Gubernator Florydy porzucił „YouTube” na rzecz „Rumble”

Opublikowano: 19.04.2021 | Kategorie: Polityka, Świat komputerów, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1926

Guber­na­tor sta­nu Flo­ry­da Ron DeSan­tis zre­zy­gno­wał z „YouTu­be” na rzecz alter­na­tyw­ne­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go „Rum­ble” po tym, jak został ocen­zu­ro­wa­ny przez „YouTube”.

„Nie­któ­re z naszych naj­więk­szych kon­glo­me­ra­tów medial­nych, któ­re twier­dzą, że plat­for­mą swo­bod­nej wymia­ny myśli, tak napraw­dę sta­ją się awan­gar­dą cen­zu­ry” — powie­dział DeSan­tis w wideo opu­bli­ko­wa­nym w czwar­tek pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. „Jeśli coś nie pasu­je do narzu­co­nej nar­ra­cji, to ich zda­niem lepiej, aby zosta­ło to zamie­cio­ne pod dywan. Naj­lepiej jest wyedy­to­wać to w nie­byt, a nie mówić ludziom prawdę.

„Myślę, że to, cze­go napraw­dę jeste­śmy świad­ka­mi, to orwel­low­ska, zmo­wa wiel­kich tech­no­lo­gii, kor­po­ra­cyj­nych mediów, a efekt koń­co­wy jest taki, że nar­ra­cja jest zawsze jed­na jedy­na „wła­ści­wa”. Nie sądzę, by tego chcie­li Ame­ry­ka­nie — a już na pew­no nie ludzie miesz­ka­ją­cy na Florydzie”.

„Rum­ble” z zado­wo­le­niem powi­tał DeSan­ti­sa, wscho­dzą­cą gwiaz­dę Par­tii Repu­bli­kań­skiej, któ­ra jest wymie­nia­na jako poten­cjal­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta już w 2024 roku.

„Guber­na­tor Ron DeSan­tis jest od daw­na zwo­len­ni­kiem wol­no­ści sło­wa i stoi na cze­le wysił­ków zmie­rza­ją­cych do zde­mo­no­po­li­zo­wa­nia Big Techu” ‑ stwier­dził CEO „Rum­ble”, Chris Pavlo­vski, w oświad­cze­niu, dla „The Epoch Times”. „Rozu­mie z wła­sne­go doświad­cze­nia nie­uf­ność Ame­ry­ka­nów do mono­li­tycz­nych firm tech­no­lo­gicz­nych i zagro­że­nie, jakie sta­no­wią one dla wol­no­ści sło­wa i wol­ne­go rynku. „[Serwis] „YouTu­be” nie­daw­no usu­nął ze swo­jej plat­for­my film przed­sta­wia­ją­cy guber­na­to­ra i kil­ku eks­per­tów medycz­nych, oma­wia­ją­cych wady prze­dłu­ża­ją­cych się blo­kad zwią­za­nych z pan­de­mią. Z dru­giej stro­ny „Rum­ble” zapra­sza do solid­ne­go i oby­wa­tel­skie­go dia­lo­gu na naszej plat­for­mie, w tym ze spo­strze­że­nia­mi Gov. DeSantisa”.

Opracowanie: Andrzej Kumor
Źródło: Goniec.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

1 wypowiedź

  1. AstroCris 19.04.2021 20:28

    Pewnie lada moment sklep play (czyli google i youtube) skasuje Rumbla. Jak żyć…

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.