedl nowy ksiadzz wtedy jeszcze Jugoslawi, starzy ludzie byli na niego bardzo zli , poniewaz mowil jezykiem ktory slabo rozumieli, a on mowil po chorwacku jakiego sie uzywa w obecnej Chorwacji. Gdy tam zamieszkalem bylem zdziwiony ze mieszkancy mowia jezykiem jaki slyszalem w Malopolsce po wsiach. A ze kiedys z racji zawodu jezdzilem dosyc duzo po wsiach Malopolski, i kontaktowalem sie z ludzmi, wiec czulem sie jak w domu.
  Co do innych tez wyszczegolnionych w komentarzach ustosunkuje sie pozniej jak bede mial troche czasu np. Awarowie plemie ujgro-finskie pochodzace z terenow Mongolii, Chin ktore jako pierwsze plemie z tej rodziny jezykowej zjawilo sie na terenie cesarstwa bizantyjskiego, i dalsze jego losy.

 37. janpol 29.07.2019 23:43

  Ludziska kochane! Po co prowadzić piętrowe dyskusje na tematy, o których niewiele wiemy bo zachowały się nieliczne ślady, na dodatek rozproszone i tworzone często przez wrogich lub niekompetentnych dokumentalistów. Na dodatek sami wprowadzamy bałagan w dyskusji (np. Ugrowie grupa mongoloidalnych plemion azjatyckich to nie to samo co Ujgurzy – plemiona tureckie, a Awarowie to do dziś “niewiadomokto” i “niewiadomoskąd” ale prędzej jacyś Ujgurzy niż Ugrowie).

  Nie ma żadnych dowodów, że głagolica jest starsza niż początek misji Cyryla i Metodego na Morawach w poł. IXw. (są tylko przypuszczenia, że powstał na bazie jakiegoś istniejącego wcześniej alfabetu bo niektóre litery nie miały nic wspólnego z używanymi w chrześcijaństwie alfabetami greckim i łacińskim ale w językach słowiańskich były głoski, które nie miały odpowiedników w językach greckim i łacińskim, więc może stąd? Thietmar widział napisy w świątyniach słowiańskich jakie 100 lat później i mógł nie znać głagolicy – nikogo to nie zastanawia?).

  Wyciąganie daleko idących wniosków z rozmieszenia znaczników genowych umiejscowionych w chromosomie Y to, moim zdaniem głupota. “Faceci” zawsze wykazywali większą ruchliwość a co ważne (widzimy to np. dziś na przykładzie stad szympansów i innych naczelnych, że to samice są dużo bardziej istotnym składnikiem “rozwlekającym” czynniki kulturotwórcze) szybciej się asymilowali z miejscowymi kulturami (dowód: na Haiti, praktycznie nie ma już “białych Polaków” ale są brązowoskórzy Haitańczycy o dziwnie znajomo brzmiących nazwiskach i niebieskich oczach a tam właśnie zostały wysłane same “samce”). Analizując markery genowe w DNA mitochondrialnym (właśnie związane z “samicami”) wykazują dużo mniejsze zróżnicowanie terytorialne i są dowodem na stawianą tu i ówdzie tezę, że szybciej zmieniały się “kultury i cywilizacje” (w tym pojawiły się i znikały) niż “biologia” zamieszkujących dane terytorium ludzi.

  W języku polskim mamy 2 głoski “h” i “ch” i są to RÓŻNE głoski (mnie jeszcze tego uczyli!) i np. chan i han to różne pojęcia a Chazarowie i Hazarowie to zupełnie inne ludy. Skąd pewność, że “Hrvati” to to samo co Chorwaci? Oczywiście są językoznawcy, którzy tak twierdzą ale ja tam nie jestem na 100% pewien. Na dodatek słowo “Hrvati” nie ma pochodzenia słowiańskiego tylko irańskie czyli naród chorwacki może mieć podobne pochodzenie jak naród bułgarski, czyli jakiś lud słowiański najechali jacyś nomadowie i wchłonęli się zostawiając swoją nazwę. Też ciekawa teoria, nie? A małopolscy Chrobaci to, być może, zupełnie inna historia.

  Na koniec: szlachta polska powstała w momencie jak Kazimierz Mnich/Odnowiciel powołał na mapę Europy OD NOWA państwo polskie na nowych, feudalnych zasadach. Warstwa rycerska powstała niekoniecznie z sarmackich jeźdźców (najeźdźców) tylko z dawnych drużynników (a ci mogli być i w jakiejś części na pewno byli, np. normańskimi najemnikami), komesów/żupanów, wodzów plemiennych i innych ważnych w plemiennym społeczeństwie osobistości. Z czasem nobilitowano różnych ludzi za zasługi dla władcy w tym chłopów (czasem całe wsie stąd tzw. zaścianek), mieszczan i o zgrozo nawet Żydów.

 38. rici 30.07.2019 19:58

  @Janpol wyraznie pisze o plemionach ujgro-finskich, przeczytaj sobie jeszcze raz moj post , a nie o zadnych Ugrach. Zreszta okreslenie ujgro-finski dot. rodziny jezykowej. w sklad ktorej wchodza miedzy innymi plemiona tureckie,chazarskie,hunskie,madziarskie,awarskie,turkmenskie, ujgurskie, i wiele innych.
  Wedlug Herodota, w jego czasach /III-II w pne./ na polnoc od morza czarnego zyly plemiona Scytow. Scytowie byli nekani przez Amazonki. By uspokoic pogranicze wodzowie scytyjscy wyslali swoich synow do Amazonek. Mlodzi Scytowie tak sie spodobali Amazonkom , ze te mialy z nimi dzieci. Pozniej potomkowie Scytow i Amazonek utworzyli mowe plemie , plemie Sarmatow. Sarmaci zamieszkiwali tereny na polnoc od Scytow. W pozniejszym czasie Scytowie wyprowadzili sie z tych terenow, najprawdobodobnie na wschod. Z tego co czytalem z badan genetycznych przeprowadzonych w kurhanach scytyjskich, to identyczne geny maja obecni Afganczycy.
  Chorwaci nie uznaja sie za Slowian, uznaja sie za Sarmatow, chociaz mowia slowianska mowa, ktora przyjeli wlasnie od Slowian.
  Tytul krolewski Boleslawa Chrobrego nadany mu przez papieza, “krol Wielkiej Polski i Wielkiej Chrobacji.”
  Tereny Balkanow, tj. Bulgarii i bylej Jugoslawi zamieszkiwal kiedys odlam Arian zwanych Bogumilami. Dla katolickich wladcow cesarstwa bizantyjskiego byli to heretycy. Wiec cesarz postanowil zrobic z nimi porzadek, i ich wymordowal, prawie doszczetnie. co prawda do XV-XVI wieku byly na tym terenie pojedyncze gminy Bogumilow. W zwiazku z tym ze te tereny byly puste to sprowadzono na te tereny miedzy innymi Chorwatow z terenow Wielkiej Chrobacji, a scislej z Wielkiego Ksiestwa Morawskiego, jak rowniez Slowencow, z terenow Slowacji, i innych. Co do Bulgarii to na tych terenach chcieli osiedlic sie germanscy Wardegowie. Ale Wardegowie byli Arianami, czyli takimi samymi heretykami , jak Bogumilowie, wiec cesarz bizantyjski nie wyrazil na to zgody. Wardegowie chcieli koniecznie osiedlic sie na tej ziemi, wiec wyruszyli na polnoc Rosji, gdzie polaczyli sie z Bulgarami, przyjeli ich religie i zwyczaje/czesciowo/ i juz jako Bulgarzy zasiedlili tereny obecnej Bulgarii. Dla cesarza lepiepiej bylo miec pogan na tych ziemiach niz uznawanych przez cerkiew prawoslawna w zasadzie katolicka /katolikos w tlumaczrniu z greki znaczy prawoslawny,prawowierny/ za heretykow Arian.
  Arianie to bardzo ciekawa historia, i na jej temat w jezyku polskim nie ma zadnych wiadomosci. Polakom najczesciej Arianie kojarza sie z Bracmi Polskimi i Czeskimi, ale to sa zupelnmie dwie rozne rzeczy. Sama nazwa Arianie pochodzi od biskupa Efezu Ariusza, ktory byl w opozycji do zalozyciela kosciola katolickiego cesarza Konstantyna, i sekty sw. Pawla. Preferowal powrot do nauk Jezusa i jego pierwszych uczniow.
  Moze napisze cos kiedys wiecej na ten temat, w jezyku niemieckim i angielskim jest bardzo duzo na ten temat.

 39. janpol 31.07.2019 02:39

  Łamałem się, bo jak już niejednokrotnie wcześniej pisałem nie dyskutuję z bredniami ale w wolnej chwili, pokrótce:
  – nie ma czegoś takiego i nigdy nie było jak “plemiona ujgro-finskie”, są natomiast ugrofińskie/ugryjskie (choć niektórzy uważają, że tylko wschodnia część należy nazywać ugrami a część zachodnią w tym europejską, ugrofinami ale NIGDY ujgrami) i Ujgurzy plemię o pochodzeniu tureckim;
  – co mają wspólnego Arianie (IV – VII w) z Bogomilcami (X – XV w) no może oprócz tego, że oba wyznania były uznane przez “oficjalny kościół” za heretyckie;
  – Amazonki to MITYCZNE plemię i państwo i NIGDY nie istniało. Nie zmienią tego “sensacyjne odkrycia” kobiet pochowanych z bronią bo żadne z tych odkryć nie są dowodem na to, że stanowiły te wojowniczki jakąś odrębną organizację polityczno – militarną a w najlepszym razie pochówki wojowniczek stanowią max. 20% pochówków wojowników (jako ciekawostka – zdarzały się kobiety jako marynarze i piraci co nie zmienia faktu, że były to głównie męskie zajęcia w dawnych wiekach).

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.