Jak zdobyć władzę w mieście? Krótki kurs

Opublikowano: 20.09.2016 | Kategorie: Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

Liczba wyświetleń: 544

„Żyjemy w niezwykłych czasach, które wymagają odważnych i kreatywnych rozwiązań. Jeśli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie inne miasto, to będziemy mieć siłę, by je zmieniać” – Ada Colau.

Jak odwojować miasto. Podręcznik budowy miejskiej platformy obywateli.

WPROWADZENIE

Od samego początku uczestnicy ruchu Barcelona En Comú wiedzieli, że demokratyczna rebelia w Barcelonie nie będzie tylko zjawiskiem lokalnym. Chcemy, aby Barcelona dała początek obywatelskim rewolucjom w całej Katalonii, Hiszpanii, Europie Południowej i dalej.

Zdajemy sobie sprawę, że w innych miastach powstaje wiele podobnych inicjatyw, które stawiają sobie za cel oddolne rozbicie zastanego układu politycznego i gospodarczego. Każde miasto będzie musiało odnaleźć własną drogę – czy to poprzez uczestnictwo w wyborach czy w inny sposób. Tym niemniej, po zwycięstwie wyborczym w Barcelonie chcemy podzielić się naszą filozofią i opisać strukturę, która wiodła ruch Barcelona En Comú od założenia do sukcesu wyborczego. Temu właśnie służyć ma niniejszy podręcznik. Mamy nadzieję, że okaże się przydatny w konstruowaniu platform obywateli na całym świecie i poprowadzi je do zwycięstw w wyborach samorządowych.

PO CO PLATFORMA MIEJSKA?

Barcelona En Comú nie powstała z niczego. W latach poprzedzających powstanie ruchu, w warunkach kryzysu gospodarczego i politycznego, kiedy tradycyjne instytucje polityczne nie były w stanie odpowiedzieć na potrzeby ludzi, wielorakie ruchy obywatelskie organizowały się w mieście i demonstrowały siłę zjednoczonych obywateli, proponując i wdrażając różnorakie rozwiązania.

Przejęliśmy sieci społecznościowe, przejęliśmy ulice i przejęliśmy place. Spostrzegliśmy jednak, że zmiany są blokowane z góry przez skostniałe instytucje. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Zdecydowaliśmy zatem, że nastał czas, by odzyskać te instytucje i zaprząc je do służby na rzecz wspólnego dobra. Zdecydowaliśmy się odwojować miasto.

„Odwojowanie miasta” rozumiemy dużo szerzej niż tylko wygranie wyborów. Oznacza to zbudowanie nowego, przejrzystego i partycypacyjnego modelu samorządu, pozostającego pod kontrolą obywatelską. Oznacza też wprowadzenie sprawiedliwych, redystrybucyjnych i zrównoważonych programów w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i polityczny.

Nasza strategia zakładała, że zaczniemy od dołu, od tego, co znamy najlepiej: od naszych ulic, naszych podwórek. Bliskość samorządu miejskiego i obywateli daje niepowtarzalną okazję przeniesienia zmiany z ulicy do instytucji. Miasta od zawsze były miejscem spotkań, wymiany idei, innowacji i – w razie potrzeby – rewolucji. Miasto jest miejscem, gdzie narodziła się demokracja, i będzie też miejscem, gdzie demokracja się odrodzi. Więcej informacji o ruchach miejskich w Hiszpanii znajduje się tu.

Jak zbudować zwycięską platformę obywateli?

FAZA I: PRZED PUBLICZNYM STARTEM

Decyzja o odwojowaniu miasta i prezentacja inicjatywy obywatelom.

Pierwszy krok – to zebranie grupy kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć obywatelską platformę, aby wygrać wybory lokalne. Każda taka platforma powinna wyrastać ze społecznych realiów miasta, być prowadzona przez obywateli, opierać się na jak najszerszym poparciu i nie być przybudówką jakiejkolwiek partii politycznej. Niezwykle ważne jest, by od samego początku we wszystkich aspektach działalności panowała równowaga płci. Rewolucja, która nie jest feministyczna, nie zasługuje na swe miano.

W danym mieście powinna działać tylko jednak platforma obywateli. Jeśli zgłosi się więcej społecznych kandydatów, każdy powinien dokładać wszelkich starań, by połączyć siły wokół konkretnych celów i punktów programowych; by współpracować, a nie konkurować w wyborach samorządowych.

W Barcelonie taka grupa wyznaczyła kilkoro rzeczników i rzeczniczek (z których część zamierzała kandydować), aby ci przez pierwsze miesiące reprezentowali Platformę wobec obywateli i mediów. Ci rzecznicy i rzeczniczki prezentowali projekt na otwartych, publicznych wydarzeniach, zapraszając obywateli i myślące podobnie siły polityczne, by się przyłączyli i współtworzyli Platformę. Prezentacje były okazją do publikacji Manifestu, który diagnozował ekonomiczny, polityczny i społeczny kontekst miasta, oraz Zasad i Zobowiązań, podsumowujących najważniejsze cele Platformy.

FAZA II: OD STARTU DO KAMPANII WYBORCZEJ

Uzyskanie poparcia ludzi.

Kolejnym krokiem było zebranie pewnej liczby podpisów poparcia (w Barcelonie, w której żyje około 1,6 mln ludzi, naszym celem było zebranie 30’000 podpisów między czerwcem a sierpniem 2014 r.) oraz prezentacja projektu na spotkaniach sąsiedzkich w różnych dzielnicach miasta. Celem zgromadzeń było zarówno wypowiedzenie się, jak i zebranie informacji o problemach i pomysłach mieszkańców. Kluczowe jest, by zaczynać w ten sposób – udowadniając od samego początku, że inne sposoby robienia polityki (słuchanie, partycypacja, współpraca) są możliwe.

UZGADNIANIE KODEKSU ETYCZNEGO

Platforma obywateli nie ma na celu jedynie proponowania nowych rozwiązań politycznych. Jej celem jest także zmiana zasad gry i wykreowanie nowych sposobów prowadzenia polityki. Kluczowym sposobem, by to osiągnąć, jest publiczne i przejrzyste naszkicowanie, skonsultowanie i zatwierdzenie kodeksu etycznego. Kodeks etyczny jest dokumentem, który definiuje praktykę działania osób, które zostaną wybrane lub nominowane na stanowiska publiczne tak, aby zapewnić odpowiedzialne sprawowanie władzy, pozostające w kontakcie z realiami życia. Wyznacza także ograniczenia pensji i wydatków tak, aby każdy mógł zaangażować się w politykę, ale jednocześnie, aby skończyć z przywilejami, jakie odkleiły reprezentację polityczną od zwykłych obywateli. Kodeks etyczny powinien zawierać efektywne mechanizmy finansowej przejrzystości i odpowiedzialności, a także sposoby włączania obywateli w życie publiczne.

Kodeks Etyczny Barcelona En Comú wyrósł z wcześniejszych doświadczeń sił politycznych, zaangażowanych w projekt, całodziennej debaty i został zatwierdzony poprzez platformę internetową.

FINANSOWANIE

Jako platforma przyjęliśmy politykę przejrzystości i jasności finansowania. Wszystkie nasze wpływy i wydatki są jawne. Zobowiązaliśmy się nie wiązać się pożyczkami bankowymi, ale oprzeć nasze finansowanie na pożyczkach i darowiznach od obywateli.

PISANIE PROGRAMU WYBORCZEGO RUCHU

Kolektywny proces tworzenia programu wyborczego rozpoczął się latem 2014 r., gdy grupy sąsiedzkie i problemowe ruchu Barcelona En Comú (otwarte dla wszystkich chcących uczestniczyć) stworzyły diagnozę dotyczącą ich obszarów zainteresowań, pogłębiając ogólne zapisy “Manifestu”.

Owocem tych pierwszych miesięcy pracy były dokumenty ramowe, wydane w końcu 2014 r. Dokumenty stały się punktem wyjścia wielu procesów partycypacyjnych, prowadzących do napisania programu wyborczego.

Te szkicowe propozycje przeszły przez dwie fazy konsultacji społecznych: publicznej, otwartej, prowadzonej „na żywo” oraz debat i komentarzy w Internecie. Pierwsza faza pozwoliła wnieść wkład merytoryczny do propozycji wyjściowych, a druga – ustalić priorytety ostatecznej listy postulatów.

W wyniku opisanych procesów Ruch Barcelona En Comú:

– Uzyskał mandat społeczny dla 40 rozwiązań programowych, ułożonych według priorytetu, nadanego przez obywateli.

– Zebrał postulaty obywateli, dotyczące każdej dzielnicy i każdego rejonu Barcelony.

– Sformułował ogólnomiejskie postulaty w różnych sprawach.

Grupy problemowe ruchu Barcelona En Comú zebrały, podsumowały, rozwinęły i oceniły wykonalność wszystkich postulatów.

Nasz Program En Comú jest dokumentem, który ma na celu wzbogacić dialog z obywatelami. Nie jest zbiorem obietnic wyborczych, a raczej twardym zobowiązaniem, które będzie nami kierować w pracy w Ratuszu. Jest to kluczowe dla utrzymania entuzjastycznego zaangażowania obywateli w życie polityczne. Właśnie dlatego nasz program zawiera sposoby wdrażania propozycji i rozliczania z ich realizacji.

WYBÓR KANDYDATÓW

Barcelona En Comú nie jest koalicją czy też alfabetycznym zbiorem skrótów nazw partyjnych. Świadomie zignorowaliśmy logikę partyjną i zbudowaliśmy nową przestrzeń, która szanując tożsamość wszystkich zaangażowanych wychodzi poza swoje składowe i jest otwarta na ludzi, którzy wcześniej nie startowali w wyborach.

Częścią DNA platformy obywateli jest to, że ludzie angażują się jako jednostki. Nie ma żadnych kwot dla grup politycznych. To właśnie tzw. „con uence”. Jest to filozofia współpracy, oparta o wspólne priorytety i konkretne cele, a nie targi partyjne. Wymaga od wszystkich stron elastyczności i szczodrości oraz zaangażowania swoich indywidualnych zalet i środków we wspólny projekt.

Tworząc listy wyborcze komitetu Barcelona En Comú, braliśmy pod uwagę równowagę między siłami politycznymi i aktywistami, a także parytet płci. Ostateczna lista zawierała nazwiska zarówno osób, które już piastowały urząd, jak i tych bez takiego doświadczenia.

– Guanyem Barceolona [Zwycięska Barcelona]: grupa, która wyszła z inicjatywą powołania Platformy. Składa się z wielu aktywistów i działaczy ruchów społecznych.

– ICV-EUiA: partia, która miała radnych w Barcelonie.

– Podemos: nowa partia bez reprezentacji w Ratuszu.

– Procés Constituen: kataloński ruch społeczny bez reprezentacji w Ratuszu.

– Equo: partia ekologiczna bez reprezentacji w Ratuszu

STRUKTURA RUCHU BARCELONA EN COMU W FAZIE II

Rewolucja demokratyczna nie jest możliwa bez aktywnego udziału obywateli i kolektywnego sformułowania postulatów. Struktura organizacyjna w każdym mieście będzie różnić się w zależności od specyficznych warunków, lecz zawsze powinna być pozioma i przejrzysta. Musi istnieć także mechanizm pozwalający obywatelom na przyłączenie się do projektu.

Próbujemy wyważyć horyzontalną strukturę i potrzebę efektywności, pozostając w zgodzie ze zobowiązaniem do zachowania zasad wewnętrznej demokracji i równości płci. To zobowiązanie oznacza zapewnienie wszystkim poczucia komfortu w debacie i podejmowaniu decyzji, aby ludzie mogli łączyć aktywność na platformie z pracą i obowiązkami opiekuńczymi, a także by narzędzia elektroniczne nie stały się barierą uczestnictwa ze względu na wiek i status materialny.

GRUPY SĄSIEDZKIE

Są to zgromadzenia sąsiedzkie [rejonowe] lub dzielnicowe, w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. W ramach Barcelona En Comú reprezentuje ich Sąsiedzka Rada Koordynacyjna, gdzie zasiada po dwoje reprezentantów każdej z grup sąsiedzkich.

Zadaniem Grup sąsiedzkich Barcelona En Comú jest:

– Zachęcanie do uczestnictwa.

– Informowanie o ruchu Barcelona En Comú poprzez organizację spotkań publicznych i dystrybucję materiałów informacyjnych, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, diagnozowanie stanu rzeczy na danym obszarze wraz z analizą wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn tam zamieszkałych.

– Tworzenie miejsca debaty i formułowania postulatów.

– Kontakty z lokalnymi grupami aktywistów, ruchami społecznymi i NGO-sami, które mogą wnieść doświadczenie i wkład w budowanie wiedzy o okolicy, przy poszanowaniu autonomii takich organizacji.

– Koordynacja z Komitetem ds. Treści i Grupami Problemowymi.

SĄSIEDZKA RADA KOORDYNACYJNA

Jest to ciało, która ułatwia koordynację i łączy grupy sąsiedzkie w ramach Barcelona En Comú. Jest miejscem wymiany pomysłów i tworzenia inicjatyw w celu naszkicowania diagnozy i postulatów do programu wyborczego. Jest mostem, dzięki któremu pomysły i opinie mogą być komunikowane pomiędzy grupami sąsiedzkimi, Plenum i Grupą Koordynacyjną. Radę tworzy po dwoje przedstawicieli każdej grupy sąsiedzkiej i grupa wyłoniona z podkomisji w ramach Komitetu terytorialnej, która moderuje obrady.

KOMITETY TECHNICZNE

Są to grupy robocze, wykonujące bieżące zadania, niezbędne do funkcjonowania Platformy. Każdy komitet sam ustala swój skład liczebny i organizację wewnętrzną. Osoby, które chcą włączyć się w prace komitetów, muszą wysłać podanie i przyjść na jedno z regularnie organizowanych spotkań dla nowych współpracowników.

Komitety działające w fazie II Barcelona En Comú:

– Komitet ds. Treści: koordynuje tworzenie i funkcjonowanie grup problemowych oraz szkicowanie postulatów do programu wyborczego.

– Komitet ds. Komunikacji: planuje i wykonuje strategię informacyjną. Sfery działalności obejmują: stronę www, serwer, prace grafików, sieci społecznościowe, prasę, wideo, streaming, rozsyłanie korespondencji, tłumaczenia i korekty.

– Komitet ds. Logistyki i Finansów: zapewnia wsparcie logistyczne innym ciałom, administruje finansami Platformy i organizuje wsparcie prawnicze.

– Komitet ds. Łączenia: zarządza stosunkami z siłami politycznymi, z którymi Platforma chce stanąć do wyborów i działa na rzecz realizacji tych planów.

– Komisja Terytorialna: koordynuje działania Platformy w rejonach i dzielnicach.

– Współpracownicy: instruują ludzi, którzy się skontaktowali i wyrazili chęć zaangażowania.

– Komisja ds. Organizacji Wewnętrznej: szkicuje procedury i rozwija strukturę organizacji na każdej z faz projektu. Wspiera mechanizm partycypacji elektronicznej.

GRUPA KOORDYNACYJNA

To organ wykonawczy ruchu Barcelona En Comú. Podejmuje pilne decyzje operacyjne i wyznacza ważne, strategiczne decyzje, które podjąć musi Plenum.

Ta grupa jest odpowiedzialna za ogólną wizję (strategia, mapy drogowe, ogólny terminarz, analiza bieżącej sytuacji, itp.) i za koordynację reszty organizacji. Składa się z rzeczniczek i rzeczników Platformy, kandydatek i kandydatów oraz i ich sztabów, po dwoje reprezentantów każdej z komisji technicznych, reprezentanta lub reprezentantki Komitetu terytorialnego i doproszonych członkiń i członków innych ciał. W pracach uczestniczy także dodatkowo moderator(ka) i protokolant(ka).

PLENUM

Jest to najważniejsze miejsce komunikacji i podejmowania decyzji w ramach Barcelona En Comú, zwłaszcza w sprawach strategicznych i organizacji wewnętrznej. Każda osoba aktywna w komitetach i grupach może brać udział w Plenum. Spotkania odbywają się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Plenum może poddać decyzje pod głosowanie powszechne (tj. z udziałem wszystkich obywateli miasta) poprzez narzędzia internetowe lub inne sposoby konsultacji społecznych.

GRUPY PROBLEMOWE

Są to miejsca spotkań i partycypacji dla organizacji i jednostek, aktywnych na różnych polach polityki. Ich głównym zadaniem jest proponowanie i ocena stanowisk politycznych Platformy, a także analiza zagadnień, związanych z obszarem tematycznym danej grupy oraz szkicowanie postulatów do Manifestu wyborczego. Po dwoje reprezentantów każdej z grup uczestniczy w Komitecie ds. Treści.

W ramach Barcelona En Comú działają obecnie następujące grupy problemowe: ds. zdrowia; edukacji; pracy; nierówności, prekaryzacji i biedy; gospodarki i środowiska; mieszkalnictwa i urbanistyki; migracji; równości płci i różnorodności seksualnej; społeczeństwa informacyjnego; kultury; samorządu terytorialnego; przejrzystości i partycypacji; bezpieczeństwa i praw obywatelskich.

SZTAB WYBORCZY

Tworzy się i działa w Fazie III (kampanii wyborczej). Jest odpowiedzialny za bieżące planowanie i prowadzenie kampanii wyborczej

SIECI KREATYWNE

Ruch Barcelona En Comú jest wspierany przez grupę artystów i projektantów – Ruch na rzecz graficznego wyzwolenia Barcelony oraz sieć cyberaktywistów SomComuns. Sieci te dywersyfikują możliwe sposoby partycypacji w projekcie i włączają się w aktywność naszej społeczności.

Tłumaczenie: Jakub Kundzik
Źródło: Rownosc.info.pl


TAGI: ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

4 komentarze

 1. pikpok 20.09.2016 10:25

  Szkoda tylko,że tu na forum jest tak mało kobiet,no chyba że mają problem z własnym ego i podszywają się za facetów 😉

 2. Fenix 20.09.2016 10:55

  W Polsce tez mieliśmy PO, wiemy do czego doprowadziła . Wasz błąd będzie polegał na tym ze zawłaszczycie władzę , bo pięknie się zaczyna zawsze źle kończy .
  “aby zapewnić odpowiedzialne sprawowanie władzy, pozostające w kontakcie z realiami życia.” Nie można odpowiedzialnie sprawować władzy , to utopia. Dajesz władzę sprawującym, zabierasz władzę sprawowanym, którzy za chwilę się zbuntują ! Kalejdoskop dziejów historii .
  Aby zapewnić odpowiedzialne DZIELENIE władzy , pozostające w kontakcie z realiami życia ,tak !
  A co z finansami PO, jak długo będą was dobrowolnie sponsorować obywatele ,dopóki nie zawłaszczycie władzy , dalej to powtórka z historii ,bez problemu zrobicie dług kosztem obywateli , skąd my to znamy! :Dhehe

 3. Fenix 20.09.2016 11:34

  Zapamiętaj , jeśli twoja władza ci nie służy to oddasz ją.
  Jeśli twoja władza ci służy zachowaj ją!

 4. Fenix 21.09.2016 09:18

  Dobra dzielone stają się dobrem ogółu , czyli naszym dobrem .
  Dobra zawłaszczone stają się dobrem nielicznych, a naszym złem .

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.