Propozycje wstępne zmiany polskiego prawa

Opublikowano: 05.04.2017 | Kategorie: Prawo, Publicystyka

Liczba wyświetleń: 376

Poniższe pomysły zmiany polskiego prawa mają charakter wstępny i są zbiorem różnych moich luźnych pomysłów z wielu lat zebranych w jednym miejscu. Nie roszczę sobie do nich praw autorskich i każdy może się pod nimi podpisać. Chętnie też pomogę merytorycznie (konsultacje) każdej osobie, bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentuje, która będzie próbowała wprowadzić choćby jeden z nich w życie. Nie jestem prawnikiem, dlatego niektóre pomysły mogą być niedopracowane, naiwne, szokujące, zbyt szczegółowe lub ogólnikowe, ale celem ich publikacji jest wszczęcie dyskusji społecznej nad zmianą ustroju państwa, a nie narzucaniu komukolwiek mojego prywatnego światopoglądu.

ZAŁOŻENIA DO NOWEJ KONSTYTUCJI

1. Stworzyć podwaliny do utworzenia państwa, które nie będzie się wtrącać w prywatne sprawy obywateli i decydować za nich o ich sprawach (np. czy chcą się ubezpieczyć w ZUS-ie czy nie, ponosząc pełne konsekwencje swojego wyboru).

2. Pozwolić wszystkim – wierzącym, innowiercom i ateistom żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami i zasadami moralnymi, pod warunkiem, że nie będą ich narzucać innym. Wtedy wszyscy będą zadowoleni prócz osób, które próbują swoją wiarę i moralność NARZUCAĆ innym. Są różne moralności, nie tylko katolicka. Inne, nie znaczy gorsze (np. moralności pozwalające na poligamię), a możliwe, że lepsze i sprawiedliwsze.

3. Trzeba myśleć szerokoperspektywicznie przewidując wszelkie komplikacje. Bo nigdy nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni i uznają identyczne wartości. Projekt Konstytucji nie powinien rodzić nowych konfliktów i podziałów społecznych.

4. Obywatel to człowiek posiadający obywatelstwo polskie. W obecnej wersji Konstytucji jest mowa o „narodzie polskim”, ale skoro w Polsce zawsze mieszkały mniejszości narodowe (Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Czesi, itd.) to myślę, że słowo „obywatele” jest bardziej na miejscu niż „naród”.

Propozycje dotyczące nowej konstytucji i innych aktów prawa

1. Nadrzędnym prawem stosowanym w Polsce jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która nie może być ograniczana z jakiegokolwiek powodu. Każdy obywatel ma równe prawa. Żaden nie może być traktowany lepiej lub gorzej za wyjątkiem elementów wspierających politykę populacyjną.

2. Istnieje podatek dochodowy od działalności gospodarczej i pośredni od towarów i usług. Nie istnieje podatek dochodowy od osób fizycznych.

3. Państwo wspiera rodziny wychowujące dzieci. Wychowywanie osoby niepełnoletniej przez osoby urodzone w Polsce wiąże się z 1% zwrotu podatku od towarów i usług za każde niepełnoletnie dziecko. Maksymalna wartość ulgi: 5%.

4. Nie ma rzeczywistej krzywdy lub wymiernej szkody – nie ma kary. (Aby zapobiec procesom sądowym np. o obrazę uczuć, używanie wulgaryzmów, kłamstwo oświęcimskie, etc.)

5. Ofiara przestępstwa ma prawo umorzyć postępowanie karne lub ułaskawić sprawcę przestępstwa na niej popełnionego. (Aby zapobiec idiotycznym i niepotrzebnym procesom sądowym z urzędu w których ofiara staje po stronie sprawcy.)

6. Istnieje sądownictwo powszechne i prywatne. Prywatne sądownictwo wydaje wyroki wiążące w pierwszej instancji a zgodzić się na postępowanie w sądzie prywatnym muszą obie strony (wyrok wydawany jest na mocy dogadania się przez rzeczników obu stron a sędzia go zatwierdza).

7. Konstytucję można zmienić uzyskując co najmniej 95% głosów poparcia dla zmian w referendum, w którym wzięło udział co najmniej 75% wszystkich uprawnionych. (Żeby nie można było zmieniać konstytucji zbyt łatwo, pod wpływem agitacji medialnej i propagandy.)

8. Traktaty międzynarodowe, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do wojen, misji pokojowych, interwencji zbrojnych, etc., muszą być poddawane pod głosowanie w referendum i nie mogą być ponownie poddawane pod głosowanie. (Aby uniknąć problemów Irlandczyków i uniknąć wplątywania się w wojny).

9. Każdy nowy przepis prawa ustawodawczego, który chociaż jeden obywatel uznał, za niezgodny z Konstytucją, przed wejściem w życie musi zostać sprawdzany pod kątem zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.

10. Obywatele mogą odwołać decyzje polityków w referendum. Aby referendum się odbyło, wymagane jest pozyskanie 100 tys. głosów. Referendum musi odbyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od chwili zebrania wymaganej ilości głosów poparcia. Politycy, którzy zaniedbają obowiązek wyznaczenia terminu referendum, tracą mandat poselski i trafiają przez Trybunał Stanu. (Aby obywatele mogli sprzeciwić się przepisom prawa, które stoją w sprzeczności z interesami społeczeństwa).

11. W Polsce panuje demokracja bezpośrednia lub kontrolowana demokracja przedstawicielska (tzn. że politycy podejmują decyzje, ale obywatele mogą je anulować gdy uznają, że są sprzeczne z interesem społecznym – to coś pośredniego między demokracją przedstawicielską, jaką mamy dzisiaj, a bezpośrednią).

12. Państwo jest neutralne religijnie.

13. Służba zdrowia – obywatel sam decyduje, czy chce być ubezpieczony społecznie, prywatnie czy wcale, ponosząc tego pełne konsekwencje. Osoby niepełnoletnie ubezpieczane są społecznie przez Państwo (jeden z czynników wspierania rodziny, zamiast idiotycznego becikowego).

14. Emerytura – obywatel sam decyduje, czy chce korzystać z emerytury państwowej (ZUS), prywatnej czy wcale, ponosząc tego pełne konsekwencje.

15. Rodzina jest podstawową jednostką społeczną i tworzą ją osoby dorosłe, które zawarły umowę cywilno-prawną o utworzeniu związku rodzinnego oraz dzieci znajdujące się pod opieką dorosłych członków związku rodzinnego. Gdy w wyniku zdarzeń losowych w rodzinie pozostanie jeden dorosły członek i co najmniej jedno dziecko, Państwo nadal uznaje te osoby za rodzinę. (Przepis pozwoliłby ludziom samym decydować, czy chcą żyć w rodzinach monogamicznych, poligamicznych czy poliandrycznych. To ludzie, których sprawa bezpośrednio dotyczy, powinni decydować, jak chcą żyć, a nie obcy im ludzie). Nikt nikogo nie może zmuszać do życia w modelu rodzinnym, który mu nie odpowiada.

16. Edukacja – obywatel sam decyduje, jaką formę edukacji podejmie jego dziecko. Czy będzie to edukacja domowa, prywatna czy państwowa. Państwo przyznaje każdemu dziecku bon edukacyjny, który finansuje jego edukację. MEN kontroluje jakość nauczania, czyli czy uczeń potrafi robić rzeczy, które są wypisane na jego świadectwie nauczania. Nie ma ocen, jest wykaz umiejętności i ewentualnie nazwa zawodu.

17. Prawo autorskie i patenty – ochrona praw autorskich do dóbr kultury w celach niekomercyjnych wygasa po 20 latach od daty rozpowszechnienia/opublikowania dzieła, oraz po 40 latach w celach komercyjnych. Ochrona praw autorskich oprogramowania, wynalazków i ochrona patentowa wygasa po 10 latach od daty rozpowszechnienia/publikacji lub uzyskania patentu.

18. Dobra kultury objęte ochroną praw autorskich, wydawane są w dwojaki sposób – do użytku niekomercyjnego (tańsze) i komercyjnego (droższe). Osoba posiadająca np. płytę muzyczną kupioną na licencji do użytku komercyjnego może ją odtwarzać i używać do produkcji utworów zależnych w jaki chce sposób bez ponoszenia nowych kosztów licencyjnych (np. haraczu ZAiKS-u, który pobiera pieniądze zarówno od rozgłośni radiowych za emisję piosenek, jak i od właścicieli sklepów, którzy puszczają klientom radio). Produkowanie nowych egzemplarzy wymaga osobnej umowy/zgody właściciela praw autorskich.

19. Cenzura w Polsce jest zakazana a ustawodawca nie może podejmować żadnych działań związanych z ograniczaniem wolności słowa.

20. Internet jest medium wolnym i neutralnym – nie można go ograniczać i blokować pod jakimkolwiek pretekstem. Strony łamiące prawo powinny być likwidowane a nie blokowane.

21. Osoby blisko spokrewnione (do 3 stopnia pokrewieństwa) nie mogą równocześnie sprawować najważniejszych stanowisk w Państwie (np. być premierem i prezydentem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego i premierem, marszałkiem sejmu i sędzią Trybunału Stanu, etc.).

22. Wybierając polityków oddaje się głos na osobę a nie partię. Nie ma progów wyborczych, zwycięża osoba o najwyższym poparciu.

23. Nie wolno kandydatom rozdawać prezentów wyborczych oraz pozyskiwać płatnie lub odpłatnie dodatkowe miejsce na bannerach reklamowych i w środkach masowego przekazu. Państwo (zamiast zwracania pieniędzy z kampanii wyborczych) zapewnia wszystkim kandydatom identyczną liczbę billboardów, plakatów, ulotek, czasu antenowego w stacjach państwowych, etc. Media prywatne mogą brać udział w kampaniach wyborczych zapewniając wszytskim kandydatom równe szanse.

24. Gospodarka – państwo nie prowadzi rozmów z korporacjami a lobbing gospodarczy jest zakazany.

25. Państwo sprawuje kontrolę nad pieniądzem, a lichwa jest zakazana.

26. Osobowość prawną mogą posiadać tylko ludzie.

27. Osoba ubiegająca się o stanowisko posła, senatora, prezydenta, musi poddać się badaniu na wykrywaczu kłamstw pod kątem pytań o korupcję, cele polityczne, itd. A następnie umieszczać te informacje na ulotkach wyborczych, w internecie, a na plakatach wyborczych, wystąpieniach w tv, spotach tv umieszczać adres www do strony z odpowiedziami.

28. Społeczeństwo może odwołać polityka, po zgromadzeniu iluś tam głosów (np. w okręgu wyborczym np. 10 000 głosów by przeprowadzić głosowanie ws. votum zaufania, 500 000 lub 1 000 000 gdy chodzi o Prezydenta RP).

29. Immunitet poselski nie dotyczy procesów ws. kradzieży, korupcji, gwałtów, prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, wypadków i zabójstw.

KILKA POMYSŁÓW WS. PRAWA CYWILNEGO, KARNEGO, ITD.

1. Państwo ma wspierać rodzinę a nie wspierać jej rozbijanie. (Chodzi o ochronę przed Jugendamtami, a w przypadku gdy w jakiejś rodzinie są problemy, państwo ma pomóc rozwiązać je, a nie niszczyć rodziny).

2. W przypadku rozwodu o tym, z kim będzie żyć dziecko, decyduje dziecko pod warunkiem, że potrafi świadomie odpowiedzieć na pytanie z kim chce mieszkać. (Chodzi o to, żeby dziecko żyło z tym rodzicem, z którym czuje się szczęśliwsze i bezpieczniejsze, a nie z tym, który ma więcej kasy, wpływy u sędziego, lepszego adwokata, itd., bo kasa nie zawsze idzie w parze ze szczęściem).

3. Dziecko ma prawo na własne życzenie trafić do domu dziecka i do adopcji oraz odmówić tych rzeczy. (Chodzi o to, by nie dochodziło do sytuacji, że prawo chroniąc rodzinę przed rozbiciem wspiera patologie a dziecko cierpi psychicznie i fizycznie. Dziecko jest człowiekiem a nie zabawką, jeśli chce odejść od rodziców pijaków, co je biją i maltretują – niech odchodzi natychmiast. I to samo w odwrotną stronę – jeśli mimo, że rodzice to pijacy a dziecko nie chce od nich odchodzić bo mimo to czuje się u nich dobrze, prawo nie powinno ingerować. Powinno się jednak przedstawić dziecku opcje, by wiedziało, że ma wybór między rodzicami-pijakami a domem dziecka czy adopcją – której też może odmówić, gdy nie spodobają mu się przyszli opiekuni).

4. Dziecko ma prawo widywać się lub nie widywać się z rodzicami po utracie ich praw rodzicielskich (patrz punkty 2, 3). Te samo prawa mają rodzice dziecka (do widywania się lub do niewidywania z dzieckiem). (Uzasadnienie: nie można zmuszać innych ludzi do widywania się z osobami z którymi nie chcą się widzieć, lub zakazywać widywania z osobami, które chcą się widywać).

5. Sądy polubowne – jeśli obie strony procesu sądowego, które są osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na sąd polubowny, wyrok sądu polubownego – zaakceptowany przez obie strony – natychmiast staje się prawomocny. W przypadku sądu polubownego wyrok może być swobodnie formułowany (jedynym ograniczeniem jest realizm realizacji wyroku). Jeżeli strony nie potrafią się porozumieć, dopiero potem sprawa kierowana jest do sądu normalnego i oceniana według kodeksu cywilnego, karnego, etc. (Uzasadnienie: chodzi o przyspieszenie procesów w sprawach błahych, żeby nie tamowały pracy sądów, szybko zapadały wyroki i były szybko wykonywane, a także by obie strony procesu nie musiały grzęznąć w interpretacjach przepisów prawa – przepis jest jeden – obie strony mają się dogadać a sędzie wyrok zaakceptować i uprawomocnić).

6. Maksymalny czas oczekiwania na rozprawę sądową to 3 miesiące od chwili złożenia pozwu do sądu. Za każdy dzień zwłoki sąd płaci karę umowną na rzecz wnoszącego pozew, ustaloną w Ustawie, która zmienia się co roku.

7. Maksymalny okres aresztowania na czas śledztwa to 3 miesiące. W sprawach wyjątkowo skomplikowanych o ciężkim charakterze kryminalnym (tylko morderstwa, ciężkie pobicia, w wyniku których ofiara trafiła do szpitala na wiele dni, brutalne gwałty z użyciem przemocy fizycznej, etc.) może być przedłużony do 6 miesięcy.

8. Państwo polskie nie może dokonać ekstradycji obywatela Polski bez jego zgody. Za przestępstwa popełnione za granicą które są również przestępstwami w Polsce, obywatel może być sądzony w Polsce, a polskie koszty więzienne, aresztowania, itd. spadają na państwo skarżące. (Dlaczego Polska ma łożyć na więźnia, jeśli uwięzienie go leży w interesie wymiaru sprawiedliwości innego państwa?)

9. W wyborach i referendach może głosować tylko obywatel Polski zameldowany na stałe w Polsce. Głosowania odbywają się w Polsce, a w placówkach dyplomatycznych i na polskich okrętach tylko dyplomaci, osoby pracujące na statkach i osoby posiadające zaświadczenie komisji wyborczej, że są uprawnione do głosowania. (Chodzi o to, by osoby które od dawna mieszkają na emigracji nie decydowały o tym co się w Polsce dzieje).

10. Materiał dowodowy w postaci zeznań udzielonych z użyciem wykrywacza kłamstw (wariografu) i uznanych przez wykrywacz kłamstw za prawdziwe, mają moc zeznaniową większą od zeznań udzielonych bez jego użycia. Większą moc prawną od zeznań na wariografie mają mocne materiały dowodowe, w postaci filmów, zdjęć, nagrań, daktyloskopii, etc.

11. Obywatel Polski nie może być sądzony w Polsce za czyn legalny za granicą a nielegalny w Polsce, oraz być sądzony w Polsce za czyn legalny w Polsce, który za granicą jest nielegalny (by uniknąć np. procesów o posiadanie marihuany w Holandii, albo posiadanie Biblii w ZEA).

UWAGI KOŃCOWE

Myślę, że projekt nowej konstytucji można by oprzeć albo na projekcie nowo-utworzonej konstytucji Islandii albo obecnie istniejącej w Szwajcarii. Czyli na bazie demokracji bezpośredniej i do tego dorzucić kilka zabezpieczeń wolnościowych, by państwo było neutralne i sprawiedliwe wobec wszystkich obywateli. Np. zakaz usunięcia z Konstytucji zakazu cenzury, zakaz przekształcania kraju w państwo wyznaniowe, etc.

Wg mnie patologiczne w dzisiejszym prawie jest, że zmiany w Konstytucji zatwierdzają politycy w parlamencie bez referendum.

Tallis Keeton przygotował na podstawie powyższych pomysłów projekt pierwszych 45 artykułów nowej konstytucji, który znajdziecie TUTAJ.

Autorstwo: Maurycy Hawranek
Źródło: Blog.WolneMedia.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

7 komentarzy

 1. Maximov 05.04.2017 11:29

  @Maurycy
  Kiedyś pisałem podobne propozycje i mam wrażenie, że mnie splagiatowałeś.. 🙂
  A tak na poważnie…
  W pełni popieram Twoje propozycje, jako rozsądne i jak najbardziej realne do wprowadzenia.
  Blokadą jest jedynie obecny system prawny z politykami, którzy będą ze wszystkich sił blokować te zmiany.
  Wprowadzenie w życie tych przepisów wiązałoby się zatem z rewolucją, której wywołać się nie da w obecnych realiach.
  Tylko jakiś duży kryzys, który naprawdę mocno wstrząśnie społeczeństwem jest w stanie wyzwolić odpowiedni dużo energii i poparcia dla wprowadzenia tych zmian.

 2. Fenix 05.04.2017 11:37

  Zwrócić Narodom obywateli głos samostanowienia , i prawo bytu Ja ,w życiu człowieka.
  Zmiana ustrojowa , likwiduje partie sprawujących władzę ich rządy.
  Idea Narodu jednostek dzielących władzę, referenda Narodowe .
  Wyboru prawa i stanowienia prawa przez pełnoletnich obywateli Narodu .
  “Ja” zawsze ma rację ,biorąc się z ” tak ” dającego.

 3. Fenix 05.04.2017 12:06

  Nie rozumiemy prawa które inni tworzą, to nie wiemy, co jest i nie ,zgodne z prawem ?
  Jawność dla zrozumienia prawa!
  “Każdy obywatel ma równe prawa.” kropka!
  Jeśli będą wyjątki w prawie ,to będzie bezprawie, prawo będzie służyć nadużyciom .
  Prawo ma służyć życiu !
  Deklaracja nie jest prawem , to deklaracja prawa a to za mało, jedynie deklarować ?
  Prawa te nigdy nie zostały wprowadzone w życie !

 4. qrde blade 05.04.2017 12:06

  Podpowiadamy rządowi jak wpłynąć na spadające sondaże i od czego należy zacząć, aby w naszych oczach skutecznie zmieniać obecny nadal fatalny obraz Polski w formie 10 podstawowych od obywateli przykazań:
  1. Całkowite zniesienie przymusu szczepień Polaków oraz gruntowne zmiany opóźniające w proponowanych przez MZ terminach szczepień noworodków.
  2. Wprowadzenie jako alternatywnych do procedur medycznych algorytmów leczenia według metod medycyny naturalnej i alternatywnej do wolnego wyboru przez lekarzy przy konsultacji wybranej metody z pacjentem.
  3. Całkowite dopuszczenie do obrotu marihuany medycznej docelowo produkowanej na plantacjach w Polsce
  4. Powszechne wyznaczenie i przygotowanie w miastach zurbanizowanych obszarów z parkingami w celu sprzedaży na nich ekologicznej żywności wprost od jej polskich producentów, jako alternatywy dla działalności sieci supermarketów ( co pozwoli na obniżenie cen żywności oraz co ważne zatrzymanie wytransferowanej na ten cel z kraju gotówki ).
  5. Wycofanie się na czas określony z ostatniej podwyżki z 1% na 3% podatków od powierzchni najmowanych lokali użytkowych przynajmniej dla małych firm o niezbędnych dla społeczeństwa działalności usługowej.
  6. Ograniczenie dotychczasowego szerokiego stosowanią syntetycznych antybiotyków przy hodowli mięsa na rzecz procedur pojenia zwierząt wodą z niewielkimi dodatkami nadtlenku wodoru, co nie tylko jest tańsze i bezpieczniejsze dla zdrowia, ale bardzo poważnie wpływa na wzrost produkcji.
  To samo dotyczy upraw owoców i warzyw przy których dodawanie do wody niewielkich ilości nadtlenku wodoru bardzo poważnie wpływa z na szybszy i zdrowszy wzrost roślin i ich systemów korzennych, umożliwiając eliminację wielu rodzajów droższych i mniej bezpiecznych dla zdrowia konsumentów środków ochrony roślin.
  Wprowadzenie nakazu stosowania trwałych, florurescencyjnych markerów do szeroko stosowanych dotychczasowo syntetycznych antybiotyków, co pozwoli na właściwą i szybką kontrolę sprzedawanej żywności.
  7. Wprowadzenie całkowitego zakazu sprowadzania, produkcji i obrotu żywności genetycznie modyfikowaną lub natychmiastowe, czasowe wprowadzenie przyjętych w wielu państwach oznaczeń tej żywności w tym obowiązkowo na obecność glifosatów i pestycydów zastosowanych przy ich produkcji.
  8. Ustawowe, poważne obniżenie dotychczasowych, niebezpiecznych dla zdrowia ( przynajmniej 4 krotnie ) norm poziomów fluorków w wodzie wodociągowej, pitnej i przemysłowej. Wprowadzenie zakazu stosowania fluoryzacji zębów u dzieci i zabezpieczenie dokumentacji medycznej w celu identyfikacji i kontroli szkodliwości jej dotychczasowego zastosowania. Wprowadzenie znacznie ostrzejszych norm i przeprowadzanie stałych kontroli produktów spożywczych na zawartość związków fluoru, rtęci, aluminium, pestycydów, glifosatów, formaldehydów, sztucznych konserwantów, sztucznych barwników, chemicznych polepszaczy smaku…
  9. Wprowadzenie całkowitego i stale restrykcyjnie kontrolowanego oraz surowo karanego zakazu rozpylania nad Polska nanocząstek chemicznych, a w szczególności związków aluminium, baru, strontu, siarki, obcego DNA i niekontrolowanych w polskich instytutach badawczych materiałów chemicznych. Stałe badania gleby i zbiorników wodnych na zawartość zagrzybiające środowisko zawartość aluminium i związków siarki.
  10. Totalna repolonizacja mediów zagranicznych i wprowadzenie stałej surowej kontroli przeciwko zamieszczaniu w nich informacji nieprawdziwych lub zmanipulowanych.
  TO jest 10 podstawowych przykazań od polskich obywateli i przyszłych wyborców, które każdy rodzimy rząd lub pretendent MUSI SPEŁNIĆ, żeby mógł się oficjalnie nazywać POLSKIM.
  Niewypełnienie nawet jednego z nich powoduje, że może wyłącznie używać terminu przejściowy !
  wężykiem, wężykiem

 5. Fenix 05.04.2017 12:40

  Każdy obywatel ma równe prawa, to po co mu rząd władzy sprawowanej stojący ponad prawem ?
  Prawo służy życiu . Człowiek służy sobie .
  Jedno prawo służy każdemu .

 6. Fenix 05.04.2017 13:09

  1. Obywatele państwa z granicami .
  2. Naród obywateli bez granic.
  Ja daję ” tak ” 2.

 7. Fenix 05.04.2017 13:25

  Państwo to instytucja bezosobowa , nie ma osobowości prawnej ,nikt w państwie za nic nie odpowiada, to jest złe .
  Naród obywateli ma osobowość prawną, odpowiada swymi decyzjami w prawie, o własnym losie .
  Naród odpowiada za własne finanse i ekonomie ,gospodarkę ,decyzyjność Narodu . Jakie prawa wybiera i daje sobie Naród , takimi się rządzi .

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.