Niesłuszna walka z językiem rosyjskim na Białorusi – 2

Opublikowano: 14.09.2020 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Publikacje WM

Liczba wyświetleń: 4

Poniżej treść dokumentu zalinkowanego 19 sierpnia 2020 r. na stronie petersburskiej Agencji Wiadomości Politycznych „Północny-Zachód” (АПН Северо-Запад), o którym agencja ta pisze tak: „Program ten został przepisany z projektu ukraińskiego o tej samej nazwie i przyjęty dwa miesiące temu przez koalicję prozachodnich partii Białorusi (Front Ludowy, Partia Socjaldemokratyczna (Gromada), Zjednoczona Partia Obywatelska, chrześcijańscy demokraci itp.). Nie mają one większości wśród zwolenników głównego kandydata na prezydenta z ramienia opozycji, Swietłany Ciechanowskiej, ale są jej najbardziej radykalną częścią. Ciechanowska na razie stara się robić wrażenie, że program ten jest jej nieznany” („Białoruska opozycja zatarła plany oczyszczenia kraju z przeklętych Moskali”, 19.08.2020). Tłumaczenie z języka białoruskiego.

* * *

To jest wersja strony z pamięci podręcznej Google. Jest to zrzutka strony według stanu z dnia 18 sierpnia 2020 r. (06: 32:20 GMT). Oryginalna strona mogła w międzyczasie zostać wyedytowana i ulec zmianie.

REFORMA SEKTORA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – KRÓTKI OPIS

Sytuacja zarówno wewnątrz kraju, jak i wokół niego, rozwija się niekorzystnie dla interesów narodowych Białorusi. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego spowodowane są wzrostem agresywności polityki zagranicznej Kremla, udziałem Białorusi w postsowieckich projektach integracyjnych pod egidą Rosji, dominacją rosyjskich mediów w przestrzeni informacyjnej i niskim poziomem świadomości narodowej Białorusinów.

Głównymi kierunkami reformy istniejącej polityki państwowej są: wyjście ze stowarzyszeń integracyjnych z udziałem Rosji, ochrona i rozwój narodowego dziedzictwa kulturowego, języka białoruskiego, zrównoważony wzrost gospodarczy, wysoki poziom i jakość życia obywateli, demokratyczny sposób zarządzania.

W wyniku reformy zmniejszą się groźby ingerencji zewnętrznej i destabilizacji sytuacji w kraju, prób podziału społeczeństwa i integralności terytorialnej Białorusi.

PROBLEMY, KTÓRYCH ROZWIĄZANIE MA NA CELU REFORMA

1. Agresywna polityka zagraniczna Kremla.

W celu realizacji swoich rewizjonistycznych, imperialnych planów Kreml aktywnie wykorzystuje:

– szantaż gospodarczy i energetyczny,

– presję informacyjną,

– rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i dezinformacji,

– toksyczny wpływ na elitę i społeczeństwo,

– fałszowanie historii w celu manipulowania świadomością społeczną,

– sztuczne prowokowanie i podsycanie wewnętrznych konfliktów.

Rosyjskie przywództwo wykorzystuje koncepcję „ruskiego świata” w celu wzmocnienia kontroli Moskwy nad Białorusią. Narzędziem do tego są często język rosyjski i Rosyjski Kościół Prawosławny.

Kreml aktywnie dopasowuje metody „miękkiej siły”: organizacje pozarządowe, fabryki myśli [think tanki], media, blogerów, sieci społecznościowe, wymianę fachowców i stażystów z Rosją.

2. Brak demokracji, wolności słowa, wolności zgromadzeń i innych podstawowych wolności.

Niezależne media są pod ścisłą presją. Społeczeństwo obywatelskie i opozycja polityczna stykają się z surowymi ograniczeniami swojej działalności i prześladowaniami. W kraju od ponad dwóch dekad nie ma wolnych i uczciwych wyborów.

3. Niski poziom świadomości narodowej i dominacja języka rosyjskiego.

Całkowita niezdolność ideologów państwowych i państwowych mediów do konkurowania z propagandą mediów rosyjskich: rosyjska telewizja i radio faktycznie dominują w przestrzeni informacyjnej Białorusi.

4. Niepokojący stan białoruskiej gospodarki.

Gospodarka Białorusi boryka się ze znacznym zużyciem środków trwałych i technologicznym opóźnieniem nie tylko w stosunku do światowych liderów, ale i w stosunku do sąsiadów – krajów UE.

5. Członkostwo Białorusi w integracyjnych ponadnarodowych formacjach, w których dominuje Rosja –Państwo Związkowe (ZBiR), ODKB, EaWG (Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza), WNP.
W ramach ODKB Białorusinom grozi zaangażowanie w konflikty zbrojne w Azji Środkowej, a także na całym świecie. Poprzez udział w ODKB istnieje zagrożenie użycia wojsk azjatyckich lub rosyjskich na naszym terytorium. Przynależność do ODKB uniemożliwia również modernizację armii.

6. Zmiana priorytetów i akcentów w polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

UE stoi przed niespotykanymi wyzwaniami migracyjnymi i konsekwencjami Brexitu. Wiele krajów UE szuka kompromisów z Kremlem.

Stany Zjednoczone nie są realnym gwarantem niepodległości Białorusi, pomimo postępów w stosunkach dwustronnych i silnego zaangażowania Waszyngtonu w sprawę niepodległości i suwerenności Białorusi.

GŁÓWNE CELE/ZADANIA REFORMY

Głównym celem reformy sektora bezpieczeństwa narodowego jest natychmiastowa mobilizacja i konsolidacja społeczeństwa w celu obrony niepodległości i suwerenności.
Zadania:

– wzmocnienie tożsamości narodowej, podwyższenie poziomu patriotyzmu i godności narodowej;

– zjednoczenie społeczeństwa na podstawie wartości demokratycznych i idei budowy niepodległej Białorusi;

– zmniejszenie wpływu Kremla na Białoruś przez kanały informacyjne, gospodarcze, integracyjne i humanitarne;

– wyjście z postsowieckich stowarzyszeń integracyjnych zdominowanych przez Rosję;

– integracja z zachodnimi strukturami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi (UE, NATO).

PODSTAWOWE KROKI DLA REALIZACJI TEJ KONCEPCJI

Środki priorytetowe (do 2021 r.):

1. W dziedzinie politycznej:

– wyjście z „Państwa Związkowego”, Unii Eurazjatyckiej, Unii Celnej i innych podmiotów integracyjnych zdominowanych przez Rosję;

– zakaz działania dla organizacji prorosyjskich, których działalność jest sprzeczna z interesem narodowym, a także dla rosyjskich fundacji i organizacji finansujących takie struktury;

– wprowadzenie odpowiedzialności karnej za publiczne wypowiedzi negujące istnienie odrębnego narodu białoruskiego i/lub jego historycznego prawa do posiadania własnego państwa. Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za publiczne znieważanie języka białoruskiego;

– monitorowanie przez siły społeczeństwa obywatelskiego działalności inicjatyw prokremlowskich na Białorusi;

– wprowadzenie kontroli granicznej i celnej na granicy z Rosją.

2. Zakaz sprzedaży obiektów białoruskiej infrastruktury firmom rosyjskim.

3. W dziedzinie informacji:

– uwolnienie niezależnych mediów od presji i kontroli ze strony państwa, zapewnienie wolności mediów i wolności słowa na Białorusi;

– zakaz nadawania na Białorusi publicystycznych programów społeczno-politycznych i informacyjnych tworzonych przez rosyjskie stacje telewizyjne;

– obowiązkowe włączenie do standardowego pakietu telewizyjnego [na Białorusi] publicznych kanałów telewizyjnych Łotwy, Litwy, Polski, Ukrainy;

– przywrócenie stałej działalności Społecznej Rady Koordynacyjnej w sferze środków masowego przekazu (zobacz: „Powołano Społeczną Radę Koordynacyjną ds. mediów”, 06.11.2008 r. – przyp. tłum.)

4. W dziedzinie wojskowej:

– wyjście z ODKB, odzyskanie przez Białoruś pełnej kontroli nad własnymi systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej;

– wycofanie z terytorium Białorusi rosyjskich obiektów wojskowych: węzła łączności w Wilejce i stacji radiolokacyjnej pod Baranowiczami;

– rozszerzenie wychowania patriotycznego w wojsku białoruskim;

– wprowadzenie pracy wychowawczej w wojsku w języku białoruskim;

– rozwinięcie infrastruktury granicznej na granicach z krajami UE, zwiększenie przepustowości przejść granicznych.

5. W dziedzinie ochrony środowiska:

– zakaz uruchamiania i eksploatacji nowych szkodliwych zakładów produkcyjnych w Brześciu, Mohylewie, Swietłogorsku;

– ujawnienie pełnych i prawdziwych informacji dotyczących budowy, bezpieczeństwa i eksploatacji elektrowni jądrowej w Ostrowcu;

– przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat dalszego losu ostrowieckiej elektrowni jądrowej.

6. W dziedzinie społecznej:

– zwiększenie wynagrodzeń i poprawa warunków pracy pracowników służby zdrowia i edukacji.

7. W dziedzinie kultury:

– popularyzacja bohaterów narodowych ze szczególnym uzwzględnieniem XIX i XX wieku;

– popularyzacja postaci Kostusia Kalinowskiego [potomek ekspandującej na Wschód szlachty mazowieckiej Wincenty Konstanty Kalinowski (ur. 1838 w gub. grodzieńskiej), którego przodkowie utracili w II poł. XVIII w. majątek Kalinowo na Ziemi Briańskiej, należący do nich przez prawie sto lat – przyp. tłum.] jako politycznego założyciela współczesnego narodu białoruskiego, jako symbolu walki Białorusinów o wolność i niepodległość oraz jako postaci, która powinna konsolidować wokół siebie wszystkich oddanych wartościom narodowego odrodzenia i niepodległości kraju.

Zadania średnioterminowe (do 2025 r.):

1. W dziedzinie politycznej:

– reforma prawa wyborczego, przeprowadzenie wolnych, uczciwych i sprawiedliwych wyborów do parlamentu kraju;

– utworzenie Gwardii Narodowej w celu ochrony parlamentu i zachowania ustroju konstytucyjnego w kraju;

– utworzenie Narodowej Służby Bezpieczeństwa podległej parlamentowi;

– przywrócenie sądom niezależności od władzy wykonawczej;

– sprawowanie kontroli cywilnej, przede wszystkim przez parlament, nad Siłami Zbrojnymi;

2. W dziedzinie gospodarczej:

– dywersyfikacja dostaw energii, zmniejszenie udziału Rosji jako dostawcy energii na Białoruś do 50% całkowitego importu energii;

– zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

– realizacja państwowego programu oszczędzania energii, zmniejszenie zużycia energii i przejście na paliwa lokalne;

– budowa nowej rafinerii ropy naftowej w Nowopołocku, przeznaczonej do przerobu lekkiej ropy naftowej;

– włączenie Białorusi do programów współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza w celu przygotowania niezbędnych dokumentów, programów i infrastruktury do przyłączenia Białorusi do przyszłego systemu dostaw skroplonego gazu z USA do Europy Wschodniej;

– prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z uwzględnieniem zakazu ich nabywania przez firmy z ponad 20-procentowym udziałem kapitału rosyjskiego, stworzenie warunków do przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

– budowa nowoczesnych torów kolejowych i głównych autostrad: Kijów-Mińsk-Wilno, Lwów-Brześć-Grodno-Wilno, Witebsk-Połock-Dyneburg-Ryga (trzeciego punktu w źródle brak, natomiast w wersji rosyjskojęzycznej niniejszego dokumentu, zalinkowanej 18 sierpnia przez Agencję RIA „Novosti” w tekście pt. „Określono konsekwencje realizacji programu białoruskiej opozycji” z dnia 18.08.2020 r., poniższy punkt 4. nosi numer 3. – przyp. tłum.).

4. W dziedzinie informacji:

– ustalenie dla telewizji kablowych maksymalnego dopuszczalnego 50-procentowego udziału w pakietach abonenckich tych kanałów telewizyjnych, w produkcji których uczestniczyły państwa obce;

– podniesienie poziomu jakości białoruskich krajowych kanałów telewizyjnych, tworzenie specjalnych programów społeczno-politycznych i historycznych;

– retransmitowanie przez narodowe stacje telewizyjne programów popularnonaukowych, rozrywkowych i informacyjnych z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, Australii.

5. W dziedzinie wojskowej:

– przejście na standardy NATO;

– szkolenie kadry wojskowej ze skierowaniem białoruskich wojskowych do odpowiednich instytucji szkoleniowych i ośrodków państw NATO;

– przetłumaczenie na język białoruski całego życia wojska białoruskiego (służba, działania bojowe, obsługa techniczna itp.);

– nadanie białoruskim jednostkom wojskowym i instytucjom oświatowym imion białoruskich bohaterów narodowych;

– sformowanie Białoruskich Sił Zbrojnych z czterech integralnych elementów:

1) rdzeń z profesjonalnych wojskowych, służących na podstawie umowy;

2) obywatele odbywający zasadniczą służbę wojskową;

3) ochotnicze jednostki terytorialne utworzone przez obywateli, którzy są cywilami, ale przechodzą okresowe ćwiczenia i mogą być szybko zmobilizowani;

4) rezerwy – wszyscy zdolni do służby obywatele płci męskiej, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe w czasie służby zasadniczej.

– zmiana systemu szkolenia żołnierzy podczas służby zasadniczej i systemu szkolenia rezerwistów. Skoncentrowanie się na edukacji patriotycznej i zdobywaniu niezbędnych umiejętności.

– skrócenie czasu trwania obowiązkowej służby zasadniczej do 6 miesięcy;

– stan Sił Zbrojnych, bez uwzględnienia rezerwistów, w granicach 75,0 tys. – 80,0 tys.;

– zbudowanie odpowiedniej infrastruktury na granicy Białorusi z Rosją;

6. W dziedzinie ochrony środowiska:

– stworzenie korzystnych warunków ekonomicznych do inwestowania w projekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz przetwarzania i recyklingu odpadów;

– regeneracja obszarów skażonych promieniowaniem.

7. W dziedzinie społecznej:

– stworzenie warunków do powrotu do kraju Białorusinów pracujących za granicą, przede wszystkim lekarzy i pracowników służby zdrowia, oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów z innych dziedzin;

– sprzyjanie powrotowi tych potomków naszych rodaków, którzy wyjechali z Białorusi do chwili odzyskania niepodległości państwowej [1991], poprzez przyjęcie ustawy o karcie rodaka-Białorusina [pozostającego] za granicą;

8. W dziedzinie kultury:

– przywrócenie językowi białoruskiemu statusu jedynego języka państwowego, zapewnienie mniejszościom narodowym prawa do edukacji i realizacji działań kulturalnych w języku ojczystym;

– opracowanie i wdrożenie administracyjnych i finansowych działań pobudzających do życia białoruskojęzyczne media, wydawnictwa książkowe, życie kulturalne; rekompensowanie przez państwo [kosztów] nauczania i wychowywania w języku białoruskim w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych;

– przeprowadzenie kompleksowej dekomunizacji i desowietyzacji Białorusi;

– białorusyfikacja życia religijnego wszystkich wyznań chrześcijańskich i innych religii;

– białorusyfikacja systemu edukacji na wszystkich jego szczeblach i we wszystkich jego postaciach;

– ponowne zarejestrowanie, przywrócenie statusu i państwowego finansowania Narodowemu Państwowego Liceum Humanistycznemu im. Jakuba Kolasa (od 2003 r. pozarządowa szkoła w Mińsku, współpracująca z liceami w Gdańsku – przyp. tłum.) z zachowaniem swobód akademickich dla nauczycieli, uczniów i rodziców; utworzenie oddziałów NPLH we wszystkich miastach wojewódzkich;

Cele długoterminowe (do 2030 r.):

– stworzenie kompleksowego białoruskojęzycznego systemu edukacji od przedszkoli po uniwersytety;

– przywrócenie Białoruskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jako narodowej alternatywy dla białoruskiego egzarchatu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego);

– spełnienie przez Białoruś wszystkich kryteriów członkostwa w UE i NATO, złożenie odpowiednich wniosków o członkostwo w tych strukturach;

– zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego kraju poprzez dywersyfikację dostaw produktów rolnych, tworzenie zapasów żywności, modernizację produkcji rolnej i farmeryzację rolnictwa;

– wzmocnienie współpracy i tworzenie strategicznego partnerstwa w ramach Wspólnoty Bałtycko-Czarnomorskiej [Międzymorza – przyp. tłum.], tworzenie i organizowanie odpowiedniego regionalnego bloku państw;

– wdrożenie programu dywersyfikacji dostaw nośników energii z ograniczeniem udziału dostaw z dowolnego kraju do maksimum 30 procent całkowitego importu nośników energii.

Tłumaczenie: Grzegorz Grabowski
Tekst oryginalny: Webcache.GoogleUserContent.com
Wersja rosyjskojęzyczna: Webcache.GoogleUserContent.com
Źródło polskie: WolneMedia.net

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Zostań pierwszą osobą, która oceni ten wpis!
Loading...

TAGI: , , ,

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Chcesz skomentować? Zaloguj się!
  Subskrybuj  
Powiadom o