Algorytmy Facebooka kontrolują narrację szczepionkową

Opublikowano: 27.05.2021 | Kategorie: Media, Telekomunikacja i komputery, Wiadomości ze świata, Zdrowie

Liczba wyświetleń: 1885

Dzien­ni­karz śled­czy James O’Ke­efe z Pro­ject Veri­tas opu­bli­ko­wał w ponie­dzia­łek film przed­sta­wia­ją­cy wypo­wie­dzi dwóch eks­per­tów Face­bo­oka, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym jak kon­cern ten pota­jem­nie cen­zu­ru­je — na ska­lę glo­bal­ną — oba­wy doty­czą­ce szcze­pion­ki COVID by niwe­lo­wać ewen­tu­al­ne waha­nia co do przy­ję­cia tych preparatów.

Według ujaw­nio­nych doku­men­tów gigant mediów spo­łecz­no­ścio­wych wyko­rzy­stu­je algo­ryt­my do ogra­ni­cze­nia upo­wszech­nia­nia wia­do­mo­ści sprzecz­nych z ide­olo­gią poli­tycz­ną fir­my nawet jeśli komen­ta­rze są zgod­ne z faktami.

W wewnętrz­nej notat­ce uzy­ska­nej przez Pro­ject Veri­tas wyja­śnio­no, że Face­bo­ok zaini­cjo­wał test „beta” algo­ryt­mu, któ­ry kla­sy­fi­ku­je nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków jako oso­by, któ­re upo­wszech­nia­ją nie­po­żą­da­ne tre­ści i robi to bez ich wiedzy.

Dekla­ro­wa­nym celem nowej funk­cji jest „dra­stycz­ne zmniej­sze­nie eks­po­zy­cji innych użyt­kow­ni­ków” na komen­ta­rze antysz­cze­pion­ko­we w tym two­rze­nie, polu­bień, komen­ta­rzy i udostępnień. „Na pod­sta­wie oce­ny degra­du­je­my lub zosta­wia­my komen­tarz, w zależ­no­ści od zawar­to­ści” — stwier­dził ano­ni­mo­wy informator. „Pró­bu­ją kon­tro­lo­wać te tre­ści, zanim jesz­cze je zoba­czysz” — stwier­dził infor­ma­tor okre­śla­ny jako tech­nik danych.

Inny ujaw­nio­ny doku­ment „Bor­der­li­ne Vac­ci­ne Fra­me­work”, kla­sy­fi­ku­je tre­ści według wyra­ża­ne­go „celu”, jakim jest „iden­ty­fi­ka­cja i usze­re­go­wa­nie kate­go­rii tre­ści, któ­re mogą znie­chę­cać do szcze­pień w pew­nych kon­tek­stach, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do waha­nia lub odmo­wy szcze­pień”. Oce­ny są podzie­lo­ne na dwa pozio­my: „Alar­mizm i kry­ty­ka” oraz „Pośred­nie znie­chę­ce­nie do szcze­pień”, któ­re obej­mu­je chwa­le­nie się odmo­wą szcze­pień i „szo­ku­ją­ce histo­rie”, któ­re mogą znie­chę­cać innych do szcze­pień, nawet jeśli są prawdziwe.

Algo­rytm odzna­cza klu­czo­we ter­mi­ny w komen­ta­rzach, aby okre­ślić, czy powin­ny być skie­ro­wa­ne do oso­by oce­nia­ją­cej jeśli algo­rytm nie może tego zro­bić sam. „Nar­ra­cja pole­ga na tym, że szcze­pion­ka jest dla cie­bie dobra, każ­dy powi­nien ją otrzy­mać. Jeśli tego nie zro­bisz, zosta­niesz odzna­czo­ny jako wróg społeczeństwa”.

Osta­tecz­nie wszel­kie fak­ty, któ­re nie pasu­ją do kon­kret­nej nar­ra­cji, są pomi­ja­ne, degra­do­wa­ne, usu­wa­ne, zaka­za­ne lub uwa­ża­ne za nie­bez­piecz­ne dla spo­łe­czeń­stwa, kon­klu­du­je O’Keefe.

Opracowanie: Andrzej Kumor
Źródło: Goniec.net

Komentarz „Wolnych Mediów”

Portal WolneMedia.net już dawno trafił na ww. facebookową listę „wrogów społeczeństwa”. Kto wejdzie na nasz profil na „Facebooku” od razu zobaczy na samej górze informację „Ta strona publikuje posty na temat COVID-19. Przejdź do Centrum informacji o COVID-19, aby uzyskać aktualizacje i odpowiedzi na pytania, które możesz mieć na temat koronawirusa” – z linkiem do pochwały szczepień, obostrzeń, itd. Obcięto nam też zasięgi do zera, a prawdziwe informacje o COVID-19 lub szczepieniach, są bardzo często oznakowywane jako „fake newsy” – np. poglądy naukowca, który ostrzega przed szczepionkami są uznawane za fake newsa, bo nie są zgodne z poglądami WHO i większości naukowców przychylających się do opinii WHO.


TAGI: , ,

Poznaj plan rządu!

OD ADMINISTRATORA PORTALU

Hej! Cieszę się, że odwiedziłeś naszą stronę! Naprawdę! Jeśli zależy Ci na dalszym rozpowszechnianiu niezależnych informacji, ujawnianiu tego co przemilczane, niewygodne lub ukrywane, możesz dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć "Wolne Media" finansowo. Darowizna jest też pewną formą „pozytywnej energii” – podziękowaniem za wiedzę, którą tutaj zdobywasz. Media obywatelskie, jak nasz portal, nie mają dochodów z prenumerat ani nie są sponsorowane przez bogate korporacje by realizowały ich ukryte cele. Musimy radzić sobie sami. Jak możesz pomóc? Dowiesz się TUTAJ. Z góry dziękuję za wsparcie i nieobojętność!

Poglądy wyrażane przez autorów i komentujących użytkowników są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów administracji "Wolnych Mediów". Jeżeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje dostępne tutaj, a następnie (jeśli wciąż tak uważasz) skontaktuj się z nami! Jeśli artykuł lub komentarz łamie prawo lub regulamin, powiadom nas o tym formularzem kontaktowym.

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz.
Jeśli już się logowałeś - odśwież stronę.