Czy jesteśmy Chorwatami?

Opublikowano: 10.08.2017 | Kategorie: Historia, Publicystyka, Warto przeczytać

Państwo polskie zaczęło się od Wielkopolski – to wie każdy uczeń. Ale kto zamieszkiwał ziemie, które podbił Bolesław Chrobry, a które dziś nazywamy Małopolską? Odpowiedź na to pytanie jest trudna nawet dla wybitnych znawców przeszłości. Z całą pewnością nie byli to Małopolanie, takie plemię słowiańskie nigdy nie istniało. Wielu historyków skłania się do stwierdzenia, że w IX i X wieku dzisiejszą Małopolskę zamieszkiwali Wiślanie. Jedynym źródłem historycznym, które sugeruje istnienie państwa Wiślan jest tzw. Legenda Panońska, opowiadająca o dokonaniach św. Metodego.

WIELKA I MAŁA

Na ogół panuje zgodność naukowców, że określenie „wielki” przy nazwie geograficznej oznacza coś co jest pierwsze lub ważniejsze od tego, którego nazwie towarzyszy określenie „mały”. W ten sposób ukształtowała się nazwa historycznych krain, które utworzyły państwo polskie. Najpierw powstało księstwo Polan, któremu nadano nazwę „Polska”, a kiedy przyłączono doń kolejną dużą ziemię to dla odróżnienia od ważniejszej Wielkiej Polski, nazwano ją Małą Polską.

Skoro więc kraina podbita przez Chrobrego dopiero w XI wieku zaczęła nazywać się Małopolską, to czym była wcześniej?

Źródła historyczne, współczesne kształtowaniu się państwa polskiego, nawet nie zauważyły mieszkańców tych ziem, choć dość szczegółowo wymieniają nazwy plemion słowiańskich, położonych na Śląsku. Nawiasem mówiąc, nie ma w nich żadnej wzmianki również o Polanach, którzy wówczas zapewne już zaczęli kształtować swe struktury do budowania państwa.

Jedynym źródłem pozostanie nam zatem wspomniana hagiografia św. Metodego. Opisujący jego poczynania w państwie morawskim autor przytacza przestrogę wobec mocnego „księcia na Wiśle”, który niepokoił chrześcijańskie Morawy, a sam nie chciał się ochrzcić. W końcu spotkała go zasłużona kara: dostał się do niewoli i został pod przymusem nawrócony…

Według polskich historyków dowodzi to istnienia w IX w. dobrze zorganizowanego państwa Wiślan, które obejmowało tereny dzisiejszej Małopolski. Według nich stolicą tego księstwa nie mogła być Wiślica, bo nie ma tam śladów jakiegoś grodziska, zatem stolicą Wiślan musiał być Kraków, którego wszakże legenda o św. Metodym nie wymienia.

Jak jednak to możliwe, że przez następne stulecia nie zachowały się w Małopolsce żadne ślady po Wiślanach, skoro mieli państwo wcześniej niż Polanie? Tak łatwo przekonwertowali się na Małopolan?

LECH, CZECH I RUS

A może jest inne wytłumaczenie? Znana legenda o trzech braciach, którzy dali początek narodom słowiańskim w tej części Europy zaczyna się tak: „Zstąpiwszy z gór kroatskich bracia Lech, Czech i Rus…”. Jeśli jest prawdziwe porzekadło, że w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy, to trzeba sobie zadać pytanie o „góry kroatskie”. Nazwa jest prosta do wyjaśnienia – chodzi o jakieś góry chorwackie. Mało jednak prawdopodobne, aby protoplaści Polaków, Czechów i Rosjan wędrowali aż znad Adriatyku….

Żyjący w latach 905-959 bizantyjski cesarz i pisarz Konstantyn Porfirogeneta pozostawił zapiskę o państwie Biała Chorwacja, które zajmowało rozległy region wokół stolicy w Krakowie i obejmowało część dzisiejszej Polski, Czech i Słowacji.

Podobno w VII w. Cesarz bizantyjski Herakliusz (610-641) poprosił Białych Chorwatów o pomoc w obronie swego imperium przed najazdami Awarów. Siedem plemion białochorwackich pod przewodnictwem dwóch sióstr Bugi i Tugi oraz pięciu braci: Kluka, Lobla, Muhlo, Kosjenica i Horwata ruszyło w długą wędrówkę do dzisiejszej Chorwacji. W VII w. przyjęli chrzest jako pierwsi wśród Słowian.

Cesarz Konstantyn Porfirogeneta wspomina, że Chorwaci zawarli w 679 r. pakt z papieżem Agatonem, w którym zobowiązali się do powstrzymania przed agresją przeciw sąsiednim chrześcijańskim państwom. Podczas swej pielgrzymki duszpasterskiej w Zagrzebiu, we wrześniu 1994 r. papież Jan Paweł II przypomniał 13 wieków chrześcijaństwa Chorwatów.

Oczywiście można mieć wątpliwości, czy jeśli nawet Biali Chorwaci żyli w dzisiejszej Małopolsce, to po exodusie siedmiu plemion w VII w. nie pozostawili jej bezludnej, zwolniwszy miejsce późniejszym Wiślanom?

Niezwykle interesujące są w tym względzie dokumenty z 1911 r., znajdujące się w Stanach Zjednoczonych (US Senate Reports of the Immigration Commission, Dictionary of Races or Peoples, Washington DC, 1911, p. 40, 43, 105). Wynika z nich, ze około 100 tys. imigrantów, którzy przybyli do USA z okolic Krakowa deklarowało swą narodowość jako… Białochorwaci.

Zresztą wystarczy sięgnąć po tom „Krakowskie” monumentalnego dzieła etnograficznego Kolberga, by znaleźć informację, iż okolice Krakowa nazywane są Białą Chrobacją.

CHORWACKA ATLANTYDA

Fakty te są znane polskim historykom, choć przyjmują je oni z rezerwą i raczej niechętnie szukają związków historycznych Małopolski z tą koncepcją rozwoju Słowiańszczyzny. Tymczasem do dziś również niektórzy mieszkańcy Ukrainy uważają się za Białych Chorwatów.

Najsłynniejszy ukraiński kronikarz Nestor z Kijowa napisał w swej „Powesti wremiennych let” z 1113 r., że Biali Chorwaci przyczynili się do założenia we wczesnym Średniowieczu Rusi Kijowskiej. Bardzo stara legenda mówi o trzech braciach którzy założyli Kijów, jeden z nich nosił imię Horiw, które mogło pochodzić od nazwy Horwat. Zastanawiające, że wiele legend, obyczajów i toponimów na Ukrainie jest tak bardzo pokrewnych z dzisiejszą Chorwacją, iż przypadek jest tu wykluczony. W historycznej Pagani, którą zasiedlili Chorwaci na Bałkanach wiele jest nazw geograficznych podobnych jak w Zachodniej Ukrainie, np.: Neretwa, Mosor, Ostorzac, Gat, Sinij, Kosinij, Kostrena, Knin, Modrus…

Równie wiele paralelnych związków można odnaleźć na Słowacji i w Czechach! A w Małopolsce?

CHROBACI SPOD KRAKOWA

Także na naszych terenach można spotkać nazwy bardzo podobne do chorwackich, jak Trzebinia, Jawornik, Domosławice, Kłobuki, Koprzywnica, Łomnica, Odra, Roztoka, Rybnik, czy Sielce. Wiele wskazuje na to, że toponimy związane z Tarnowem i jego najbliższą okolicą noszą pokrewieństwo z językiem chorwackim, ale to jest temat na oddzielne rozważania.

Są Małopolanie których nazwisko wprost wywodzi się od „Chorwata”, jak Karwat, Chrobot, czy Chrobak. Im głębiej jednak sięgniemy do zabytków języka polskiego, a ściślej do dialektu małopolskiego, to tym częściej spotykamy nazwy, słowa i określenia chorwackie.

Jest dość dowodów na potwierdzenie informacji cesarza Konstantyna Porfirogenety, że plemiona Białych Chorwatów rzeczywiście opanowały od VI w. ziemie dzisiejszej Małopolski, a nawet znacznie większe terytorium.

Białym Chorwatem był… św. Wojciech, bo cały jego książęcy ród Sławnikowiców miał chorwackie korzenie. Ich siedzibą był warowny gród Mulin koło Kutnej Hory (na zachód od Pragi). Sławnikowice zaczęli w X w. jednoczyć chorwackie plemiona budując zaczątki państwa ze stolicą w Libicy. Kiedy w 995 r. książę Sobiesław Sławnikowic toczył walki obronne przed sąsiednimi plemionami pogańskimi, został zaatakowany przez czeskiego księcia Przemysła, który zburzył Libice i wyciął większość populacji Chorwatów. Echa tej tragedii znajdujemy w „Żywocie św. Wojciecha”.

Budujące się państwo czeskie nie chciało mieć konkurencji. W podobny sposób mógł opanować Białochorwatów Bolesław Chrobry w dzisiejszej Małopolsce.

Chociaż prawdopodobny jest też inny scenariusz.

Historycy twierdzą, że Mieszko I, chcąc wyłączyć Bolesława z sukcesji do władzy w swym gnieźnieńskim państwie, ożenił go z księżniczką węgierską i osadził w Krakowie po uprzednim podbiciu Małopolski w 989 r. Tymczasem nie ma śladów jakiejkolwiek wojny Mieszka o Małopolskę, choć dość szczegółowo kronikarze niemieccy odnotowują wyprawy wojenne księcia. Po drugie Bolesław poślubił księżniczkę węgierską w 986 r. i rychło ją oddalił. Natomiast swą trzecią, ukochaną żonę Emnildę poślubił w 988 lub 989 r. Emnilda była córką księcia słowiańskiego Dobromira, którego historycy nie potrafią przypisać żadnemu ze znanych księstw słowiańskich. Hipoteza zaczyna się sama nasuwać – Bolesław poślubił córkę księcia na Krakowie i tym sposobem zapewnił sobie sukcesję w białochorwackim księstwie.

Jeszcze jeden argument. Kiedy już był władcą państwa piastowskiego, udzielił schronienia wypędzonym przez Czechów białochorwackim książętom Sławnikowicom, a wśród nich późniejszemu świętemu Wojciechowi.

KIM BYLI?

Muzeum w St. Petersburgu ma dwa fragmenty kamiennych tablic z greckimi inskrypcjami, które zostały wydobyte z dna Morza Czarnego na Krymie. Wśród innych słów, napisanych w II w. Znajduje się tam wyraźnie po grecku wyryte słowo „Horvatos”. Archeolodzy są skłonni uznać to za pierwsze źródło pisane o narodzie, który tak bardzo zaznaczył się w dziejach Europy.

Nazwa Chorwat ma pochodzenie irańskie. Jeden z dopływów Donu w regionie Morza Azowskiego nazywa się Horvatos.

Prawdopodobnie plemiona chorwackie, jako jedne z pierwszych plemion słowiańskich, wyruszyły w swą wielką wędrówkę na zachód w wieku V lub VI i osiadły po obu stronach Karpat na terytorium od dzisiejszego Kijowa, aż po Wisłę na zachodzie i północy, oraz po dzisiejszą Karyntię w Austrii na południu.

W połowie VI wieku część plemion – prawdopodobnie z rejonu między Wisłoką a dzisiejszym Lwowem – ruszyła w dalszą wędrówkę na południe, aż na pogranicze dwóch imperiów: rzymskiego i bizantyjskiego.

Pozostałe plemiona chorwackie były substratem powstających nowych bytów państwowych w środkowej i wschodniej Europie. W tym również stanowiły główny składnik ludnościowy Małopolski, przyłączonej do Wielkopolski przez Bolesława Chrobrego. Być może w niejednym z nas krąży chorwacka krew.

Autor: Janusz Bogacz
Źródło: www.muzeum.tarnow.pl
Opublikowano w „Wolnych Mediach” za zgodą autora

TAGI: , , ,

OD ADMINISTRATORA PORTALU: Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

26 komentarzy

 1. Perun 13.01.2014 14:49

  Tragizmem tego, jak i innych tego typu opracowań dotyczących dziejów Słowiańszczyzny jest jego hipotetyczność.
  Na dobrą sprawę 99% prac dotyczących Słowian to mniej lub bardziej podparte dowodami naukowymi, ale jednak hipotezy. Nie prawdą jest, że ta wątłość zachowanych śladów cywilizacji Słowian to wina prymitywizmu ich kultury, powodem jest kilkusetletnia działalność kościoła katolickiego na niwie niszczenia wszystkiego, co choćby w najmniejszym stopniu mogło nam przypominać nasze korzenie.
  W przeciwieństwie do kultury germańskiej, którą chrześcijaństwo musiało traktować z respektem należnym zdobywcom, kultura słowiańska tej siły przebicia nie miała. Bardzo słaba, rozwijająca się dopiero na zajmowanych terenach państwowość, rozbity na „zadrugi” podział władzy i terytorium, nie sprzyjał skutecznej obronie.
  Tryumfujące na naszych ziemiach Chrześcijaństwo, poparte siłą oręża Świętego Cesarstwa Rzymskiego mogło działać z całą, właściwą sobie, bezwzględnością! Niszczono wszystko, co z ideologią judeo-chrześcijańską się kłóciło i było jej zaprzeczeniem, wszystko, co mogło współczesnym i przyszłym pokoleniom Słowian pokazywać ich kulturową odrębność oraz wskazywać na całkowitą obcość chrześcijanizmu, wobec ich kultury i wierzeń.
  W płomieniach katolickich stosów zginęły drewniane posągi Bogów, płomienie strawiły, również drewniane, chramy i gontyny, palono lub wycinano święte gaje i drzewa, równano z ziemią wały otaczające miejsca kultu. W płomieniach zginęły również zabytki piśmiennictwa słowiańskiego ( co prawda oficjalna nauka obaliła teorię runów słowiańskich, ale wielu naukowców spoza głównego nurtu uważa, że badania były powierzchowne a głagolica jest zbyt niepodobna do alfabetu greckiego na którym powinien wzorować się św. Cyryl i wskazuje na słowiańskie źródła jego alfabetu). Czego nie można było spalić rozbijano lub topiono – Światowid ze Zbrucza a to, co pozostało to tylko zasługa niewiedzy świętych chrześcijańskich mężów – wały kamienne, między innymi na Ślęży. Nie udało się również wyeliminować, czy wyplenić wielu obrzędów czy zwyczajów, włączono je więc, do chrześcijańskich świąt, zaanektowano słusznie licząc, że dogłębna, katolicka indoktrynacja wypleni z pamięci Słowian ich rodzimowiercze znaczenie i pochodzenie.
  Znamienna dla działań katolickich w walce ze wszystkim co inne, jest niezmienność środków, oto jak urzędnik KK kontynuuje metody walki swych poprzedników sprzed tysiąca lat:
  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1038797,swiatowid-zniknal-ze-slezy-podpalono-tez-jezusa-wojna-religijna-pod-sleza,id,t.html?cookie=1

 2. Prometeo 13.01.2014 23:41

  Za zgodą Bolesława Chrobrego w wyniku ustaleń zjazdu Gnieźnieńskiego i w wyniku aprobaty wiecu walnego równoczesnego do zjazdu część plemion słowiańskich z Połabia została przesiedlona na Bałkany Ogólnym powodem Zjazdu była konieczność obrony Europy Zamieszanie w dowodach historycznych wprowadził nie tyle Kościół Katolicki co fakt zamazywania wszystkich informacji o demokratycznych systemach przedfeudalnej Europy Polanie nigdy nie istnieli jako plemię Jest to nazwa zjednoczonych Pól czyli obszarów podległych jednemu wiecowi Pierwsi Piastowie nie byli rodziną ani dynastią to nazwa stanowiska a raczej funkcji przewodniczącego wiecu czasem nazywali się Przemyślidami od przemyśleć coś albo Kniziami jak u Rusów bo spisywali wynik obrad w knigach Polska zrodziła się w wyniku demokratycznych obrad pomiędzy Piastami czyli przedstawicielami swoich wieców Wiec który odbywał się pod przewodnictwem Bolesława Chrobrego w latach 998-1000 dał początek Polanom ponieważ jednoczył wiele Pól czyli jednocześnie plemion Zdarzenie to dało początek miejscowości Bolesławiec nad rzeką Bóbr i słowu Polska Ogólnym zagrożeniem i powodem przesiedlania wielu plemion były najazdy Muzułmańskie z którymi nie poradziła by sobie Macedonia. Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina ustąpili miejsca krzyżowcom którzy z czasem do reszty wymordowali tamtejszą ludność Gdyż trwała przy tradycjach wiecowych odrzucając feudalizm Prawda jest taka że Europa p.n.e. stanowiła jeden twór polityczny o bardzo skomplikowanym systemie relacji między demokratycznymi plemionami które jednoczyły siły tylko w celu wspólnej obrony i miały bardzo rozwinięty system pomocy gospodarczej Już w okresie wojen starożytnej Grecji z monoteistycznymi najeźdźcami mowa jest często o wsparciu ze strony np. Sparty . Jeśli idzie o Cyryla i Metodego to dali oni Słowianom pismo w rozumieniu Ewangelię a nie alfabet Głagolica jest bardzo stara co wynika z obrazkowego charakteru liter np Z wygląda jak owad w locie i przypomina łacińskie Z litera I to obraz szpikulca przesuwanego po talerzu od góry itd Po co ktoś miał by tworzyć calkiem nowy alfabet dla kogoś kto wcale go nie ma w okresie podboju religijnego to jest głupia katolicka propaganda jakoby Słowianie własnej kultury nie mieli i byli jak dzicy zanim się o chrzcili W oficjalnej historii pisanej przez kler na usługach semitów nie udało im się jednego wymazać że Słowianie to jeden naród i cały czas podkreślają że było wiele plemion Nie plemion tylko Pól a każde Pole to jeden Wiec jedne obrady i jedna demokracja a nie król cesarz car

 3. kudlaty72 14.01.2014 13:52

  @Perun,@Prometeo ale macie kapitalną wiedzę,więcej takich komentarzy poproszę,pozdrawiam

 4. lboo 14.01.2014 14:53

  @Prometeo: Gdzie można zdobyć tego typu informacje?

 5. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 6. mastif 14.01.2014 16:10

  @prometeo czy mógłbyś podać jakieś dobre tytuły z literatury na ten temat? Chętnie bym o tym poczytał

 7. Prometeo 14.01.2014 18:13

  Nie istnieje żadne solidne opracowanie na temat naszej przeszłości Kościołowi nadal zależy na utajnianiu przeszlości ponieważ cala teologia katolicka służyła umocnieniu feudalizmu powstałego na wzór arabskich kalifatów sultanatów itp. Dziś KK ma poważne problemy z ustosunkowaniem się do systemu który zawazięcie zwalczali mieczem ale wiele można znaleźć skladając szczątki wiedzy przy okazji innych poszukiwań Głagolicę można zdobyć bez trudu w sieci W Chorwacji istnieje wiele zabytków tego pisma które też przeżywało swój rozwój ulegając wpływom cyrylicy i greki Jeśli idzie o tradycje demokratyczne to etnografia Polski i symboliczne znaczenie poszczegolnych elementow tradycji ludowej. Powrotu do demokracji i calkowitej reformy kościoła po porażce feudałów pod Grunwaldem domagali się Czesi ale Jagiełło ich nie poparł nie że Polanie nie chcieli im pomóc ale oznaczało by to wojnę z całą zachodnią Europą Czeski kraj został praktycznie spalony przez sto tyś krzyżaków z rozkazu papierza Przy okazji zglębiania tematu powstań Husyckich można trafić na szczególy dotyczące ich reform i nawołujące wręcz do przywrócenia starych tradycji w 1421r przegnali króla i zawiązali senat w Pradze Historia Słowiańszczyzny w katolickiej erze to ciągła walka o powrót do tego co nam odebrano Traktaty i okoliczności powstania sejmow Rzeczypospolitej i książki pisane w tym okresie Wszystko co o Braciach Polskich ich idee braly się z naszej przeszlości a nie z pomyslowości szlachty Prosty przykład to idea liberum veto wykpiwana do dziś nawiązywała do zasady że trzeba szukać rozwiązań nikogo nie krzywdzących o tym można przeczytać u Greków śmiali się z Słowian że proste decyzje rozważają bardzo długo Konkretne informacje gdzie znaleźć perełki historyczne to temat tabu bo ich zacieranie wciąż trwa cały czas są ludzie niszczący ślady naszej przeszlości Dlaczego archeolodzy używają terminu wały kultowe skoro mamy termin Wiec Walny albo Walne zgromadzenie ? Ta bitwa o naszą tradycję trwa nadal.

 8. admin 14.01.2014 19:07

  @Perun, Prometeo

  Skoro posiadacie taką wiedzę, to wykorzystajcie ją do stworzenia artykułów na ten temat dla WM, wtedy wiedza będzie się szerzyć a nie zanikać. Im więcej nieznanych „perełek” historycznych w WM, tym lepiej.

  Jako miłośnik historii Prasłowian z przyjemnością będę je publikować.

 9. maro 14.01.2014 22:07

  Mnie również interesuje bardzo historia ale daleko mi do was.Pewnego razu natknąłem się na filmik,którego autor tak jak wy obwinia KK ale do tego dysponuje mapami angielskimi z ósmego wieku i powołuje się na list Aleksandra Macedońskiego do Arystotelesa w którym wspomina o Krakowie.Jest to więc czwarte stulecie przed Chrystusem.Oto adres na You Tube-http://www.youtube.com/watch?v=pAtQiHZt0_o#t=607

  Kiedy już obejrzycie film i zapoznacie się z faktami to napiszcie swoją opinię.

  Ps.Polska nazywała się kiedyś Lech.Źródła irańskie potwierdzają to i mówią,że Polskę nazywano Lechostan.

 10. Prometeo 14.01.2014 22:49

  Poruszyłem temat narodzin Polski w wyniku demokratycznych obrad ponieważ słyszałem że historyczne tereny i pozostałości są zagrożone pracami ziemnymi Jakaś zagraniczna firma rozpoczeła tam wydobycie krzemionki do wyrobu ceramiki Ceramika Bolesławiecka jest unikatowa i znana na świecie ale tamtejsze zakłady nie niszczą obszarów potencjalnych badań archeologicznych Jeśli ktoś tam mieszka i zna prawdę bo ja słyszałem tylko pogłoski to powinien to nagłaśniać Wiec Bolesława na którego potrzeby powstała osada musiał być ogromny Tym bardziej że istnieją opisy z wizyty Ottona w Gnieźnie to było wydarzenie na które przybyła wielka ilość Piastów. Chrobry otrzymał potężną władzę ale nie w sensie władzy krolewskiej czy książęcej Składając Smocze śluby w obrządku staro greckim przyjął obowiązek wypełniania woli bogów nie koniecznie boga katolickiego bo obrządek jest starszy niż chrześcijaństwo Przyjmując jedną z pięciu kopii Włóczni Maurycego otrzymał niewyobrażalną władzę i nie ma w tym nic z magii czy czarów po prostu każdy Europejczyk niezależnie od wiary mial obowiązek stawić się na jego wezwanie do walki z najeźdźcą Taka władza umożliwiała mu także dowolne przesiedlanie całych plemion Podobną władzę otrzymał w VIIw n.e pierwszy koronowany władca Chorwacji ale Chorwacja w Xw ulegała silnym wpływom Bizantyjskim i Muzułmańskim Serbowie odmawiali porzucenia starej wiary i zaciekle walczyli z Cesarstwem Niemieckim Chrobry przesiedlając ich z nad Łaby na Bałkany nie obawiał się że przejdą na Islam albo Prawosławie Można też przypuszczać że Balkany byly silnie wzmacniane ludnością z głębi Słowiańszczyzny w okresie wielkiej schizmy kiedy dzielące się chrześcijaństwo intensywnie czynilo podboje wśród pogan w tym okresie rodzi się Tribog czy Światowid którzy mają stanowić zalążek monoteizmu

 11. Prometeo 14.01.2014 23:31

  @maro Lachami nas nazywali ponieważ każdy z Piastów miał drewnianą zdobioną laskę Chodzi o tak zwane święte wici kiedy na Wiecu ustalono jakąś kwestię to Piast szedł do kamiennego kręgu gdzie spotykało się dwunastu Piastów czekał na nich trzynasty jeśli opinie z dwunastu wieców były zgodne to Trzynasty Piast szedł do kolejnego kręgu dwunastu kamieni w ten sposób toczyły się czasem obrady całej Europy i to zrodziło też legendy o Magach czy też Druidach o siwych włosach w białych szatach przemierzających lasy i spotykających się w magicznych kamiennych kręgach a Lachostan czy Lechistan to na takiej zasadzie jak my mówimy Anglia a to jest England Z tej tradycji a raczej potrzeby bo oni dużo chodzili wywodzi się Laska Marszałkowska w naszym sejmie

 12. Prometeo 15.01.2014 00:29

  @Maro Dużo jest takich dziwnych filmow jak te Gry Bogów tam trzeba uważać w co się wierzy bo generalnie idzie o odciągnięcie ludzi od prawdziwych faktów i o to żeby zasypując internet głupotami poważne tematy dotyczące nas tu i teraz stały się banalne i przemieszane z kpiną na zasadzie jak powiem ci prawde i dziesięć bzdur to wszystko stanie się bzdurą Jest jedno miejsce gdzie cała ludzkość powinna mieć dostęp najlepiej przez skanowanie i publikację wszystkiego w internecie Mam na myśli archiwa kościelne i to wszystkich wiar i kościołów włącznie z watykańskimi to jest dziedzictwo kulturowe i powinno być upublicznione żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie zacznie wojny z powodu tego co bylo kiedyś a mogli byśmy się przyjżeć kim wlaściwie jesteśśmy i do kąnd to prowadzi

 13. Perun 15.01.2014 14:55

  @Admin
  Dzięki za zaproszenie, postaram się coś skrobnąć, może w któryś weekend?
  @Prometeo
  Pisząc o Cyrylu i Metodym chciałem tylko pokazać stanowisko oficjalnej nauki, osobiście również twierdzę ( tak, jak naukowcy spoza głównego nurtu), że głagolica jest dużo starsza i słowiańska.
  Pewnym jest, że Słowianie używali pisma ideograficznego, być może runów? Pisał o tym w swej kronice Thietmar, świadczy o tym chociażby znalezisko urny w Białej pod Łodzią.
  Nie mogę zgodzić się z Tobą co do pochodzenia nazwy Lach, Lachowie, Lechici. Najbliższy jestem tezie ,która mówi o pochodzeniu tej nazwy od plemienia Lędzian (od prasłowiańskiego „lęda” równina, stąd dzisiejszy ”ląd” od którego już bardzo blisko do pola, Polan).
  Węgierskie „Lengyel”, litewskie „Lenkija, Lenkas” oraz południowe i wschodniosłowiańskie „Lach, Ljach” wyraźnie wskazują na taki właśnie źródłosłów tej nazwy.
  Karol Szajnocha , w swoim „Lechickim początku Polski” (http://books.google.pl/books?id=FXVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ) twierdzi, że nazwa Lach wywodzi się od skandynawskiego lag, lage czyli towarzysz, sprzymierzeniec.
  Blog Czesława Białczyńskiego (zgadzam się, kopalnia wiedzy o Słowianach, chociaż czasami mocno kontrowersyjna http://bialczynski.wordpress.com/ ) w publikacji Rafał Orlicki – „Krzyż, jako stwórcza siła światłości u Prasłowian” (polemika z W. Kossakowskim) podaje taki źródłosłów nazwy Polanie: „Po-la-ha-an-ni’; ‘to/na-nizina/równe/płaskie-życie-on-liczba mnoga” czyli ci którzy byli po Lachach.
  Nie mogę też zgodzić się z teorią o przesiedlaniu plemion słowiańskich a szczególnie cyt: „Serbowie przesiedleni z okolic dzisiejszego Berlina” czyli jak rozumiem chodzi ci o Słowian Połabskich czy Serbołużyczan? Otóż w okresie o którym, piszesz mieli się oni na swoich terenach bardzo dobrze i mają, może już nie tak dobrze, ale do dziś ( tylko dla przykładu taka stronka, ale jest ich więcej i to w języku łużyckim: http://prolusatia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=14 ). W roku 983 (więc na 15 lat przed okresem o którym piszesz) Słowianie Połabscy wywołali powstanie przeciwko Frankom w wyniku którego zdobyli Hamburg i Hobolin (obecnie Havelberg) i na zdobytych ziemiach utrzymali się aż do 1134r! Myślisz, że po pokonaniu Ottona poddaliby się nakazowi Bolesława? 
  @@ do wszystkich zainteresowanych Słowianami, polecam Tarakę P. Wojciecha Jóźwiaka:
  http://www.taraka.pl/spis.php?cat=34

 14. Prometeo 15.01.2014 15:56

  Czasem tą samą rzeczywistość można przedstawić na wiele sposobów Filmy te widać wyraźnie powstały na potrzebę pewnej wspólnoty wyznaniowej Nic przeciw temu nie mam ale wiara grupki ludzi nie powinna wpływać na obraz badań nad naszą kulturą co innego etymologia slawistyczna bo tak nazywa się to co bohaterowie tych filmów nazywają czerpaniem wiedzy z języka przodków Mnie interesuje to co jest wynikiem badań bo inne rzeczy łatwo obalą przeciwnicy moich poszukiwać Odsuwam na bok wszelkie teorie spiskowe bo jest to termin stworzony po to by nikt poważnie nie traktował ludzi mówiących prawdę Jeśli idzie o Wolnomularzy to właśnie im ich konspiracji i determinacji w czasach hegemonii kościoła zawdzięczamy to wszystko co przetrwało od Mitów Greckich po demokrację nie bez powodu kościół utożsamił ich z kultem Diabła W okresie wolnej elekcji staraniem królów Polski prowadzone były badania nad kulturą i tradycją Słowiańską i prawdą jest że książki które powstawały zaginęły lub nie wznawiane spoczywają w prywatnych zbiorach magnaterii Polskiej polecam wieszczy udostępnionych społeczeństwu takich jak Kochanowski czy Słowacki ale też zachęcam do poszukiwań w temacie Obiadów Czwartkowych Stanisława Augusta to ci ludzie przywrócili demokrację bo czerpali z naszej przedchrześcijańskiej tradycji

 15. Prometeo 15.01.2014 16:47

  @Perun nie przeczę w języku Polski mamy takie słowa jak laska lacha i laga powiązanie z słowem land ma sens ale wiele słów słowiańskich wykazuje podobieństwo z językiem Latinów Język łaciński był językiem Republiki Rzymskiej i myślę że trzeba szukać w odleglejszych czasach zwróć uwagę na słowa Lada Ladieje Ludzie Luna Luminia Latini wszystkie wykazują związek z pierwszą Boginią więcej nasze słowo Turniej od byka Tura angielskie Turnament i Hiszpańskie tradycje związane z bykami to tylko dowodzi że Europa wyznawała kiedyś jeden światopogląd była jedną kul-turą To staraniem obcych czynników jest utrwalać podziały w Europie Migracja plemion nie powinna być utożsamiana wylącznie z wojnami i podbojami trzeba pamiętać że te wszystkie ludy musiały się wykarmić Kiedy wiec widział niskie plony u pewnej grupy nazwijmy ją rodem to całkiem pokojowo mógł ten ród przesiedlić na ziemie urodzajniejsze Z tradycji dożynkowej wynika że plony były podczas wiecu dzielone tak żeby każda rodzina przetrwała zimę Wracając do Lachów może być tak jak piszesz ale myślę że to jest gdzieś pośrodku między pochodzeniem słowa laska a tym jak nazywali nas ci u których tradycja wędrujących z laskami przedstawicieli wieców zamarła

 16. Perun 15.01.2014 18:07

  @ Prometeo
  Słowianie to lud indoeuropejski, język polski wraz z kilkuset innymi, należy do języków indoeuropejskich więc takie powiązania są normalne i oczywiste. Są też teorie twierdzące,że język Słowian jest najstarszym językiem świata http://bialczynski.wordpress.com/krolestwo-sis-i-jego-cuda/sztuka-krolestwa-sis/polska-wizja-baji-tleledrag-t-s-marski-ksiega-popiolow/ Przyznam, że teorie takie bardzo mile łechcą serce Słowianina, tylko…czy można się z nimi zgodzić?
  Polecam w/w link i w jednym zgadzam się z pracą Marskiego bezwzględnie: j. polski zachował najwięcej pozostałości języka praindoeuropejskiego z okresu neolitu.

 17. Prometeo 15.01.2014 18:48

  Nie do końca jestem przekonany do terminu indoeuropejski ale zaznaczam tylko spekuluję W budowlach a raczej zabytkach pochodzących z przed zlodowacenia pojawiają się symbole kultu nam znane Ślimacznica jest niczym innym jak symbolem późniejszej greckiej tradycji dwunastu prac i ścieżki Pana na tej tradycji pierwotnie zbudowano chrześcijaństwo niestety wypaczone monoteizmem semickim Sama nazwa Epoka lodowcowa to nieporozumienie był to kataklizm trwający raptem 3600 lat zakładam że na ten czas opuściliśmy Europę po to by wrócić a w tym czasie elementy naszej kultury przenikały do innych Pokrywa lodu nad dzisiejszą Polską sięgała 2km grubości taki ciężar i rozpychające właściwości lodu musialy zaorać wszystko co zbudowano wcześniej działo się to raptem 11tyś lat przed Chrystusem Faktem jest że tradycje ludów Europy z przed zlodowacenia bardzo przypominają tradycje Slowiańskie przynajmniej w tym co wiemy

 18. toya 16.01.2014 02:32

  Stety, a może i nie-jestem przygotowany do powyższej dyskusji, niemniej jednak starym zwyczajem swoich 5 groszy wrzucę.
  P.T. dyskutanci, czy raczej komentatorzy wyrazili swoje wizje dotyczące przeszłości dzisiejszych ziem Polski, ale widzę tu wiele niedomówień, a mianowicie:
  -micro wzmianka o wędrówce ludów,
  -brak słówka n/t. genezy języka, chociaż były zdania dotyczące słowotwórstwa.
  -w „debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  Przepraszam jeżeli źle zrozumiałem.
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym transkrycie i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  -nie wspominam już o wpływie KRAINY AMAZONEK na kształtowanie tradycji i zwyczajów narodów słowiańskich.
  -ani pół słówkiem nie wspomniano o tzw. KULTURZE TRYPILSKIEJ odkrytej (odkopanej) przez Wincentego Chwojkę na początku XX wieku.
  Odkopane „dowody rzeczowe” jak dotychczas stwierdzono, są świadectwem tego, że zorganizowane życie w Europie istniało już dawno.
  Nie wspominam o wierzeniach i rytuałach z nimi związanych.
  Co prawda była mowa o bogini Ładzie, gdzie doszukiwano się rdzenia dla określenia Lach, Lech, Lechici….
  Myślę, że wątpię, że Ładę i Lacha, czy Lecha można „wrzucić” do jednego rdzenia słowotwórczego.
  Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..

 19. fls 16.01.2014 08:45

  „Wiem jedynie, że trzeba się uczyć …..” Kocham takie komentarze, traktujące komentujących jak leni.
  Czy nie widzisz, że ludzie są spragnieni wiedzy tylko nie nie wiadomo gdzie jej szukać.
  Świetnie się czyta zarówno artykuły, jak i komentarze. Może nie wszystko jest spójne czy zgodne z prawdą, ale daje bardzo dużo do myślenia.

 20. aZyga 16.01.2014 09:03

  @toya to są komentarze, nie wymagaj od Chłopaków, żeby w krótkiej wymianie zdań ogarnęli cały temat.Jak dla mnie to już zrobili super robotę.

 21. Perun 16.01.2014 10:40

  @toya
  Tak jak napisał @ aZyga, to nie jest nawet forum a miejsce do komentowania artykułów. Myślę, że w tej dyskusji i tak dosyć daleko odeszliśmy od treści artykułu. Podałem sporo linków pod którymi znajdziesz więcej informacji.

 22. toya 16.01.2014 19:22

  Do PT najmocniej przepraszm za błędy, które popełniłem w swoim komentrzu. Pisząc:
  -w „debatach” mówi się o kulturze europejskiej i o jej polskich początkch?
  W ostatnim słowie „zgubiłem” literkę „a” powinno być: początkach.
  Następny niewybaczalny błąd jest w :
  -nikt słówkiem nie pisnął o SUMERYJCZYKACH, ani o ich języku pisanym „transkrycie”-powinno być: SANSKRYCIE i o jego wpływie na rozwój indoeuropejskich języków.
  Proszę wybaczyć mnie te niedopatrzenia, była chyba zbyt późna godzina.

  Ad. Perun 16.01.2014 10:40
  Chcę donieść wszem i wobec, że słowo FORUM pochodzi z łaciny i oznacza w przetłumaczeniu na j. ojczysty RYNEK. W starożytnym Rzymie (Italia, Włochy) obywatele miasta mieli prawo, a może i obowiązek, zbierać się na FORUM i omawiać, również i krytykować to co ustalali SENIORZY – wladza miejska.
  W tej sytuacji znowu nastąpiło pomieszanie pojęć. FORUM jest miejscem do komentowania.
  Stare łacińskie (?) przysłowie mówi: MASZ NAUCZAĆ ŹLE-NIE UCZ WCALE.
  A odnośnie informacji zamieszczonej na począku KŁANIAM SIĘ NISKO W PODZIĘKOWANIU ZA PRZEKAZ I PSEUDONIM „Perun”

  P.S. Do Admin-a pytanie: od jakiegoś czasu muszę (?) potwierdzać chęć wysłania komentarza. Ten wymóg pokazuje się również po tym jak potwierdzam.

 23. Perun 16.01.2014 20:45

  @toya
  Poza tym, że sanskryt to literacki język starożytnych Indii a nie Sumeru (Sumeryjczycy posługiwali się po prostu sumeryjskim a potem akadyjskim) to muszę Ci powiedzieć, że w XX i XXIw słowo forum zyskało nowe znaczenia i o takie właśnie mi chodziło http://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
  Dzięki za uznanie :-)

 24. Prometeo 18.01.2014 03:31

  @toya
  Kojarzenie słowa Lech z Ladą jest nie na miejscu choćby ze względów moralnych Temat jest bardzo szeroki i raczej na kilka książek a nie komentarzy Imię naszej Bogini jest źródłem słów przede wszystkim opisujących jej cechy z tond wiemy jaka jest i że nie jest Lalą ani Labą bo te boginie mają cechy często zupełnie przeciwne Często powielany błąd to przypisywanie do Lady łowów i utożsamianie jej z śmiercią to są ewidentne atrybuty Laby Gdyby etymologicznie przypisać pewne cechy bóstwom w wszystkich dzisiejszych językach Europy to byśmy wiedzieli czyja kultura jest na pewno napływowa Nie wiem jak narazie czy te boginie są siostrami czy Lada jako wybranka Swaroga jest matką pozostałych Niewiast

 25. Wędrowny 14.08.2016 18:31

  Obcy najeźdźcy spod znaku krzyża, zniszczyli historię, kulturę i religię naszych praojców!…

 26. MB 10.08.2017 11:48

  Polecam Czesława Białczyńskiego. Oprócz książek jest sporo jego kapitalnych pogadanek na YT.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.