Nauka o unieważnieniu w Koranie

Opublikowano: 19.08.2011 | Kategorie: Prawo, Wierzenia

Liczba wyświetleń: 1047

Usiłując upiększyć obraz islamu, muzułmańscy aktywiści zwykle cytują z Koranu wersety napisane w pierwszym okresie istnienia tej religii, w czasie gdy Mahomet mieszkał w Mekce. Te fragmenty powodują, że islam jawi się nam jako pokojowy i nieszkodliwy, ponieważ wersy te wzywają do miłości, pokoju i cierpliwości. Na tym polega podstęp. Owi działacze nie mówią naiwnym ludziom, że takie wersety, choć nadal można je znaleźć w Koranie, zostały anulowane czy też uznane za bezpodstawne przez jego kolejne fragmenty, które zachęcają do zabijania, ścinania głów, okaleczania, terroryzmu i nietolerancji religijnej. Późniejsze wersy zostały stworzone, gdy Mahomet miał swą główną siedzibę w Medynie.

Podczas rozmów z mieszkańcami chrześcijańskich, zachodnich społeczeństw, muzułmańscy działacze celowo ukrywają główną doktrynę islamu zwaną „al-Nasikh wal-Mansoukh” (znoszące i to, co zniesione). Oznacza to, że w sytuacjach gdy treść wersetów wzajemnie sobie przeczy, wcześniejsze zastępowane są przez późniejsze. Chronologiczny czas, w którym werset został napisany określa jego uprawnienia do ustalania polityki w islamie. Nie-muzułmanie nie mogą sobie pozwolić na niewiedzę o pełnych konsekwencjach doktryny znoszącego i tego, co zniesione (al-Nasikh wal-Mansoukh). Kiedy islamski mówca twierdzi, że islam jest religią pokoju i że Koran nie wspiera łamania praw człowieka, uprzedzeń związanych z płcią czy terroryzmu, po prostu kłamie. Oznacza to, że zachodni politycy i liberalni dziennikarze, którzy nieustannie głoszą, że islam jest szlachetną religią pokoju, w rzeczywistości propagują oszustwo, do powtarzania którego skłonił ich podstęp.

To stwarza problemy naiwnym ludziom, którzy nie są zaznajomieni z islamem i Koranem. Nie wiedzą, że sury (rozdziały) Koranu nie są ułożone w porządku chronologicznym w odniesieniu do czasu, w którym zostały napisane. Dlatego ktoś, kto chce ich oszukać, może odwoływać się do różnych miejsc w całym Koranie i czytać wersety, które brzmią spokojnie, tolerancyjnie, rozsądnie i kochająco. Odnosi się wrażenie, że cały Koran promuje pokój, miłość, równość i tolerancję dla wszystkich. Jest to dalekie od prawdy. Większość muzułmanów w pełni rozumie, że kilka wersetów Koranu, które pozornie promują równość, pokój i sprawiedliwość są najczęściej zastępowane/anulowane przez późniejsze wersety, które pozwalają uprawomocnić takie rzeczy jak terroryzm i legalistyczne ograniczenia powszechnych praw człowieka i praw kobiet.

DOKTRYNA ZNOSZĄCEGO I ZNOSZONEGO W KORANIE (AL NAKISH WAL MANSOUKH)

Doktryna ta oparta jest na dwóch wersetach, które Allach rzekomo polecił umieścić Mahometowi w Koranie.

„Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny?!” Sura 2: 106

„A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny – a Bóg wie najlepiej, co zsyła – to oni mówią: ‘Ty jesteś tylko oszustem!’ Lecz większość z nich nie wie.” Sura 16:101

Dokumentacja dotycząca informacji, które przekazuję w tym artykule znajduje się w jednej z klasycznych arabskojęzycznych książek na temat islamu. Nosi ona tytuł „al-Nasikh wal-Mansoukh” (Znoszący i Znoszony) i jest autorstwa szanowanego muzułmańskiego uczonego Abil-Kasim Hibat-Allah Ibn Abi-Salama-Nasr. Książka analizuje każdą surę (rozdział) w Koranie i przytacza bardzo szczegółowo każdy werset, który został unieważniony/nadpisany przez określone wersety, które powstały później. Autor zauważył, że spośród 114 sur (rozdziałów) Koranu, tylko 43 jest wolnych od wpływu tej koncepcji. Konsekwencje są bardzo pouczające. Oznacza to, że ci, którzy byliby skłonni zaakceptować Koran, jako wiarygodne mogą potraktować dosłownie tylko jego 43 rozdziały. Większość z jego rozdziałów nie może być traktowana dosłownie. Anulowane wersety są wymieszane z obecnie obowiązującymi i tylko uczony islamista wie, który jest który.

Poniżej fragmenty tłumaczenia książki z arabskiego oryginału.

TRZY RODZAJE UNIEWAŻNIENIA

1. Wersety w których zarówno sformułowanie, jak i zastosowanie zostało unieważnione.

Przykład taki można znaleźć w komentarzu Ansa Ibn Adela Malika. Powiedział on, że w czasie życie Mahometa, czytano Surę, która miała tę samą objętość co Sura 9 (pokuta). Następnie stwierdził, że pamięta jedynie jeden werset z tej Sury/rozdziału – „Jeśli syn Adam ma dwie doliny złota, powinien pożądać trzeciej. Jeśli natomiast ma trzy, powinien pożądać czwartej. Nic nie wypełni brzucha syna Adama z wyjątkiem brudu, a Allach zaakceptuje skruchę, od tych którzy pokutują.”

Innym przykładem jest komentarz Ibna Abdullaha Ibn Massouda. Powiedział on, że Mahomet wyrecytował dla niego werset, który on zapamiętał i zapisał w swoim Koranie. Kiedy sprawdził swój Koran następnego dnia, odkrył, że werset zniknął. Mahomet wyjaśnił Ibn Massoudemu co się stało. Powiedział mu, że werset został zniesiony w trakcie poprzedniego dnia.

2. Wersety w którym słowa zostały unieważnione, ale znaczenie pozostało.

Są to wersety w których słowa zostały unieważnione, ale wnioski/możliwe zastosowania tych słów pozostały nienaruszone.

Przykład tej formy występuje w opowieści o Omarze Ibn Al Khattabie. Powiedział on: „Gdybym nie obawiał się, że ludzie będą twierdzić, że dodaliśmy do Koranu to co nie było jego częścią, nalegałbym na włączenie wersetu o kamieniowaniu. Dzięki Bogu wyrecytował go Apostoł Boży.”

3. Wersety, których zastosowanie zostało unieważnione, ale nie ich słowna forma.

Są to wersety, w których sformułowania pozostałe te same, ale prawo do ich rozważania w procesie formułowania islamskiej polityki zostało anulowane.

Istnieje w Koranie trzydzieści sześć Sur/rozdziałów, które wspominają o takich rzeczach jak modlenie się w kierunku Jerozolimy, regulacje dotyczące postu i przebaczenia dostępnego dla politeistów.

CZTERY POZIOMY UNIEWAŻNIANIA

1. Sury, które nie zostały dotknięte zastosowaniem doktryny Znoszącego i Znoszonego. (43 Sury)

Sury 1, 12, 36, 49, 55, 57, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107,109, 108, 110, 112, 113 i 114

2. Sury, które utrzymały wyższość Unieważniającego, ale ich oryginalne sformułowanie pozostało takie samo. (6 Sur)

Sury 48, 59, 63, 64, 65 i 87

3. Sury, których forma słowna została unieważniona, ale utrzymały swoje prawo do ich stosowania. (40 Sur)

Sury 6, 7 10, 11, 13, 15 16 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 60, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 86, 80, 88 i 109

4. Sury których zarówno forma słowna, jak i zastosowanie zostały unieważnione. (24 Sury)

Sury 2, 3, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 73, 103 i 108

WERSET MIECZA

Werset, które unieważnia pokojowe wersety.

Przykład unieważnienia: Istnieją 124 wersety, które nawołują do tolerancji i cierpliwości, a które zostały anulowane i zastąpione przez pojedynczy werset. Nazywany jest on wersetem miecza:

„A kiedy miną zakazane miesiące, wtedy walczcie i zabijajcie pogan, gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki (wojna)…” Sura 9:5

WERSETY, KTÓRE WSPIERAJĄ WERSET MIECZA

1. „Walczcie z nimi, a Allah ukarze ich waszymi rękoma, okryje ich wstydem, pomoże wam (zwyciężyć) nad nimi, uzdrowi piersi wierzących.” (Sura 9:14)

2. „O wy, którzy wierzycie! Poganie są nieczyści, więc nie pozwólcie im zbliżyć się do Meczetu świętego po tym roku.” (Sura 9:28)

3. „Żydzi mówią: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie mówią: „Chrystus jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Allah ich przeklina, jakże oni przewrotni i dalecy od prawdy!” (Sura 9:30)

4. „O Proroku! Walcz dzielnie przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich mieszkaniem będzie Piekło – okrutne miejsce w istocie.” (Sura 9:73)

5. „O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą stanowczością i wiedzą, że Allah jest z tymi którzy się go boją.” (Sura 9:123)

NIEKTÓRE WERSETY UNIEWAŻNIONE PRZEZ WERSET MIECZA

1. „Ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!” (Sura 2:62)

2. „Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, przez zawiść pochodzącą od nich samych; a przecież prawda stała się dla nich jasna. Przebaczcie i odwróćcie się, dopóki Allah nie przyjdzie ze Swoim rozkazem.” (Sura 2:109)

3. „Za to, że oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów i zapominają część tego, co im zostało przypomniane. Ty nieustannie odkrywać będziesz zdradę z ich strony, z wyjątkiem nielicznych spośród nich. Lecz przebacz im i odpuść, Allah umiłował tych którzy są mili.” (Sura 5:13)

4. Zostaw tych, którzy traktują swoją religię jak zabawę i rozrywkę i zwodzi ich życie tego świata. I napominaj przy jego pomocy, żeby dusza ich nie została zatracona za to, co uczyniła. Nie będzie miała poza Allahem ani opiekuna, ani orędownika! I gdyby ona nawet zaofiarowała jakąkolwiek zamianę, to nie zostanie od niej przyjęta. A ci, którzy zostaną skazani na zatracenie, za to, co sobie zarobili, to otrzymają napój z wrzątku i karę bolesną, ponieważ oni nie uwierzyli i odrzucili Allaha.” (Sura 6:70)

5. „A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Allahowi!” (Sura 8:61)

6. „I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: „Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.” (Sura 29:46)

7. „Oto zawarliśmy przymierze z synami Izraela: „Nie będziecie czcić nikogo innego, jak tylko Allaha.” (Sura 2:83)

8.”Powiedz: „Czy wy będziecie z nami dyskutować o Allahu, który jest naszym Panem i waszym Panem? Jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, a wy za wasze. My jesteśmy Jego szczerymi czcicielami.” (Sura 2:139)

9. „Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Bóg nie miłuje najeźdźców!” (Sura 2:190)

10.”I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać.” (Sura 2:191)

11. „Ale jeśli oni się powstrzymają… – Allah jest przebaczający, litościwy! (Sura 2:192)

12. „Nie ma przymusu w religii.” (Sura 2:256)

13.”A jeśli oni będą się z tobą spierać, to powiedz: „Poddałem się całkowicie Allahowi, tak jak Ci, którzy poszli za mną.” I powiedz tym, którym została dana Księga, i ludziom prostym: „Czy poddaliście się całkowicie?” Jeśli oni poddali się całkowicie, to poszli drogą prostą; a jeśli się odwrócili… do ciebie należy tylko obwieszczenie posłannictwa. A Allah widzi jasno Swoje sługi! (Sura 3:20)

14. „Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Allahem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Allah ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie.” (Sura 3:28)

15. ”To są ci, o których Allah wie, co znajduje się w ich sercach. Odwróć się więc od nich, napominaj ich i powiedz im o nich samych słowa przekonywujące!” (Sura 4:63)

16.”Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem.” (Sura 4:80)

17. „Allah zapisuje to, co oni zamyślają nocą. Odwróć się więc od nich i zaufaj Allahowi!” (Sura 4:81)

18. “Walcz więc w imieniu Allaha! – będziesz obciążony odpowiedzialnością tylko za siebie samego!” (Sura 4:84)

19. „Z wyjątkiem tych, którzy są związani z ludem mającym z wami przymierze; albo tych, którzy przyszli do was – z sercem ściśniętym – aby walczyć z wami albo ze swoim ludem. Gdyby Allah zechciał, to dałby im władzę nad wami, I oni zwalczyliby was. A jeśli oni odejdą, nie prowadząc z wami walki, i zaofiarują wam pokój, to wówczas nie wskaże wam Allah przeciwko nim żadnej drogi.” (Sura 4:90)

20. „O wy, którzy wierzycie! Nie znieważajcie symbolów kultu Allaha ani miesiąca świętego.(Sura 5:2)

INNE WERSETY, KTÓRE ZOSTAŁY UNIEWAŻNIONE PRZEZ WERSET MIECZA

Sura 5: 99

Sura 6: 66; 104; 106- 108; 112; 135; 158

Sura 7: 183; 199

Sura 10: 41, 46, 99, 108, 109

Sura 11: 121

Sura 13: 40

Sura 15: 3, 85, 88, 94

Sura 16: 82, 125, 127

Sura 17: 54

Sura 19: 84

Sura 20: 130, 135

Sura 22: 68

Sura 23: 54, 96

Sura 24: 54

Sura 28: 55

Sura 30: 60

Sura 32: 30

Sura 33: 48

Sura 34: 25

Sura 39: 15

Sura 41: 34

Sura 42: 6, 15, 48

Sura 43: 83, 89

Sura 44: 59

Sura 45: 14

Sura 46: 35

Sura 50: 39

Sura 52: 48

Sura 53: 29

Sura 58: 8-9, 11

Sura 73: 10

Sura 76: 8

Sura 86: 17

Sura 88: 22- 24

Sura 109: 6

Nie sposób nie zapytać: dlaczego potrzebne były zmiany w Koranie, jeśli naprawdę zawiera on słowa Boga? Jeśli Allah rzeczywiście jest wszechmogący i wszechwiedzący, dlaczego tak często miałby korygować i poprawiać samego siebie?

Autor: Abdullah Al Araby
Tłumaczenie: JK
Źródło oryginalne: Islam Review
Źródło polskie: Euroislam


TAGI: , , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

3 komentarze

 1. guarana 19.08.2011 20:29

  Jak normalnie myślący człowiek w ogóle może takie pierdoły traktować serio?

 2. eFJot 19.08.2011 22:28

  @ guarana Jak normalnie myślący człowiek może w ogóle traktowac serio takie pierdoły oraz pierdoły serwowane nam przez chrześcijaństwo i judaizm?
  Jak widać- całkiem sporo (normalnie myślących?) ludzi wierzy w te pierdoły.
  Wszystkie religie monoteistyczne to przekleństwo ludzkości!

 3. Potrojny 20.08.2011 19:25

  Może ktoś mi powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy religią a sektą?

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.