„Kon­wój wol­no­ści” zablo­ko­wał ulice w Nowej Zelandii

Opublikowano: 09.02.2022 | Kategorie: Polityka, Społeczeństwo, Wiadomości ze świata, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 1681

Set­ki samo­cho­dów w „kon­wo­ju wol­no­ści” wraz z tysią­ca­mi pro­te­stu­ją­cych zablo­ko­wa­ły uli­ce przed par­la­men­tem w Wel­ling­ton, sprze­ci­wia­jąc się restryk­cjom sani­tar­nym i szcze­pie­niom prze­ciw Covid-19 – poin­for­mo­wał we wto­rek dzien­nik „New Zealand Herald”.

Demon­stra­cja inspi­ro­wa­na jest kana­dyj­skim pro­te­stem o takiej samej nazwie, któ­ry zor­ga­ni­zo­wa­no w Otta­wie – zauwa­ży­ła agen­cja AFP. Jak infor­mu­je nowo­ze­landz­ka gaze­ta, we wto­rek rano do sto­li­cy z całe­go kra­ju ścią­gnę­ły set­ki aut, cię­ża­ró­wek i motocykli. Mani­fe­stan­ci doma­ga­ją się cał­ko­wi­te­go znie­sie­nia covi­do­wych restryk­cji. Zapo­wia­da­ją kon­ty­nu­owa­nie pro­te­stów, do cza­su pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia pro­po­zy­cji przez rząd. W Nowej Zelan­dii obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia doty­czą one m.in. pra­cu­ją­cych w służ­bie zdro­wia, poli­cji, sek­to­rze edu­ka­cji i obro­ny naro­do­wej.

Pre­mier Nowej Zelan­dii Jacin­da Ardern nie spo­tka­ła się z pro­te­stu­ją­cy­mi, nie­mniej wyra­zi­ła swo­ją opi­nię na temat wyda­rze­nia na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. „Myślę, że błędem było­by okre­ślać to, co widzi­my na zewnątrz, jako repre­zen­ta­cję więk­szo­ści [oby­wa­te­li]. Więk­szość Nowo­ze­land­czy­ków zro­bi­ła wszyst­ko, co mogła, by chro­nić sie­bie nawza­jem” – oce­ni­ła sze­fo­wa rządu.

Ardern tego same­go dnia wygło­si­ła prze­mó­wie­nie w par­la­men­cie doty­czą­ce prio­ry­te­tów rzą­du na rok 2022 – poda­ła agen­cja AP. Według dzien­ni­ka „NZH” pro­te­stu­ją­cy „są goto­wi na dłu­gie posie­dze­nie” i zamie­rza­ją obo­zo­wać przed par­la­men­tem przez wie­le dni.

Tam­tej­sza poli­cja we wto­rek popo­łu­dniu prze­ka­za­ła, że dotych­czas nie było żad­nych aresz­to­wań, popro­szo­no jedy­nie, by pro­te­stu­ją­cy usu­nę­li swo­je samo­cho­dy do godzi­ny 17:00, by nie blo­ko­wać dróg w godzi­nach szczytu.

Źródło: Goniec.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

2 komentarze

  1. Admin WM 09.02.2022 13:06

    Wygląda na to, że premier Nowej Zelandii ma tego samego autora przemówień, co premier Kanady.

  2. bboyprezes 09.02.2022 13:07

    Ten zawód ma swoją nazwę – sufler xD

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.