Wino z Pale­sty­ny ma mieć zakle­jo­ny kraj pocho­dze­nia

Opublikowano: 23.04.2022 | Kategorie: Gospodarka, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1531

LCBO z Kanady zażą­da­ła naklej­ki zakry­wa­ją­cej sło­wo „Pale­sty­na” na butel­ce wina pro­du­ko­wa­ne­go w oku­po­wa­nej przez Izra­el wio­sce Tay­beh na Zachod­nim Brzegu. Butel­ki wina Tay­beh wypro­du­ko­wa­ne przed 2020 r. mia­ły nazwę jako „roz­wią­za­nie tym­cza­so­we”, tłu­ma­czy LCBO.

Samer Abdel­no­ur, Kana­dyj­czyk pocho­dze­nia pale­styń­skie­go, uwa­ża, że to jest „śmiesz­ne, obraź­li­we i praw­do­po­dob­nie nie­le­gal­ne, i odzwier­cie­dla głę­bo­ką nie­pew­ność kolo­nial­no-osadni­czą, kie­dy nawet wzmian­ka o Pale­sty­nie jest uwa­ża­na za zagrożenie”.

LCBO stwier­dzi­ło, że ozna­ko­wa­nie jej pro­duk­tów jest zgod­ne z prze­pi­sa­mi i wytycz­ny­mi okre­ślo­ny­mi przez Kana­dyj­ską Agen­cję Kon­tro­li Żyw­no­ści (CFIA), któ­ra egze­kwu­je wyma­ga­nia doty­czą­ce ety­kie­to­wa­nia żyw­no­ści w Kanadzie. Według LCBO wina Tay­beh pro­du­ko­wa­ne od 2020 roku i sprze­da­wa­ne w LCBO są ozna­czo­ne jako pocho­dzą­ce z „Zachod­nie­go Brze­gu”. Jed­nak butel­ki wypro­du­ko­wa­ne przed 2020 rokiem wyko­rzy­sty­wa­ły naklej­kę jako „roz­wią­za­nie tym­cza­so­we”, powie­dział rzecz­nik LCBO. „W nie­któ­rych przy­pad­kach, gdy ety­kie­ty nie speł­nia­ją wyma­gań praw­nych, dostaw­cy mają moż­li­wość mody­fi­ko­wa­nia ety­kiet w celu speł­nie­nia wyma­gań”. W tym kon­kret­nym przy­pad­ku ety­kie­ty zosta­ły popra­wio­ne, aby były zgod­ne z wymo­ga­mi CFIA, ale nie poda­no, czy to LCBO, Tay­beh, czy dostaw­ca umie­ścił naklejkę.

Według Pale­sti­ne Just Tra­de, orga­ni­za­cji, któ­ra słu­ży jako agent Tay­beh w Kana­dzie, wino zosta­ło po raz pierw­szy zaku­pio­ne przez LCBO w mar­cu 2019 r. i wte­dy ety­kie­ty „Pro­dukt Pale­sty­ny” zosta­ły zatwier­dzo­ne. Jed­nak LCBO wstrzy­ma­ło decy­zję, a póź­niej popro­si­ło o umiesz­cze­nie na pro­duk­tach nakle­jek z napi­sem „Zachod­ni Brzeg”.

Zapy­ta­na przez CBC News, co takie­go jest w ety­kie­cie, któ­ra nie speł­nia wyma­gań, CFIA odpo­wie­dzia­ła, że ​​infor­ma­cje poda­ne na ety­kie­cie „nie mogą być fał­szy­we lub wpro­wa­dza­ją­ce w błąd”.

Cho­ciaż Kana­da nie uzna­ła nie­pod­le­głe­go pań­stwa pale­styń­skie­go, w ostat­nich latach rząd fede­ral­ny zmie­nił poli­ty­kę wspie­ra­ją­cą pra­wo Pale­styń­czy­ków do samo­sta­no­wie­nia, w tym zaak­cep­to­wał roz­wią­za­nie dwu­pań­stwo­we jako część „kom­plek­so­we­go poro­zu­mie­nia poko­jo­we­go” na Bli­skim Wschodzie.

CFIA wcze­śniej była kry­ty­ko­wa­na, gdy orze­kła, że ​​dwa wina wypro­du­ko­wa­ne przez izra­el­skie win­ni­ce znaj­du­ją­ce się na oku­po­wa­nym Zachod­nim Brze­gu, Psa­got Wine­ry i Shi­loh Wine­ry, mogą być sprze­da­wa­ne w Kana­dzie z ety­kie­tą „Pro­dukt Izra­ela” na warun­kach kana­dyj­sko-izra­el­skiej umo­wy o wol­nym handlu.

David Kat­ten­burg z Win­ni­peg zakwe­stio­no­wał tę decy­zję twier­dząc, że fede­ral­na agen­cja kon­tro­li żyw­no­ści nie prze­strze­ga­ła kana­dyj­skie­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go pra­wa przy podej­mo­waniu decy­zji. Dwa lata póź­niej sędzia Sądu Fede­ral­ne­go stwier­dził, że ety­kie­to­wa­nie wina z Zachod­nie­go Brze­gu jako „Pro­duk­tu Izra­ela” jest mylą­ce i zwod­ni­cze, nakła­da­jąc na CFIA wymóg decy­do­wa­nia o tym, w jaki spo­sób wina powin­ny być ety­kie­to­wa­ne. Kat­ten­burg powie­dział CBC News, że rząd odwo­łał się od tego orze­cze­nia, a w maju 2021 roku Fede­ral­ny Sąd Ape­la­cyj­ny odrzu­cił ape­la­cję rzą­du, odsy­ła­jąc kwe­stię ety­kie­to­wa­nia z powro­tem do CFIA w celu „ponow­ne­go rozstrzygnięcia”.

„Prze­pi­sy CFIA wyma­ga­ją, aby ety­kie­to­wa­nie wina było „spój­ne regio­nal­nie”. Jeśli pale­styń­ski pro­dukt winiar­ski pro­du­ko­wa­ny na Zachod­nim Brze­gu musi być ozna­czo­ny jako „Zachod­ni Brzeg”, a nie „Pale­sty­na”, to tak samo dzie­je się z izra­el­skim winem pro­du­ko­wa­nym przez osad­ni­ków na Zachod­nim Brze­gu” – powie­dział Kattenburg.

Autorstwo: Andrzej Kumor
Źródło: Goniec.net


TAGI: , , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.