Czy Otta­wa odpo­wie za zamra­ża­nie kont?

Opublikowano: 03.03.2022 | Kategorie: Polityka, Prawo, Wiadomości ze świata

Liczba wyświetleń: 1585

Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms (JCCF) ogło­si­ło 25 lute­go, że pozwała do sądu rząd fede­ral­ny za wpro­wa­dze­nie sta­nu wyjąt­ko­we­go i zamro­że­nie kont osób, któ­re uczest­niczy­ły w nie­daw­nych pro­te­stach. Zda­niem JCCF były to dzia­ła­nia nie­kon­sty­tu­cyj­ne. Cen­trum wystę­pu­je w imie­niu czte­rech Kana­dyj­czy­ków, wśród któ­rych jest dwóch wete­ra­nów woj­sko­wych i jeden eme­ry­to­wa­ny policjant.

15 lute­go, dzień po wpro­wa­dze­niu sta­nu wyjąt­ko­we­go, insty­tu­cje finan­so­we zosta­ły upo­waż­nio­ne do zamra­ża­nia – bez naka­zu sądo­we­go – kont osób indy­wi­du­al­nych i przed­się­biorstw podej­rza­nych o zaan­ga­żo­wa­nie w pro­te­sty. John Car­pay, prze­wod­ni­czą­cy JCCF, pod­kre­śla, że coś takie­go sta­no­wi nad­uży­cie wła­dzy, któ­ra chcia­ła uka­rać oso­by popie­ra­ją­ce poko­jo­we pro­te­sty. W zło­żo­nym pozwie stwier­dza, że wpro­wa­dze­nie takie­go środ­ka nie było uza­sad­nio­ne panu­ją­cy­mi okolicznościami.

Wcze­śniej podob­ne pozwy zło­ży­li pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney, Cana­dian Civil Liber­ties Asso­cia­tion oraz Cana­dian Con­sti­tu­tion Foundation.

Osta­tecz­nie 23 lute­go, po tym jak Senat zaczął deba­to­wać, czy poprzeć uru­cho­mie­nie Emer­gen­cies Act, pre­mier Tru­de­au wyco­fał się z tego ruchu. Do tego cza­su jed­nak co naj­mniej 206 kont zosta­ło zablo­ko­wa­nych. Znaj­do­wa­ła się na nich łącz­na kwo­ta 7,8 mln dol.

JCCF poda­je, że kon­ta dwóch klien­tów skła­da­ją­cych pozew zosta­ły zablo­ko­wa­ne na mocy Emer­gen­cies Act, bez naka­zu sądo­we­go i pro­ce­dur wery­fi­ka­cyj­nych, w opar­ciu o pra­wo, któ­re nor­mal­nie jest wyko­rzy­sty­wa­ne prze­ciw­ko ter­ro­ry­stom i wro­gim państwom.

Jed­nym z klien­tów Cen­trum jest 64-let­ni Edward Cor­nell, eme­ry­to­wa­ny woj­sko­wy z Nowe­go Brunsz­wi­ku, któ­ry poje­chał do Otta­wy, by poprzeć pro­test kie­row­ców. Był w sto­li­cy w stycz­niu i w lutym. Mówi, że jego celem nie było wystą­pie­nie prze­ciw­ko rzą­do­wi, bo wie­rzy w demo­kra­cję. Pro­te­sty w Otta­wie były poko­jo­we, pod­czas demon­stra­cji pano­wa­ła przy­ja­zna atmos­fe­ra. Uczest­ni­czy­li w nich ludzie w róż­nych stron, róż­nych ras, wywo­dzą­cy się z naj­róż­niej­szych środowisk.

Pod­czas pro­te­stów Cor­nell był popro­szo­ny o pośred­nic­two mię­dzy pro­te­stu­ją­cy­mi a poli­cją. Jego dzia­ła­nia zaowo­co­wa­ły zamro­że­niem kon­ta i blo­ka­dą kar­ty kre­dy­to­wej. Męż­czy­zna mówi, że nie miał jak opła­cić rachun­ków. Pod­kre­śla, że nie zła­mał pra­wa, a rząd zablo­ko­wał mu dostęp do jego cięż­ko zaro­bio­nych pie­nię­dzy. „Nie jestem kry­mi­na­li­stą ani ter­ro­ry­stą. Jestem eme­ry­to­wa­nym woj­sko­wym, któ­ry z hono­rem słu­żył swo­je­mu kra­jo­wi. Czu­ję się zdra­dzo­ny przez mój wła­sny rząd”, mówi Cornell.

Oso­by repre­zen­to­wa­ne przez JCCF doma­ga­ją się od rzą­du uzna­nia wpro­wa­dze­nia sta­nu wyjąt­ko­we­go za dzia­ła­nie nie­kon­sty­tu­cyj­ne, nie­uza­sad­nio­ne i nie­zgod­ne z prawem.

Autorstwo: Katarzyna Nowosielska
Źródło: Goniec.net


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.