Nie wszy­scy muszą cenzurować

Opublikowano: 16.04.2022 | Kategorie: Świat komputerów, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1419

Kanadyjska plat­for­ma wideo „Rum­ble” wyty­ka portalowi „Glo­be and Mail” popie­ra­nie cen­zu­ry rosyj­skich tre­ści. Wcze­śniej dzien­ni­karz „Glo­be and Mail”, Joe Castal­do, zapy­tał „Rum­ble”, dla­cze­go nie blo­ku­je rosyj­skich tre­ści, tak jak inne stro­ny. „Rum­ble” przy­zna­ło, że takie naci­ski ze stro­ny pra­sy zda­rza­ją się coraz częściej.

„Rum­ble” opu­bli­ko­wa­ło na „Twit­te­rze” dwa maile otrzy­ma­ne od Castal­do na począt­ku tygo­dnia. Dzien­ni­karz pytał o komen­tarz, dla­cze­go por­tal nie idzie w śla­dy „YouTube’a”, „Face­bo­oka”, „Insta­gra­mu” czy „Twit­te­ra”, któ­re ogra­ni­cza­ją lub blo­ku­ją rosyj­skie tre­ści. Wymie­nio­ne stro­ny od razu po ata­ku na Ukra­inę ocen­zu­ro­wa­ły „Rus­sia Today”.

W dru­gim mailu Castal­do powo­łu­jąc się na dwa źró­dła zarzu­cił „Rum­ble” sze­rze­nie „krem­low­skich kłamstw i pro­pa­gan­dy”. Dodał, że model biz­ne­so­wy por­ta­lu pasu­je skraj­nym ugru­po­wa­niom, któ­re roz­po­wszech­nia­ją teo­rie kon­spi­ra­cyj­ne i dez­in­for­ma­cję pod pre­tek­stem wol­no­ści wypo­wie­dzi. Póź­niej dopi­sał, że może przed­sta­wić przy­kła­dy tre­ści zamiesz­cza­nych przez takich twór­ców inter­ne­to­wych jak Stew Peters i Alex Jones, odzwier­cie­dla­ją­cych rosyj­ską rzą­do­wą propagandę.

„Rum­ble” odpo­wie­działo, że ist­nie­je powód, dla któ­re­go ludzie odwra­ca­ją się od mediów kor­po­ra­cyj­nych (takich jak „Glo­be and Mail”) i kon­glo­me­ra­tów Big Techu. „Dzie­je się tak, ponie­waż aro­ganc­ko przy­pi­su­je­cie sobie pra­wo do decy­do­wa­nia za odbior­ców, któ­re infor­ma­cje są zaufa­ne i jakie poglą­dy mogą wyra­żać. »Rum­ble« szyb­ko się roz­wi­ja, ponie­waż ufa­my doro­słym ludziom, pozwa­la­my im podej­mo­wać swo­je decy­zje i wyra­biać sobie poglą­dy po wysłu­cha­niu róż­nych stron”.

Autorstwo: Katarzyna Nowosielska
Źródło: Goniec.net

27

TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.